Logo Bouwend Nederland

Nieuwe CROW Better Performance vragenlijsten beter toepasbaar in praktijk

Dinsdag 14 maart 2023

De nieuwe CROW Better Performance vragenlijsten zijn beschikbaar! De oude uit 2017 waren toe aan een grondige revisie. Met een werkgroep, bestaande uit CROW, Bouwend Nederland, Qfact en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden, zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren ervan.

CROW Better Performance (voorheen Past Performance) werd al toegepast in honderden overheidsopdrachten. Reacties uit de markt en de ervaring opgedaan in onze trainingen en sessies over prestatiemeten zijn waardevol gebleken bij het opstellen van de nieuwe vragenlijsten. De multiple choice vragen en antwoorden zijn dan ook duidelijker geformuleerd. Sommige vragen zijn samengevoegd, weer andere verwijderd omdat die minder relevant bleken. Maar er zijn ook nieuwe vragen toegevoegd, bijvoorbeeld over duurzaamheid. Samengevat zijn de vragenlijsten korter, duidelijker, praktischer en relevanter en daarmee beter toepasbaar voor de praktijk.

Wat is in zijn algemeenheid veranderd aan de vragenlijsten?

Om het actieve karakter van prestatiemeten te benadrukken, zijn de vragen en antwoorden in de tegenwoordige tijd opgesteld. Prestatiemeten doe je immers structureel, gedurende de gehele looptijd van een project. Ook zijn de antwoorden op de multiple choice vragen gerangschikt van gewenst, naar minder en zelfs ongewenst gedrag. Vetgedrukte hulpwoorden zijn gebruikt om het onderscheid tussen de verschillende antwoordmogelijkheden te benadrukken. Het is de gebruikers van de vragenlijsten zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers weten op die manier beter wat er in de samenwerking van ieder van hen wordt verwacht, zij kunnen zich daarop voorbereiden en waar nodig tijdens de uitvoering van een opdracht in overleg tijdig bijsturen.

Wat is veranderd in de vragenlijst voor Advies- en ingenieursdiensten?

De vragenlijst voor de Advies- en ingenieursdiensten werd meer toegespitst op het dienstenkarakter. Verder is er een vraag toegevoegd over het aandragen van kansen en optimalisaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over duurzaamheid, veiligheid of omgevingsaspecten. Ook zijn alle vragen en antwoorden redactioneel grondig herzien.

Wat is er veranderd in de vragenlijst voor de Werken?

Alle vragen en antwoorden zijn redactioneel grondig herzien. De bestaande vragen over planning zijn samengevoegd tot twee vragen. Verder is de vraag over coördinatie komen te vervallen. De werkgroep vond dit onderwerp voldoende afgedekt door de vraag over planning en risicobeheersing. In de praktijk werd die vraag dan ook vaak beantwoord met ‘niet van toepassing’. Er is een optionele vraag toegevoegd over duurzaamheid. Deze vraag ziet niet op de daadwerkelijk toegepaste duurzaamheidsmaatregelen, maar ziet op de open houding om de mogelijkheden daartoe te verkennen.

Wat is veranderd in de vragenlijst over de opdrachtgever?

De vragen over de opdrachtgever waren in de oude vragenlijst ‘gespiegeld’ met de vragen over de opdrachtnemer, dat zorgde voor geforceerde en minder relevante vragen. Bij het ontwikkelen van de nieuwe vragen heeft de vraag centraal gestaan wat cruciale taken en houding- en gedragskenmerken van de opdrachtgever zijn voor een succesvolle samenwerking. Zo is er bijvoorbeeld een vraag over het tijdig uitvoeren van de taken door de opdrachtgever, maar ook een vraag over het hebben van een open houding bij voorstellen van de opdrachtnemer. Daarnaast is er een vraag over het rekening houden met de financiële belangen van de opdrachtnemer, denk hierbij aan het op tijd en binnen een redelijke termijn betalen.

Wat gebeurt er met al aangemaakte metingen op bestaande projecten?

Vragenlijsten die al aangemaakt zijn blijven ongewijzigd. In de Qfact software worden de nieuwe vragenlijsten stapsgewijs over al onze klanten uitgerold. Vraag aan jouw interne contactpersoon of de nieuwe formulieren in jullie omgeving al zijn doorgevoerd.

Wat moet ik doen als in het contract nog de ‘oude’ meting staat en ik nog geen formulier heb aangemaakt?

Maak een afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welke versie van het formulier jullie toepassen op de opdracht. Standaard komt bij een nieuw aan te maken formulier in de Qfact software de nieuwe versie in beeld, maar je kunt ook nog een oude versie van het formulier aanmaken.

Meer informatie

In 2022 is de naam van Past Performance aangepast naar Better Performance. Ook zijn toen de handreiking en de spelregels aangepast. Qfact bouwt en beheert de tool en is partner van CROW.
Kijk hier voor meer informatie over Better Performance. Voor vragen neem dan gerust contact op met met Arno Duijverman.

Arno Duijverman
Senior Beleidsadviseur Aanbesteden & Contracten
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.