Logo Bouwend Nederland

Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Woensdag 6 maart 2024

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

"Het is goed nieuws dat de Raad van State aangeeft dat het tracébesluit bijna in orde is", benadrukt onze voorzitter Arno Visser. "Aan de andere kant moeten we weer een half jaar langer wachten en moet nader onderzoek plaatsvinden. Dat de noodzaak voor duidelijkheid hoog is, bleek ook uit het gisteren verschenen onderzoek 'Effecten stikstof op wegenprojecten' van het Economisch Instituut voor de Bouw. We zien de uitspraak van vandaag hoe dan ook als extra aanmoediging om de door onze sector ingezette transitie naar emissiearm en natuurinclusief ontwerpen, bouwen en onderhouden door te zetten."

Waar gaat de ViA15-zaak over?

Het project betreft het doortrekken van de A15 naar de A12 bij Arnhem. Daardoor wordt de filedruk rond Arnhem en Nijmegen verlicht en ontstaat bovendien een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Daarnaast worden allerlei natuurmaatregelen getroffen, zoals extra nestgelegenheden voor vleermuizen, extra amfibieverblijfplekken en bloem- en insectenrijke bermen.

 

Het allereerste projectbesluit dateert al uit 2017 en daar werd meteen bezwaar tegen ingediend bij de Raad van State. In januari 2021 deed de Raad van State een eerste tussenuitspraak in deze zaak. Daarin werden veel bezwaren afgewezen, maar werd ook geoordeeld dat de stikstofberekeningen gebrekkig waren. Deze berekeningen hielden alleen rekening met stikstof die binnen vijf kilometer van de weg neerdaalde. Daarop zijn de berekeningen aangepast met een rekenafstand van 25 kilometer.

 

In een tweede tussenuitspraak van april 2023 oordeelde de Raad van State dat de rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar was. Er bleven echter nog bezwaren over die gaan over de zogenoemde passende beoordeling en de externe saldering. Daarover is 6 maart deels duidelijkheid gekomen.

Onderbouwing extern salderen voldoet nog niet

De hoofdvraag voor de Raad van State was of voldoende is aangetoond dat de aanleg van de weg niet zal leiden tot ernstige aantasting van nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden. Door de nieuwe weg ontstaat uitstoot door verkeer op plekken waar verkeer voorheen nog niet reed. Om dat ruimschoots te compenseren zijn voor infraproject ViA15 zes veehouderijen opgekocht. Hierdoor wordt zoveel stikstof gereduceerd dat de effecten van het nieuwe verkeer binnen de straal van 25 kilometer worden gecompenseerd. De Raad van State vindt nu de aangeleverde onderbouwing nog onvoldoende voor een eindvonnis.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.

Donderdag 31 augustus 2023
Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak

Delen van de Nederlandse natuur zijn nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research dat in opdracht van demissionair minister Van der Wal gemaakt is over de Kritische Depositie Waarden. Internationaal onderzoek werd vertaald naar de situatie in Nederland. De stikstofreductiedoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld kunnen hierdoor niet op tijd gehaald gaan worden. Daarnaast blijkt dat tussen 2017 en 2021 de depositie is toegenomen. Deze conclusies maken dat de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. Al jaren gebeurt te weinig om structureel herstel van de natuur te bewerkstelligen. Alleen door herstel ontstaat ruimte voor natuurherstel, PAS-melders en bouwactiviteiten.