Logo Bouwend Nederland

Milieuzone Eindhoven: aanscherping toegangseisen voor o.a. vrachtauto's per 1-1-2022

Dinsdag 21 december 2021

Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen; van de milieuzone zoals die er nu is, naar een zogenoemde ‘nul-emissiezone’ in 2030. Dat betekent de luchtkwaliteit binnen de Ring (Rondweg) flink verbeterd gaat worden. En tegelijkertijd zorgt de gemeente voor meer groen en meer aantrekkelijke en veilige ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven. Vorig jaar heeft de gemeente een groot aantal organisaties betrokken bij de consultatie over het raadsbesluit over het stappenplan (september 2020) en over de eerste stap per 1-1-2021: de uitbreiding van het handhavingsgebied naar het hele gebied binnen de Ring (uitgezonderd bedrijventerrein De Kade).

Nieuwe stap op 1 januari 2022

Belangrijk om te weten is dat de volgende stap richting nul-emissie op 1 januari 2022 van start gaat. Vanaf die dag mogen alleen nog vrachtwagens en autobussen/touringcars vanaf emissieklasse 6 de milieuzone in.

De gemeente Eindhoven sluit met deze aanscherping aan op de wetswijziging van het RVV (harmonisatie milieuzones; 29-10-2019) en bij landelijke afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de andere gemeenten met een milieuzone.

Communicatie aanpak richting eigenaren voertuigen

Eigenaren van een dieselvrachtauto of een dieselautobus met een lagere emissieklasse dan 6 hebben in oktober 2021 een brief van RDW ontvangen over de aanscherping van de toegangseisen. Dagelijks ontvangt de gemeente veel vragen over wat de aanscherping betekent voor bijzondere situaties en over de mogelijkheden tot ontheffing. Eigenaren blijken onvoldoende geïnformeerd of voorbereid op de veranderingen ondanks tijdige communicatie over het stappenplan nul-emissiezone (via het netwerk van contacten met stakeholders rond het proces stappenplan, de beleidscommissie markten) en berichten in de communicatiekanalen van de brancheorganisaties. Ondertussen is de website aangepast Milieuzone | Gemeente Eindhoven.

Handhavingsbeleid

Om eigenaren van voertuigen en chauffeurs te laten wennen worden zij de eerste twee maanden van 2022 op straat geïnformeerd over de nieuwe toegangseisen. Zij krijgen een folder over de gemeentelijke doelstellingen van de aanscherping van de toegangseisen waarin wordt gewezen op de mogelijkheden van het aanvragen van een ontheffing. Ook wordt hen gevraagd na te gaan of en hoe zij wel kunnen voldoen aan de toegangseisen. In de maand maart worden chauffeurs gewaarschuwd als hun voertuig in overtreding is. Vanaf april wordt zo nodig bekeurd.

Ontheffingen

Er is veel belangstelling voor de tijdelijke ontheffingen levertijd nieuwe vrachtwagen en bussen (aantonen dat je een nieuw voertuig hebt besteld met vermelding van de verwachte levertijd) en voor de hardheidsclausule (aantoonbare financiële afhankelijkheid van de milieuzone en geen mogelijkheid om te investeren in een nieuw voertuig). Het gemeentelijk ontheffingenbeleid beantwoordt aan deze behoefte aan het individuele maatwerk. Men verwacht in de eerste maanden enkele tientallen aanvragen voor een ontheffing. Het grootste deel, in ieder geval alle dagontheffingen, wordt geautomatiseerd via het digitaal loket verwerkt.

Digitaal loket

Eindhoven krijgt per 1 januari 2022 een nieuwe leverancier voor software van het digitaal loket waarmee ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor een ontheffing.

In de periode van 13-31 december 2021 is het hierdoor niet mogelijk om een ontheffing aan te vragen. In die periode wordt ook niet gehandhaafd. De gemeente doet haar best om uiterlijk 3 januari 2022 het nieuwe digitale loket op de website te installeren. Ter geruststelling van aanvragers: bij aanvraag van een ontheffing levertijd of hardheidsclausule gaat de voorlopige ontheffing tijdens behandeling direct in. En de eerste twee maanden van 2022 geldt als gewenningsperiode en wordt niet bekeurd.

Platform groene stadslogistiek

Een aantal van u neemt actief deel aan het Platform Groene Stadslogistiek waar de voortgang van het stappenplanen wordt besproken. Nieuwe initiatieven voor verduurzaming van stadslogistiek worden toegelicht, de samenwerking tussen partijen wordt versterkt en ervaringen worden gedeeld.  

De gemeente Eindhoven heeft ook een subsidieregeling groene stadslogistiek. Het doel van de regeling is de verduurzaming van de verkeersbewegingen in de stadslogistiek te stimuleren, waarbij er een aantoonbaar effect moet zijn op het verminderen, veranderen en verschonen van die bewegingen binnen de Ring. Het beschikbare budget bedraagt €119.000,- en er kan 50% subsidie tot een max. van €20.000,- per aanvraag worden toegekend. Meer informatie is te vinden op Stadslogistiek  | Gemeente Eindhoven.

Meer informatie

Als u na het lezen van deze informatie en onze website Nul-emissiezone | Gemeente Eindhoven nog vragen heeft, kunt u die stellen per e-mail: opweg@eindhoven.nl.

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.