Logo Bouwend Nederland

Adviserend handelingskader prijsstijgingen en leveringsproblemen landelijke infra vastgesteld

Dinsdag 7 maart 2023

Voor de projecten van Rijkswaterstaat en ProRail is een adviserend handelingskader beschikbaar, waarmee de opdrachtgevers, opdrachtnemers en hun ketenpartners afspraken kunnen maken over prijsstijgingen en leveringsproblemen. Het kader is door alle betrokken partijen, waaronder Bouwend Nederland gezamenlijk opgesteld en goedgekeurd door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en geldt tenminste tot 1 maart 2024.

Download hier het Adviserend handelingskader prijsstijgingen & leveringsproblemen landelijke infra of kijk op:

Bouwberaad | Home | Volkshuisvesting Nederland (een website van het Ministerie van BZK)

Adviezen voor prijs-, leverings- en continuïteitsrisico

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infra ervaren de effecten van de oorlog in Oekraïne, zoals de algemene schaarste aan grondstoffen. Partijen worden geraakt door de hoge inflatie, de snel gestegen energiekosten en loonkosten en onzekere beschikbaarheid van bouwmaterialen die voor de infrasector van cruciaal belang zijn.

De risico’s hiervan zijn voor geen van de partijen zelfstandig te dragen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB INFRA samen een handelingskader uitgewerkt met adviezen hoe om te gaan met het prijsrisico, leveringsrisico en continuïteitsrisico in lopende en toekomstige werken.

Het is geen juridisch bindend kader, maar een handelingskader dat erop gericht is om in goed overleg met elkaar problemen in projecten op te lossen. Download hier(externe link) het volledige adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden‘.

Afspraken over mogelijke compensatie

Het adviserend handelingskader gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van partijen. Zo wordt van opdrachtnemers verwacht dat zij zich samen met hun ketenpartners inspannen om kostenstijgingen en leveringsproblemen te voorkomen en bij problemen in eerste instantie zelf op zoek gaan naar oplossingen.

Daarnaast is in het kader vastgelegd dat een gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hun ketenpartners altijd mogelijk is en dat partijen transparant en open zijn en samen op zoek gaan naar werkbare oplossingen. Indien lopende contractbepalingen niet toereikend zijn, kunnen nadere afspraken worden gemaakt over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe projecten, in eerste instantie via een indexatieregeling.

In het geval van excessieve prijsstijgingen kan mogelijk een extra compensatie worden verkregen, na een toetsbare onderbouwing. En als leveringsproblemen niet aan een opdrachtnemer toe te rekenen zijn, is er voor hem de mogelijkheid om termijnverlenging met bijbehorende kostenvergoeding te krijgen.

Uitkomst van intentieverklaring

Het handelingskader komt voort uit de intentieverklaring ‘Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden’, die in mei 2022 in het Bouwberaad werd vastgesteld. Hierin spraken vertegenwoordigers van overheden en brancheorganisaties en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de intentie uit gezamenlijk om te gaan met de kostenstijgingen in de techniek, bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme prijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal.

Meer handelingskaders in de maak

Opdrachtgevers en diverse brancheorganisaties werken samen aan handelingskaders voor onder meer utiliteit, woningbouw, energie-infrastructuur en onderhoud, renovatie en verduurzaming.

Eerder verschenen handelingskaders

Op 25 november 2022 verscheen al het Handelingskader bij prijsstijgingen en leveringsproblemen decentrale overheden

Tom van Eck
Coördinator infra
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.