Logo Bouwend Nederland

In de keten aan de slag met veiligheid

Zaterdag 29 augustus 2020

Met het mede ondertekenen van de governance code Veilige Energienetten, onderschrijven we het gedeelde belang van het veilig houden van de energienetten, en slaan we de handen ineen om intensiever samen te werken op het gebied van veiligheid.

De governance code Veilige Energienetten, is een set afspraken om samen te werken aan veilige energienetten en preventief richting te geven aan Arbo vraagstukken. De governance code Veilige Energienetten (GVE) lijkt sterk op de governance code Veiligheid in de Bouw. Er is overleg, nu en in de toekomst, om de afspraken in beide codes goed op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast worden samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen (beheerders warmtenetten of drinkwaterbedrijven) onderzocht. Rond de jaarwisseling is de governance code Veilige Energienetten ondertekend door CEO’s van de Nederlandse energienetbeheerders, Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Kansen

De ondertekenaars van de GVE zien mogelijkheden om samen het veiligheidsniveau verder te verhogen. Dit kan door uitgangspunten, aanpak en gebruikte instrumenten te standaardiseren, te uniformeren, te harmoniseren en beter op elkaar af te stemmen. Het beleid van alle betrokken partijen moet gericht zijn op het creëren van een veilige werk- en leefomgeving, een maximaal veiligheidsbewustzijn en -houding, een goede samenwerking en ketenintegratie. Regelmatig en open communiceren over veiligheidsaspecten en best practices dragen hieraan bij. In de stuurgroep zijn gezamenlijk drie specifieke onderwerpen benoemd voor 2020 en de komende jaren:

 1. Veiligheid in en aan de sleuf (2020)
 2. Veiligheid in de werkvoorbereiding (2021)
 3. Film over hoe te gedragen in Veilige netten

Niet meer regeltjes!

Vanaf de ondertekening is er gezamenlijk gewerkt naar een eerste workshop tussen netbeheerders en aannemers. In de stuurgroep is besloten om in 2020 aandacht te besteden aan het onderwerp ‘Veiligheid in de sleuf’. In relatie tot de bouw (18 dodelijke bouwongevallen in 2019) wordt er veilig gewerkt in de Ondergrondse Infra, waar jaarlijks toch verschillende incidenten optreden met letsel. En toch kan het beter vinden we met elkaar. Niet door meer regeltjes samen op te stellen, want die zijn er voldoende en de kennis over veilig werken en voldoen aan wet en regelgeving is geïmplementeerd bij de leden van de GVE. Wel door het ontwikkelen van initiatieven die passen bij Veiligheidsladder trede 3 en 4: systemen op orde, sturen op houding en gedrag en ketenaanpak.

Aanpak en gewenst resultaat ‘Veiligheid in de sleuf’

Binnen het onderwerp Veiligheid in de sleuf willen we in 2020 aan de slag met houding en gedrag door overeenstemming te krijgen over het gewenste gedrag in de sleuf, de huidige beelden en knelpunten ophalen bij de medewerkers in de sleuf. Dit door het doen van Gezamelijke Veiligheids Obeservatie Rondes (VOR met opdrachtgever en opdrachtnemer). Het leren van incidenten willen we vanuit de bestaande inrichting van E(lektra) incidenten uitbreiden naar alle incidenten. En de bestaande regels bij werkzaamheden in de sleuf zullen worden geïnventariseerd ook op volledigheid en knelpunten.
Deze aanpak zal moeten leiden tot:

 • een beschrijving van het gewenste gedrag in de keten van initiatief tot oplevering;
 • een visualisatie veilig werken en een lijst met knelpunten die als basis dienen voor actieplan 2021 en een meetmethode;
 • training/coaching voor leidinggevende rollen/functies om eigenaarschap te nemen op hun gedrag;
 • uniforme methodiek die er op gericht is om te ervaren hoe het gedrag en beelden in de praktijk waar te nemen zijn en medewerkers proactief eigenaarschap tonen om knelpunten op te pakken met de kennis en ervaring;
 • een geharmoniseerde set pictogrammen voor de LSR (Live Saving Rules) en afspraken over de borging op basis van just culture en partnership;
 • overzicht met oorzaken en verbeterpunten gericht op Houding en Gedrag en regels en technieken;
 • een door alle governance code Veilige Energienetten leden analyse op afgestemde Basis Risico Factoren en delen hun veiligheidsperformance;
 • voorstel welke regels geschrapt kunnen worden en welke moeten worden aangepast;
 • een opname van de Veiligheidsladder in contracten, waarbij zowel de opdrachtgever als ook de opdrachtnemer voldoet aan de gestelde eisen;
 • verbetermogelijkheden om Partnership en level playing field in contracten te realiseren.

Eerste start

De eerste bijeenkomst was op 1 juli 2020, met iets minder dan 30 deelnemers van netbeheerders en aannemers, waarbij een eerste inzicht van de praktijk werd gegeven aan de hand van een interview met aannemer Siers Groep Oldenzaal, de Final Draft GVE Werken in de sleuf werd gepresenteerd en er een discussie werd gevoerd aan de hand van stellingen. Bekijk hier de uitwerking van de workshop.
De deelnemers zijn uitgenodigd zich aan te melden voor vier werkgroepen met ieder hun eigen thema:

 • Houding en gedrag
 • Leren van incidenten
 • Standaarden en regels
 • Verankeren in contracten

Dit jaar zullen er nog twee bijeenkomsten na de zomervakantie worden gehouden.

Deelnemers

Namens de Vakgroep ONG zijn de bedrijven actief die ook zitting hebben in de werkgroep Veiligheid en GVR+, zoals Baas BVSiers GroepBAMVisser Smit HanabHeijmansvan Voskuilen en van Gelder (mede namens Techniek Nederland) betrokken bij deze bijeenkomsten. Input is meer dan welkom en kan gedeeld met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Vrijdag 24 mei 2024
Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.