Logo Bouwend Nederland

Kamerbrief over natuurvriendelijk isoleren

Maandag 9 oktober 2023

Bedrijven die particuliere woningen isoleren, staan voor een nieuwe uitdaging. De recente uitspraak van de Raad van State over isolatiewerkzaamheden en de Wet natuurbescherming heeft geleid tot onzekerheid bij huiseigenaren, gemeenten en isolatiebedrijven over wat wel en niet is toegestaan volgens de wet. Minister De Jonge heeft nu als tijdelijke oplossing een training Natuurvriendelijk isoleren voorgesteld.

In de Kamerbrief van 4 oktober 2023 benadrukt demissionair minister De Jonge dat de uitspraak van de Raad van State niet betekent dat isolatie bijna onmogelijk wordt of dat er altijd uitgebreid ecologisch onderzoek voor elke woning nodig is. Er wordt gewerkt aan een structurele aanpak op basis van een Soortenmanagementplan (SMP), dat gemeenten opstellen. Dit houdt in dat op gebiedsniveau of voor de hele gemeente een ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd en maatregelen worden genomen om aanwezige diersoorten te beschermen. Gemeenten kunnen de pre-SMP methodiek gebruiken om een tijdelijke ontheffing te verkrijgen voor een deel van de isolatiewerkzaamheden. Hiervoor is ook geld beschikbaar gesteld.

Verplichte training Natuurvriendelijk isoleren 

Voor gemeenten die nog geen SMP hebben, biedt De Jonge huiseigenaren en bedrijven een tussentijdse oplossing. Deze houdt in dat isolatiebedrijven worden aangemoedigd om de training Natuurvriendelijk isoleren te volgen. In deze training verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden om woningen 'natuurvrij' te maken. Je leert er technieken om openingen in woningen te sluiten en nieuwe verblijfplaatsen te creëren voor dieren. Als je met succes deze training voltooit, mag je jezelf natuurvriendelijk isolatiebedrijf noemen. Dit is alleen geldig als je consequent volgens deze methode werkt.

In de komende periode zullen verdere afspraken worden gemaakt over het gebruik, toepassing en de reikwijdte van de werkwijze natuurvriendelijk isoleren in samenwerking met de isolatiebranche, provincies, gemeenten en de ministeries van BZK en LNV. Bouwend Nederland zal actief bijdragen aan deze discussies en benadrukt het belang van een snelle duidelijkheid en een eenduidige landelijke aanpak om vertraging in de verduurzaming van woningen te voorkomen.

Wat houdt de nieuwe werkwijze praktisch in

Praktisch gezien betekent dit dat je bij spouwmuur-, binnendak- en buitendakisolatie compenserende maatregelen moet nemen, zoals het natuurvrij maken van de spouw en het aanbrengen van spouwverblijven. Bovendien moet je de natuurkalender volgen: isolatiewerkzaamheden tijdens het broedseizoen en de kraamperiode vermijden, en de spouw tijdig natuurvrij maken voor isolatie in de winterperiode. Dat beperkt de tijd om te werken aanzienlijk.

Voor binnenmuur- en vloerisolatie wordt verwacht dat verstoring van beschermde soorten minimaal is, dus hier geldt geen compensatieplicht of natuurkalender. Ook bij de vervanging van ramen en/of kozijnen worden geen nadelige effecten verwacht, behalve wanneer het kozijn aan een open spouwmuur grenst. In dat geval moet je de natuurkalender volgen, en ramen mogen alleen op de bovenverdieping worden vervangen buiten het broedseizoen.

Meer informatie

Bekijk de informatie op de website van Milieu Centraal.

Voor woningcorporaties geldt de Gedragscode soortenbescherming.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.