Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid

Meerjarenprogramma duurzaamheid

Met dit programma lobbyen we voor goede marktcondities voor duurzaamheid zodat opgaven als de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor bouw- en infrabedrijven.

Verlaging btw-tarief zonnepanelen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de fiscale plannen voor 2023 gepresenteerd. Een van de fiscale maatregelen is de verlaging van het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen van 21 procent naar 0 procent per 1 januari 2023.

Ondanks (inter)nationale doelen en vele akkoorden komt opschaling van de verduurzamingsmarkt moeizaam tot stand. Het benutten van kansen is primair een zaak van ondernemers. Maar er is nog een groot gat tussen beleid/ambitie en de daadwerkelijke marktvraag.

Het meerjarenprogramma focust daarom op het stimuleren van de markt, bijvoorbeeld door vraagbundeling, duidelijkheid over prestatie-eisen, standaardisatie en andere randvoorwaarden, de lobby voor zodanig gunnen op duurzaamheid dat bedrijven zich met duurzaamheid kunnen onderscheiden in de markt en uit te dragen wat de sector te bieden heeft.

Belang duurzaamheid voor bouw- en infrabedrijven

Alle bouw- en infrabedrijven hebben met duurzaamheid te maken. Vanuit wet- en regelgeving. Of door vragen of eisen vanuit opdrachtgevers of financiers. Daarnaast maakt bij steeds meer bedrijven duurzaamheid integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en strategie. Duurzaamheid biedt kansen in de markt. Uit analyses van het Aanbestedingsinstituut blijkt dat er de laatste jaren vaker en zwaarder gegund wordt op duurzaamheid.

Waar zetten we op in?

We onderschrijven veel landelijke duurzame doelen en zijn betrokken bij de uitwerking. Daarbij focussen we ons op de randvoorwaarden en het handelingsperspectief voor partijen die daadwerkelijk met de opgaven aan de slag gaan. Dat geldt voor bouw- en infrabedrijven, maar ook voor andere ketenpartners, bijvoorbeeld decentrale overheden of toeleveranciers, die ook cruciaal zijn voor alle duurzame transities. We zetten in op vier thema's onder de overkoepelende term duurzaamheid, te weten:

  • Energietransitie
  • Transitie naar een Circulaire Bouweconomie
  • Nederland Klimaatadapatief (tegengaan wateroverlast, hittestress en droogte)
  • Natuurontwikkeling en natuurinclusief bouwen

Naast deze thema's is er een aantal overkoepelende thema's. Zo zijn bijvoorbeeld de lobby voor meer gunnen op duurzaamheid en de ontwikkelingen in de EU Green Deal van toepassing op alle vier thema's.

Wat? Doelstelling In Vastgelegd in
CO2-uitstoot 49% reductie ten opzichte van 1990 2030 Klimaatakkoord
  Zero-emissie bouwplaats 2030 Klimaatakkoord
  CO2-vrije energie-infrastructuur 2050 Klimaatakkoord
  Gebouwde omgeving CO2-neutraal 2050 Onder meer Klimaatakkoord
Energieverbruik Nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal 2021 Bouwbesluit
Circulariteit 50% einddoel 2050 2030 Grondstoffenakkoord
  100% circulaire bouweconomie 2050 Grondstoffenakkoord
Klimaatadaptatie Gebouwde omgeving klimaatbestending en waterrobuust 2050 Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS)
Natuur en biodiversiteit Meerdere doelen en thema's, zie hier divers Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk verder'

Meer informatie?

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres