Logo Bouwend Nederland

HUM Bodembeheer vastgesteld en van toepassing

Woensdag 17 januari 2024

De Handhavings UitvoeringsMethode (HUM) Bodembeheer is in werking getreden op 1 januari 2024, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het College van Deskundigen Bodembeheer van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft op 14 december 2023 versie 1.0 vastgesteld van de handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten (MBA) in relatie tot bodembeheer. Voer jij activiteiten uit in de bodem, lees dan verder.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen. De HUM Bodembeheer heeft betrekking op het stelsel voor het omgevingsrecht, zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt.

 

In de HUM Bodembeheer komen naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het in het Besluit activiteiten leefomgeving aan bod:

  • graven in de bodem;
  • saneren van de bodem;
  • productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

Proces

De HUM Bodembeheer is voorbereid met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, ILT, Rijkswaterstaat Bodem+ en het uitvoerend en het adviserend bedrijfsleven. Het penvoerderschap lag in handen van FLO Legal.

Opzet HUM Bodembeheer

Voor de HUM Bodembeheer is de in 2010 door Bodem+ uitgegeven HUM Besluit bodemkwaliteit (Bbk) gebruikt als basis. In de HUM Bodembeheer is de tekst van de HUM Bbk aangepast naar het omgevingsrecht zoals dat geldt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Overige verouderde teksten zijn verwijderd of geactualiseerd. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: 'Graven' (hoofdstuk 4) en 'Saneren' (hoofdstuk 5). Voor de inhoud van de nieuwe hoofdstukken is waar van toepassing gebruik gemaakt van de HUM Wet bodembescherming.

Overgangsrecht

Voor situaties die onder het overgangsrecht van de Invoeringswet Omgevingswet of de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen, blijft het oude recht van toepassing. Provincies, gemeenten en omgevingsdiensten kunnen voor die situaties de oude HUM Wet bodembescherming en de oude HUM Besluit bodemkwaliteit raadplegen. De HUM Bodembeheer (versie 1.0) is hier te downloaden.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.