Bouwend Nederland ziet dat het kabinet op het stikstofdossier met tijdelijke oplossingen komt die niet onze hele sector helpen. Het kabinet schuift de beslissingen die nodig en onvermijdelijk zijn om het stikstofprobleem op te lossen voor zich uit. De problemen zijn zeer urgent en er is geen tijd te verliezen. Er moet aan twee sporen tegelijk worden gewerkt; voor de korte en lange termijn. De beste oplossing blijft wat ons betreft een zo spoedig mogelijk vastgestelde drempelwaarde.

Waarom vinden we dat?

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft grote gevolgen voor de bouw- en infrasector. Voor iedere activiteit waarbij stikstofneerslag op Natura2000 gebieden veroorzaakt kan worden is niet alleen meer een bouwvergunning nodig, maar ook een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming. In de praktijk worden vrijwel alleen projecten die in het rekenmodel Aerius op 0,00 mol/hectare/jaar uitkomen vergund. Hoewel projecten die daar boven zitten in theorie deels ook vergund kunnen worden, gebeurt dit in de praktijk (te) weinig.

Waar zetten wij op in?

Er moet aan twee sporen tegelijk worden gewerkt; voor de korte en lange termijn.

Korte termijn
Juridisch en ecologisch is het mogelijk en houdbaar om een drempelwaarde in te stellen voor tijdelijke uitstoot. Dat betekent dat bij projecten alleen nog naar de gebruiksfase en niet meer naar de realisatiefase hoeft te worden gekeken. Hierdoor kunnen meer projecten doorgaan. Een dergelijke drempel voor tijdelijke stikstofuitstoot kan op korte termijn worden ingesteld. Daarnaast moet het stikstofregistratiesysteem vereenvoudigd worden, en opengesteld voor meer bouw- en infraprojecten.

Bouwend Nederland pleit voor een regeling vanuit de overheid waarmee ondernemers bestaand materieel en het wagenpark versneld te kunnen afschrijven om zodoende een versnelling te kunnen realiseren bij het verlagen van onze stikstofuitstoot.

Lange termijn
Om de problemen structureel op te lossen zijn twee zaken noodzakelijk:

  • Bronbeleid, zodat de uitstoot van stikstof de komende jaren gestaag daalt;
  • Extra budget naar natuurherstel en -behoud

Reactie op coalitieakkoord: 

Stikstof

Bouwend Nederland is blij er tot 2035 met €25 miljard stevig wordt ingezet op het oplossen van dit complexe probleem. De nieuwe minister voor Stikstof moet direct aan de slag en zorgen dat er al in 2022 extra middelen beschikbaar komen. Neem bij de exacte invulling van de plannen de uitgangspunten van ons Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht. Een oplossing kan niet langer uitblijven.

Maxime Verhagen
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland