Logo Bouwend Nederland

Belangrijke wijzigingen bij graven en tijdelijke uitname

Dinsdag 5 maart 2024

Voer je graafwerkzaamheden uit volgens BRL SIKB 7000 en een of meerdere bijbehorende protocollen dan is dit artikel interessant. Vanuit moeten en willen is de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 en de bijbehorende protocollen aangepast. Het is belangrijk dat je zorgt dat je als bedrijf met de juiste certificering/erkenning de werkzaamheden uitvoert. Voor het nieuwe protocol 7007 Tijdelijke uitname van grond, is een model uitvoeringsplan voor de branche ontwikkeld met interpretatie van gescheiden ontgraven en de nieuwe term kritische momenten én de aanwezigheid van KVP en MKB. Meer informatie hierover vind je hieronder.

Op dinsdag 27 februari 2024 is er in een digitale informatie sessie aandacht besteed aan de nieuwe BRL SIKB 7000 richtlijn en protocollen én het model Uitvoeringsplan. Deze informatiesessie is terug te kijken, net als de presentatie over de richtlijn gegeven door Jelle de Boer (SIKB) en de presentatie over het model Uitvoeringsplan door Lisanne Bensink (Baas BV), de Q&A op de vragen tijdens de informatiesessie en het model Uitvoeringsplan zelf.

Omdat het moet

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in werking getreden. Tegelijkertijd is ook de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) ingegaan. Deze regelgeving heeft invloed op BRL SIKB 7000 en de onderliggende protocollen 7001, 7002, 7003 en 7004. SIKB heeft deze documenten gewijzigd om aan te blijven sluiten op de wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot een Wijzigingsblad (W-blad 4 van 02-11-2021) dat behoort bij de huidige versie 6.0 van BRL en protocollen én tot twee nieuwe protocollen 7005 en 7006.

Omdat het gewenst is

Tegelijkertijd is op verzoek van de sector een nieuwe versie 7.0 van BRL SIKB 7000 verschenen. Deze bevat – naast alle wijzigingen die in versie 6.0 plaatsvinden – een actualisatie van de (technische) inhoud en een grote herziening van de structuur en eisen. Bij deze nieuwe versie horen eveneens nieuwe versies van protocollen 7003, 7005, 7006 en het nieuwe protocol 7007. Protocollen 7001, 7002 en 7004 verdwijnen daarmee.

Gevolgen certificaathouder

Certificaathouders met een certificaat voor versie 6.0 kunnen per 1 januari 2024 een aangepast certificaat aanvragen met daarop protocollen 7005 en 7006 (beide versie 1.0), zonder een extra audit te laten uitvoeren. Met het aangepaste certificaat kunnen erkende organisaties bij RWS-Bodem+ een aanvraag doen om protocollen 7005 en 7006 op hun erkenning op te laten nemen. Met deze erkenning kunnen certificaathouders dan de werkzaamheden onder Omgevingswet (protocol 7005, 7006) uitvoeren, dan wel onder overgangsrecht (protocol 7001, 7002, 7003, 7004). Let wel dat er dus acute actie nodig is vanuit de certificaathouder om werkzaamheden onder de BRL SIKB 7000 te kunnen blijven uitvoeren! Vóór 1 januari 2026 moeten certificaathouders met een certificaat voor versie 6.0 een certificaat voor versie 7.0 behalen. Pas na het behalen van versie 7.0 kan het protocol 7007 voor tijdelijke uitname gebruikt worden. Meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2024 vind je in de 'Factsheet BRL SIKB 7000, de Omgevingswet en Rbk 2022'.

Model Uitvoeringsplan

In protocol 7007 Tijdelijke uitname van grond, wordt gesproken over een Uitvoeringsplan. Opdrachtgevers als netbeheerders en opdrachtnemers, BRL SIKB 7000 certificaathouders tijdelijke uitname hebben gezamenlijk een model Uitvoeringsplan Tijdelijke uitname van grond opgesteld. Het doel van dit model Uitvoeringsplan is:

  1. Invulling geven aan de eisen ten aanzien van het model Uitvoeringsplan zoals genoemd in protocol 7007;
  2. Invulling geven aan standaard interpretaties bij veel voorkomende situaties:
    a. wanneer een locatie als homogeen te beschouwen is en de BRL SIKB 6000 niet van toepassing is;
    b. hoe de rol en aanwezigheid van KVP en MKB kunnen worden ingevuld.
  3. Een sjabloon aan te bieden richting certificaathouders zodat op een relatief eenvoudige wijze een bedrijfsspecifieke uitwerking daaraan kan worden gegeven;
  4. Borgen van een uniforme werkwijze binnen de branche.

Dit model Uitvoeringsplan is sec te gebruiken in combinatie met protocol 7007 én is met aanpassingen geschikt te maken voor andere protocollen.

Ik heb een vraag

Vragen over het model uitvoeringsplan, stel ze via de mail. De ontwikkelde en geactualiseerde verrekentool vind je op de site van Alliander, voor meer informatie over de verrekentool kun je contact opnemen met Alliander. De verschillende BRL SIKB 7000 richtlijnen bijbehorende protocollen en wijzigingsbladen kun je vinden op de site van SIKB. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan SIKB.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.