Logo Bouwend Nederland

Besluit provincie Noord-Brabant leidt tot extra onzekerheid rondom vergunningverlening; versnelling bouwopgave noodzakelijk

Donderdag 2 maart 2023

Het bericht van de provincie Noord-Brabant dat analyses de slechte staat van de natuur in Brabant bevestigen bevestigt de oproep van Bouwend Nederland om versneld de stikstofuitstoot te verminderen, zodat hiermee ruimte komt voor natuurversterking, PAS-melders en economische ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we doorbouwen aan de grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, mobiliteit en het klimaatbestendig maken van ons land. Door het besluit kunnen projecten waarvoor extern gesaldeerd moet worden voorlopig niet vergund worden in Noord-Brabant.

Intern salderen nog mogelijk; infraprojecten nog moeilijker te realiseren

Het besluit van de provincie Noord-Brabant heeft gevolgen voor projecten waarbij een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is. Dat betekent dat projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van extern salderen voorlopig niet vergund (kunnen) worden. Extern salderen gebeurt regelmatig bij bijvoorbeeld realisatie of renovatie van infrastructuur. Deze projecten worden daarmee nog moeilijker te realiseren.

Zoals de provincie zelf ook aangeeft verandert er niets voor projecten die niet tot extra stikstofneerslag op Natura2000 gebieden leiden en waarvoor zodoende geen Wnb-vergunning nodig is. Projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van intern salderen kunnen ook gewoon doorgaan, omdat voor deze projecten volgens vaste rechtspraak geen Wnb-vergunning nodig is.

Zorg over voornemen om intern salderen vergunningplichtig te maken

Een groot punt van zorg is het voornemen van het Kabinet om intern salderen ook voor bouw- en infrastructuurprojecten wel Wnb-vergunningplichtig te maken. In dat geval is de kans reëel dat provincies ook projecten waarbij intern gesaldeerd wordt niet meer kunnen vergunnen. Het woningtekort zal daarmee de komende jaren alleen maar verder oplopen. Wij vragen het Kabinet daarom het standpunt over intern salderen voor bouw- en infrastructuurprojecten te heroverwegen en bijvoorbeeld te kiezen voor een uitzondering of verplichte centrale registratie van bouw- en infrastructuurprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van intern salderen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.