Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Verlof
 4. Kort verzuim

Kort verzuim

Als een werknemer naar de dokter moet, gaat trouwen, met zijn partner naar het ziekenhuis moet o.i.d. kan hij hiervoor kort verzuim opnemen. Het kort verzuim is geregeld in artikel 3.6 cao Bouw & Infra.

In de hierna te noemen gevallen heeft de werknemer, in afwijking van het wettelijk bepaalde, recht op vrijaf, zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon (artikel 3.6 van de cao Bouw & Infra).

Familiegebeurtenissen

 • Bij feestelijke gebeurtenissen in de familiale sfeer, zoals ondertrouw, huwelijk(sfeest), doop, (dienst)jubilea;
 • Bij omstandigheden in de familiale sfeer, zoals ziekte of het overlijden van echtgeno(o)t(e), huisgenoten, (pleeg)kind en andere bloed- of aanverwanten.

Medische zaken

 • Bij noodzakelijk bezoek aan tandarts, dokter, specialist of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • Bij poliklinische dagbehandelingen;
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en ziekenhuisopname en -ontslag van een huisgenoot.

Andere situaties

 • Voor viering van religieuze niet-christelijke feestdagen;
 • Keuring of herkeuring (bijvoorbeeld een medische of militaire keuring);
 • Bij verhuizing;
 • Examens (dit geldt niet voor de leerlingwerknemer, die heeft bij een examen recht op betaald verlof, zie 6.1.4);
 • Bijeenkomsten van de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen, voor zover de werknemer daar als lid persoonlijk voor is uitgenodigd;
 • Voor het inschrijven bij het UWV alsmede voor de sollicitatie indien ontslag is aangekondigd;
 • Voor het volgen van de voorbereidingscursus voor pensionering;
 • Bij het uitoefenen van het kiesrecht of een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting.

 

Als de werknemer kort verzuim opneemt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen Ter compensatie van het kort verzuim, in situaties zoals hierboven genoemd, ontvangt de werknemer als compensatie, via zijn individueel budget, de geldwaarde van 24 uren per kalenderjaar. Werkt de werknemer in deeltijd dan heeft hij recht op het aantal uren naar rato van zijn arbeidsduur. Hoeveel uren onbetaald verlof de werknemer feitelijk opneemt, maakt niet uit.

Calamiteitenverlof

Voor andere niet in artikel 3.6.1 t/m 3.6.3 genoemde calamiteiten (bijv. gesprongen waterleiding of brand) geldt dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Over deze tijd zal de werkgever het vast overeengekomen loon/salaris doorbetalen (art. 3.6.5).

Bevallingsverlof en aanvullend geboorteverlof

De werknemer heeft recht op één dag betaald verlof voor de bevalling van de partner (niet zijnde het wettelijk kraamverlof). Na de bevalling heeft de werknemer nog recht op eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Bij een fulltime dienstverband zijn dit 5 dagen. Zowel tijdens het bevallings- als het geboorteverlof wordt het salaris/ vast overeengekomen loon door de werkgever doorbetaald (3.6.6).

Tevens hebben werknemers die vader zijn geworden recht op het aanvullend geboorteverlof van maximaal vijfmaal het aantal werkuren per week én het betaald ouderschapsverlof van maximaal negenmaal het aantal werkuren per week. Het UWV betaalt een uitkering van 70% van het maximaal dagloon.

Bekijk ook

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Ontdek alles over deze verlofvormen.