Logo Bouwend Nederland

Opleverdossier Wkb: alleen voor nieuwe contracten na 1 januari 2023

Vrijdag 26 november 2021

Op 1 juli 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Volgens de Wkb zouden aannemers zowel bij nieuwe als lopende contracten een opleverdossier moeten overhandigen. We hebben gelobbyd om het opleverdossier alleen te laten gelden voor contracten die na 1 juli 2022 worden afgesloten. In dit artikel lees je wat dat betekent.

In het privaatrechtelijk deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:757a BW), staat dat bij de uitnodiging tot oplevering door de aannemer aan de opdrachtgever een dossier moet worden overhandigd. Dit opleverdossier bevat "gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden". Het bevat in ieder geval:

  • tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk.
  • gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

Het opleverdossier wordt wel consumentendossier genoemd, maar deze naam is verwarrend. Ook bij zakelijke opdrachtgevers moet namelijk een opleverdossier worden overhandigd.

Dit is de huidige situatie

Op artikel 7:757a BW is geen overgangsrecht van toepassing. Dit houdt in dat meteen bij inwerkingtreding van de Wkb, voor alle werken die vanaf dat moment opgeleverd worden, een opleverdossier moet worden overhandigd. Voor aannemers kan dit betekenen dat ze met terugwerkende kracht allerlei gegevens moeten verzamelen. Soms is die informatie niet of nauwelijks meer te achterhalen. Dit kan tot vervelende situaties leiden, waarbij de opdrachtgever de laatste termijn achterhoudt in verband met het niet verstrekken van het opleverdossier.

Clausules voor opleverdossier

Om dit te voorkomen hebben we een aantal clausules ontwikkeld om op te nemen in aannemingsovereenkomsten die na 1 juli 2022 worden opgeleverd. Van het wetsartikel mag namelijk in een overeenkomst worden afgeweken. Aannemer en opdrachtgever kunnen dus onderling afspreken welke stukken er precies in het opleverdossier moeten worden opgenomen en wanneer het dossier wordt verstrekt (bijvoorbeeld binnen drie maanden na oplevering in plaats van bij uitnodiging tot oplevering). Partijen kunnen ook afspreken dat er geen dossier wordt overhandigd.

Dit hebben we geregeld

Tegelijkertijd is gewerkt aan een meer structurele oplossing. We hebben dit knelpunt meerdere malen onder de aandacht gebracht van Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Resultaat is nu dat zij in een brief aan de Eerste Kamer heeft toegezegd dat ze gaat regelen dat de verplichting tot het overleggen van het opleverdossier alleen geldt voor overeenkomsten van aanneming van werk die zijn gesloten ná inwerkingtreding van artikel 7:757a BW. Daardoor is alleen bij nieuwe contracten een opleverdossier verplicht, maar geldt dat niet bij de op dat moment reeds lopende contracten. De minister gaat dit regelen in een 'Verzamelwet' en wil die in het najaar van 2022 aan de Eerste Kamer voorleggen. Dit betekent dat artikel 7:757a BW naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

Lees hier de brief

De minister gaat dit via een verzamelwet organiseren. De brief die de minister hierover schreef en naar de voorzitter van de Eerste Kamer stuurde is te lezen via deze link

We vinden dit een mooi lobbyresultaat waar we met z'n allen trots op kunnen zijn! Wil je meer duiding bij dit nieuws? Neem dan contact op met BNL Advies via dit emailadres of bel 079-3252250.

Speciale themapagina voor de Wkb

We hebben een speciale themapagina gemaakt om te informeren over de Wkb. Hier krijg je meer informatie over de Wkb, kun je hulp aanvragen bij de implementatie of advies vragen over de Wkb. Ook kun je hier trainingen boeken.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.