Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Maandag 4 maart 2024

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.

Lees hier het artikel in het FD

 

"De cijfers uit het onderzoek bevestigen wederom dat we vaart moeten maken om stikstofruimte te creëren voor nieuwe infrastructuur", benadrukt Richard Mulder, beleidsadviseur stikstof. "Het kabinet kan het zich niet veroorloven om in het huidige trage tempo de stikstofproblematiek aan de pakken. Hou de stilgelegde infraprojecten opnieuw tegen het licht op basis van de huidige juridische en ecologische inzichten. Een positief vonnis van de Raad van State op 6 maart over het wegenproject ViA15 is belangrijk om de bouw van nieuwe wegen weer mogelijk te maken."

Verdubbeling files

Mede door problemen met stikstof zijn 18 wegenprojecten stilgezet of vertraagd. Het totale budget dat met deze projecten is gemoeid bedraagt €7,2 miljard. Zes van de getroffen projecten zijn essentieel om 16 van de 50 grootste fileknelpunten aan te pakken. De files zullen verdubbelen als de projecten niet worden uitgevoerd. Voor de periode 2024-2030 kosten deze extra files €450 miljoen. Naast wegenbouw komen ook dijkverzwaringsprojecten en infraprojecten gericht op het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk in de problemen.

Verdere vertraging woningbouw

Er zijn momenteel 19 grootschalige woonlocaties in ontwikkeling voor de bouw van in totaal 500.000 nieuwe huizen. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer is nodig om nieuwe grootschalige woonwijken bereikbaar te maken. De bouw van 460.000 nieuwbouwwoningen, vooral die in de buurt van kwetsbare natuurgebieden lopen kans op ernstige vertraging. Om dit mogelijk te maken zal stikstofuitstoot drastisch teruggebracht moeten worden.

Verschuiving naar onderhoud is pleister

Het verschuiven van het gereserveerde geld voor de aanleg van wegen naar onderhoud is weliswaar zeer welkom, maar het kost tijd voordat we daar echt de resultaten van gaan zien. Het is van belang om het verschuiven van de budgetten zo snel en effectief mogelijk uit te voeren om het productieverlies in de komende jaren te beperken. Overigens zal dit de maatschappelijke implicaties van het verdubbelen van files en het oplopen van het woningtekort niet verminderen.

 

Na de uitspraak van de Raad van State op 6 maart maken we opnieuw de balans op en volgt onze reactie.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Donderdag 31 augustus 2023
Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak

Delen van de Nederlandse natuur zijn nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research dat in opdracht van demissionair minister Van der Wal gemaakt is over de Kritische Depositie Waarden. Internationaal onderzoek werd vertaald naar de situatie in Nederland. De stikstofreductiedoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld kunnen hierdoor niet op tijd gehaald gaan worden. Daarnaast blijkt dat tussen 2017 en 2021 de depositie is toegenomen. Deze conclusies maken dat de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. Al jaren gebeurt te weinig om structureel herstel van de natuur te bewerkstelligen. Alleen door herstel ontstaat ruimte voor natuurherstel, PAS-melders en bouwactiviteiten.