Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Marktomstandigheden
  4. Risicoregeling

Risicoregeling

Met name bij langlopende projecten is het verstandig ervoor te zorgen dat een verrekening van prijswijzigingen wordt overeengekomen. Als er niets is geregeld, is verrekening namelijk in beginsel niet mogelijk. Bouwondernemers zullen dan zelf maatregelen moeten treffen om wijzigingen van materiaal- en loonkosten te kunnen opvangen in de prijs. Een risicoregeling is een standaardregeling voor de verrekening van prijswijzigingen.

Direct downloaden

Er bestaat een Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 en een Risicoregeling Grond-, weg- en waterbouw 1995. Je kunt ze hieronder downloaden.

Aandachtspunten

  • Uitgangspunt van een risicoregeling is het beperken van de risico’s die ontstaan door loon- en prijswijzigingen. Deze risico’s worden hierbij volgens een eenvoudige methode verrekend. Welk systeem van risicoregeling ook wordt gebruikt, het gaat om een beperking van het risico en niet om het volledig wegnemen van het risico.
  • Let erop dat de risicoregeling slechts geldt voor de in de regeling genoemde onderdelen van het werk. Bevat een werk onderdelen die niet in de risicoregeling zijn genoemd, dan vindt voor deze onderdelen van het werk géén indexering plaats!

Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991)

De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is niet automatisch van toepassing op alle opdrachten in de woning- en utiliteitsbouw. De opdrachtgever moet de regeling nadrukkelijk van toepassing verklaren in de aannemingsovereenkomst (bestek). Het is echter niet nodig de volledige tekst van de regeling op te nemen. Volstaan kan worden met het opnemen van een bepaling (in het bestek), dat de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 van toepassing is.

De RWU 1991 kent één index voor het totale materialenpakket. Er zijn geen indexcijfers voor afzonderlijke materialen ten behoeve van de RWU 1991 samengesteld. De materiaalindex is gebaseerd op een representatief pakket materialen, waarvan de prijsbeweging wordt vastgesteld met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de berekening van de loonindex wordt rekening gehouden met de gewogen loonkostenontwikkeling voor werknemers die vallen onder de cao's voor de Bouw & Infra, het Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland en het Technisch Installatiebedrijf. Onderstaande links verwijzen naar de tekst van de RWU 1991 en de toelichting:

Risicoregeling Grond- Weg- en Waterbouw 1995 (RGWW 1995)

Als op een werk de Standaard RAW-bepalingen van toepassing zijn, is de Risicoregeling GWW 1995 vanzelf ook van toepassing. De risicoregeling kan ook zonder de standaard van toepassing worden verklaard. De tekst van de RGWW 1995, de toelichting en enkele voorbeelden staan in het document Risicoregeling GWW 1995.

Unieke verzekeringen voor de bouw- en infrasector

Goede verzekeringen kunnen je veel geld besparen. Maar schade voorkomen en goed contracteren levert je misschien nog wel meer winst op. We bieden een ruim aanbod van unieke verzekeringen.

Bekijk ook

Marktomstandigheden

De ontwikkelingen in de bouwsector zijn in volle gang. We lichten een aantal ontwikkelingen voor je uit.