Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Stakingen
  4. Acties melden bij de ogb

Acties melden bij de OGB

Al vele jaren bestaat er een vergoedingsregeling voor bouwbedrijven die worden getroffen door stakingen. Doel van de vergoedingsregeling is de ondernemer die schade lijdt als gevolg van werkstakingen, zo spoedig mogelijk financiële steun te verlenen. In de loop der jaren heeft de regeling meerdere malen haar nut bewezen. Deelname staat open voor alle bouwbedrijven die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie die partij is bij de cao Bouw & Infra of de cao voor de Railinfra.

Uitgangspunten van de regeling

  • bijdrage 0,015 % van het Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
  • uitkering € 10,00 per gestaakt manuur;
  • eigen risico 0,10 % van het Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
  • maximale uitkering 1,0 % van Brutoloon Sociale Verzekeringen (SVW-loon);
  • bedrijven met een loonsom tot € 150.000,-- nemen deel voor een vast bedrag van € 22,50;
  • bedrijven zonder personeel zijn vrijgesteld van deelname.

Voorbeeldberekening

Bedrijf met 10 werknemers met een SVW-loon van € 460.000,-- en een stakingsclaim van 400 uren. Bijdrage per jaar € 460.000,-- x 0,015 % = € 69,00.

Melding aan de OGB

Een staking in je bedrijf dien je binnen 24 uur te melden aan de Stichting OGB. Denk hierbij aan het vermelden van e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon in je bedrijf. Je dient ook het einde van de staking door te geven.

Wanneer de vakbonden een ultimatum stellen ontvang je van de Stichting OGB een brief waarin staat hoe te handelen ingeval van stakingen en hoe je schade kunt melden bij de OGB.

Op de website Stichting OGB staan statuten, reglementen en een overzicht van voorwaarden en noodzakelijke handelingen om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Definitieve opgave werkstakingen

Binnen twee maanden na afloop van de staking moet je een definitieve opgave doen. Deze definitieve opgave kan eveneens via de website worden gedaan. Je ontvangt hierover automatisch bericht.

Loonbetaling bij acties en stakingen

Tijdens stakingen hebben stakende werknemers geen recht op loon, vakantiegeld, 13e maand of andere gerelateerde betalingen.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelgestelde vragen

Vormen van collectieve acties

Lees hier meer over collectieve acties

Juridische maatregelen tegen acties

Wat kan een werkgever doen tegen collectieve acties?