Logo Bouwend Nederland

Kamer terug van reces: boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties roepen op vaart te maken met stikstofaanpak

Woensdag 30 augustus 2023

Maandag 4 september komt de Kamer terug van zomerreces en gaat een nieuw parlementair jaar van start. Het is evident dat er op vele aspecten rond de stikstofproblematiek grote druk staat. Snel minder stikstof uitstoten is nodig om natuur te laten herstellen en ook om perspectief te geven aan boeren, bouwers en de economie.

Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en VNO-NCW/MKB Nederland zijn ervan overtuigd dat door een juiste inzet én krachtige uitvoering van maatregelen, instrumenten en adequate financiële ondersteuning er al veel mogelijk is. Ze roepen de politiek op om cruciale stappen in het stikstofdossier, die na vele jaren van debat eindelijk zijn gezet, nu niet in de ijskast te zetten, maar uit te voeren.

Oproep

  • Zet de Aanpak Piekbelasting voor landbouw en industrie - met evenwichtige en gelijktijdige regelingen voor stoppen, extensivering, verplaatsing en innovatie - door en creëer daarmee handelingsperspectief
  • Stel het Transitiefonds in.
  • Zet provinciale gebiedsprocessen voort, waar in de regio en van onderop burgers, boeren, natuur en industrie een stem hebben in de toekomst van het platteland,
  • Zet de koploperprojecten die in verschillende provincies al zijn gestart en nu al zorgen voor versnelde stikstofreductie en perspectief, voort en bouw deze verder uit.

Breed gedragen plannen uitvoeren

Er liggen plannen met breed draagvlak. Nu moeten we - ook in tijden van een demissionair kabinet - die plannen uitvoeren. Gebeurt dit niet dan is onze zorg dat Nederland op slot blijft en natuur, boeren, ondernemers én huizenzoekers daar de dupe van zijn. Ook de energietransitie-, mobiliteits- en klimaatdoelen zijn voor een volgend kabinet veel moeilijker haalbaar als nu niet wordt doorgepakt.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.