Logo Bouwend Nederland

Infra Platform Oost focust op speerpunten 2024-2025

Donderdag 1 februari 2024

Tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst op landgoed Klarenbeek presenteerde het Infra Platform Oost haar meerjarenplan voor 2024-2025 voor het toekomstbestendig maken van de infrastructuur van Oost-Nederland. Het meerjarenplan is zowel bedoeld voor de aangesloten lidbedrijven van het Infra Platform Oost (IPO) als een handreiking voor publieke en private opdrachtgevers.

In 2023 is er een start gemaakt met het consulteren van de IPO leden over welke speerpunten van belang zijn binnen de infrasector voor de komende jaren. Uit deze lijst is een selectie gemaakt en vervolgens samen verder uitgewerkt met hulp van de landelijke beleidsmedewerkers. 

Focus 

De vier thema's die in ogen cruciaal zijn, te weten Human Capital, Contracteren & aanbesteden, Veiligheid en Duurzaamheid werden gepresenteerd door de IPO commissie. Per thema gaven Peter Gelink (Roelofs wegenbouw B.V.), Charlotte Slotman  (Abbink Boekelo B.V.), Johan ter Horst (Heijmans Infra B.V.) en Rob Alberti (Reimert Oost) kort aan wat we als infrasector kunnen bieden en hoe we de bijdrage van de opdrachtgever zien. 

Erfgoed en toekomst

De bijeenkomst vond plaats op Landgoed Klarenbeek is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar circulariteit en duurzaamheid bij elkaar komt. Sinds de 19e eeuw is er op deze locatie al bedrijvigheid en weet de familie zich continu aan te passen aan de omstandigheden. De natuurlijke hulpbronnen en met name de omgang daarmee, zijn bepalend geweest voor de transformatie van koperslagerij, productie van sigarenkisten naar de huidige deurenfabriek. 

Urgentie

De infrastructurele vraagstukken in onze regio maken een hechte samenwerking tussen infrabedrijven en publieke en private opdrachtgevers van het allergrootste belang. We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, mobiliteit, energie, natuur en klimaat. En de urgentie daarbij is enorm. 

Infra middelpunt transitie

Zo blijft de mobiliteit toenemen, terwijl het tegelijk essentieel is om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te blijven waarborgen. Dijken moeten solide zijn en bestand tegen zijn tegen extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering steeds vaker zullen voorkomen. De vele bruggen in onze regio moeten onderhouden en waar nodig gerenoveerd worden, zodat de economische vitaliteit van Oost-Nederland geen gevaar loopt. Bij al deze opgaven speelt de infra een cruciale rol. Geen woonwijken zonder goede ontsluiting, geen woon-werkverkeer zonder efficiënte verbindingswegen. Ook in de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige regio is de infrastructuur de dragende factor. Denk alleen al aan de talloze kantoren, scholen en wijken die een aansluiting moeten krijgen op duurzame energievoorzieningen.

Complexiteit

Deze grote opgaven kunnen we niet realiseren zonder een nauwe samenwerking tussen overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers. In een steeds complexer wordende samenleving, met een grote druk op de schaarse ruimte, de beperkte middelen en het krappe personeelsaanbod, zal de onderlinge samenwerking moeten evolueren. Dat vraagt meer om meer dan de traditionele samenwerkings- en aanbestedingsvormen uit het verleden. De samenwerking moet gericht zijn op duurzaamheid en veiligheid. Niet alleen in technische zin, maar ook in de relatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en alle partners binnen de keten. Met deze werkwijze kunnen we in de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland sneller, veiliger en duurzamer doorbouwen. 

Aan de slag! 

Het is zaak dat we die plannen met elkaar gaan waarmaken, zodat de infrasector met al haar partners de komende twee jaar verder kan bouwen aan een sterke regio met een duurzame toekomst! 

Jorrit van Ommen
Verenigingsmanager Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.