Logo Bouwend Nederland

Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname

Donderdag 25 januari 2024

Omdat de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, is ook direct (dus zonder overgangstermijn) de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) in werking. Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijnen en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe versie 7.0 van de BRL (met protocollen van kracht. Er geldt een overgangstermijn voor de BRL (niet voor de wet) tot 31 december 2025. Tot dat moment kun je met de huidige 6.0 versie doorwerken, echter wel met een nieuw Wijzigingsblad om aan te sluiten op de nieuwe wet- en regelgeving.

Ter voorbereiding op deze wijziging is tussen netbeheerders en opdrachtnemers een model uitvoeringsplan Tijdelijke Uitname van grond opgesteld. Dit model uitvoeringsplan is een uitwerking van de SIKB BRL 7000 protocol 7007, versie 7.0. En heeft als scope het waarborgen van de milieu hygiënische kwaliteit bij tijdelijke uitname van grond met een kwaliteit boven interventiewaarde, met grondverzet van meer dan 25 m3.

 

Wat de belangrijkste -procedurele- zaken ten aanzien van zowel de huidige als de nieuwe versie zijn is in de factsheet BRL SIKB 7000, de Omgevingswet en RBK 2022: veranderingen per 1 januari 2024 op een rijtje gezet. Voor tijdelijke uitname is protocol 7007 versie 7.0 opgesteld, waarmee protocol 7004 vervalt. In dit protocol worden 'kritische momenten' geïntroduceerd in aanvulling op de bekende 'kritische werkzaamheden' en is functiescheiding tussen de KVP-er en MKB-er niet langer vereist, waarmee de begeleiding meer risico gestuurd en efficiënter kan worden ingezet.

Begrip tijdelijke uitname van grond

Onder tijdelijke uitname van grond wordt verstaan (bijlage 1 deel A van het Bal): het uitnemen van grond uit de bodem, waarna die grond weer wordt teruggebracht op of in de bodem onder dezelfde omstandigheden en zonder te zijn bewerkt. Na het tijdelijk uitnemen van grond wordt de grond overeenkomstig van het Bal teruggebracht in hetzelfde ontgravingsprofiel. Conform het Bal is het mogelijk om eventuele bodemvreemde materialen uit de ontgraven grond te zeven voordat deze in het profiel wordt teruggeplaatst. Bewerkingen anders dan het uitzeven van bodemvreemd materiaal behoren niet tot de scope van tijdelijke uitname in het Bal. Tijdelijke uitname onder de omgevingswet behoort tot de milieubelastende activiteit 'graven' als bedoeld in artikel 3.48f van het Bal. Tijdelijke uitname van grond is een activiteit die toegepast wordt bij de aanleg van kabels en leidingen.

Uitvoeringsplan en kritische momenten en werkzaamheden

Voor ieder project geldt een uitvoeringsplan dat is gericht op het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen (risico's). De risico's zijn vertaald in kritische werkzaamheden en momenten en leiden tot specifieke taken (voor WV-er of KVP-er). De kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP-er) is minimaal op de kritische momenten aanwezig. In geval van milieukundige begeleiding zal de milieukundige begeleider (MKB-er) overeenkomstig de eisen in protocol 6007 ook op die momenten aanwezig zijn (eventueel in dezelfde persoon als de KVP-er). Kritische werkzaamheden mits geen kritisch moment mogen dus uitgevoerd worden zonder aanwezigheid van KVP-er/MKB-er. De definitie van kritische momenten, kritische en niet-kritische werkzaamheden is te vinden in BRL SIKB 7000 versie 7.0, paragraaf 1.3 definities.

Model uitvoeringsplan tijdelijke uitname van grond

Het doel van het model uitvoeringsplan is:

  • Invulling te geven aan de eisen ten aanzien van het uitvoeringsplan als genoemd in het protocol;
  • Invulling te geven aan standaard interpretaties bij veel voorkomende situaties, zodat met bevoegde gezagen hierover vooraf inhoudelijk van gedachten kan worden gewisseld:
  • Wanneer een locatie als homogeen te beschouwen is en de BRL SIKB 6000 niet van toepassing is;
  • Hoe de rol en de aanwezigheid van KVP en MKB kunnen worden ingevuld;
  • Een sjabloon aan te bieden richting certificaathouders, zodat op een relatief eenvoudige wijze een bedrijfsspecifieke uitwerking daaraan kan worden gegeven;
  • Borgen van een uniforme werkwijze binnen de branche.

 

Het uitvoeringsplan kan als raamplan fungeren, waarbij per (deel)project de locatie kenmerken en een koppeling met – en afwijkingen ten opzichte van het raamplan worden vastgelegd. Wel moet een dergelijk raamplan per opdrachtgever opgesteld worden, waarbij het tevens gaat om soortgelijke omstandigheden en om soortgelijke afspraken tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en tussen opdrachtnemer en diens WV-er en KVP-er.

Digitale informatiesessie

Om iedereen die te maken heeft met tijdelijke uitname van grond op de hoogte te brengen van het nieuwe protocol BRL 7007 en het model uitvoeringsplan tijdelijke uitname van grond is er op dinsdag 27 februari 2024 om 13.30 uur een digitale informatiesessie. Deze sessie wordt georganiseerd door de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer onderdeel van Bouwend Nederland in samenwerking met SIKB. Deze sessie kan iedereen gratis bijwonen na aanmelden via deze link

 

Het model uitvoeringsplan tijdelijke uitname van grond, gebaseerd op BRL SIKB protocol 7007 versie 7.0 is hier te raadplegen. Te zijner tijd zal dit plan met toelichting digitaal te raadplegen zijn.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Vrijdag 24 mei 2024
Opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport gereed

Na een intensieve samenwerkingen tussen de netwerkbedrijven en aannemers werkzaam in de Hoogspanning, een aantal ROC’s en het SBB, presenteren wij met trots de nieuwe opleiding Eerste monteur Hoogspanning Transport (EMHT).

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.