Logo Bouwend Nederland

Nieuwe visie, nieuwe werkwijze en nieuwe certificaten bij KIAD

Vrijdag 19 april 2024

Op 11 april 2024 vond een informatiebijeenkomst plaats van KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). Het KIAD-bestuur nam een groot aantal vertegenwoordigers uit de hele drinkwaterketen mee in een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen KIAD. Het KIAD-Bestuur werkt aan de professionalisering en een toekomstbestendige KIAD-organisatie en -processen en wil daar als bestuur actiever op te sturen.

Sinds medio 2023 zijn alle waterbedrijven bij KIAD aangesloten. Zij stellen meer en dedicated capaciteit beschikbaar om de doelen van KIAD te helpen realiseren. Er is gewerkt aan een vernieuwde visie en uitgangspunten en de tekst van de Hygiënecode is zodanig aangepast dat er voor de ketenpartners meer flexibiliteit is om gefaseerd aan de KIAD-eisen te gaan voldoen; de datum van 1 januari 2025 is uit de tekst verdwenen en in plaats daarvan staat er nu dat personen die werkzaamheden verrichten aan de drinkwaterleidingen moeten voldoen aan de op dat moment geldende KIAD-eisen. Dit schept voor alle betrokken partijen meer ruimte en flexibiliteit in de ontwikkeling en implementatie van de KIAD-eisen.

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

KIAD is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet (vooralsnog geen betrekking op drinkwaterproductie en installaties). KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterleidingen en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren. Sinds 2018 wordt het KIAD certificaat gefaseerd verplicht gesteld voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. Als Bouwend Nederland zijn we vertegenwoordigd in bestuur, college van deskundigen en constructiewerkgroep. Met de verandering naar een netwerkorganisatie gaan we met onze betrokkenen in overleg.

In de nieuwsbrief van april 2024 vind je alle ontwikkelingen. Vragen of opmerkingen mail KIAD of Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.

Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden.