Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Aardbevingen

Aardbevingen

Bouwend Nederland vindt dat zowel bewoners als bouwbedrijven duidelijkheid moeten krijgen over de aanpak van de aardbevingsschade. De aanpak van de versterking en de schadeafhandeling heeft nog lang niet de snelheid die het nodig heeft. Hiervoor zijn onorthodoxe maatregelen en afspraken nodig. Bouwend Nederland hoopt dat de aanpak met de maatregelencatalogus die is ontwikkeld voor de nog te inspecteren objecten voor de beoogde versnelling kan zorgen. Ook stuurt aan op een afspraak tussen de aanbestedingsexperts van Bouwend Nederland en de Nationaal Coördinator Groningen.

Waarom vinden we dat?

In het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen en 1500 andere gebouwen waarvan bepaald moet worden of ze wel of niet worden versterkt. Nu hebben bewoners hierin weinig inzicht, ook is niet inzichtelijk welke woningen worden versterkt. Ook de bouwbedrijven hebben behoefte aan continuïteit, zodat de werkzaamheden grootschalig en innovatief kunnen worden aangepakt.

Waar zetten wij op in?

1. Bewoners vroegtijdig informeren met een digitaal bewonersdossier

Bouwend Nederland pleit ervoor dat de bewoners vroegtijdig worden geïnformeerd met het digitaal woondossier. Via dit portaal kunnen gedupeerden zien wat voor programma’s er zijn en wanneer hun huis wordt versterkt.

2. Bewoners meenemen, helder proces en communicatie

Een van de grote uitdagingen is de bewoners mee te nemen in de keuzes die zij moeten maken en te zorgen voor duidelijke uitgangspunten en heldere communicatie.

3. Bouwsector vroeg betrekken

De bouwsector moet zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het uitvoeringsproces. Naar aanleiding van het recente Kamerdebat van 22 mei 2019 is de koers om de bouw vroegtijdig te betrekken in het gehele proces definitief ingezet.

Het vroegtijdig betrekken van aannemers moet ervoor zorgen dat het voor de bouwers aantrekkelijk wordt om capaciteit beschikbaar te stellen voor schadeherstel en de versterkingsopgave. Het vormen van een aannemersvariant bij schadeherstel en het eventueel inzetten van het door aannemers in te richten bedrijfsbureau bij sloop of vervangende nieuwbouw zijn voorbeelden van de nieuwe koers die inmiddels is ingezet.

4. Waar mogelijk werk met werk maken

De ministers hebben duidelijk uitgesproken dat de bewoner zelf bepaalt wie de woningen gaat versterken. Waar mogelijk en logisch pleit Bouwend Nederland voor een gebiedsgerichte aanpak met de inwoners en lokale bedrijven. Hierbij wordt gedacht aan homogene wijken waar seriematige bouw veelvuldig voorkomt en andere opgaven op het gebied van leefbaarheid of herinrichting bij de opgave kunnen worden betrokken.

5. Positie MKB waarborgen bij vormen Bedrijfsbureau versterken

De komende periode staat in het teken van het te vormen Bedrijfsbureau voor de versterkingsopgave. Bouwend Nederland steunt dit initiatief en wil samen met grote bouwers en de NCG dit uitwerken en nader vormgeven. Bouwend Nederland pleit ervoor om ook lokale mkb’ers hierbij te betrekken.

6. Ondersteunen gemeenten

De 7 gemeenten (het Hogeland, Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Groningen, Midden Groningen en Oldambt) krijgen een regierol. Bouwend Nederland gaat deze gemeenten ondersteunen.

7. Samen met marktpartijen bijdragen aan Nationaal Programma Groningen

Samen met marktpartijen zoals VNO-NCW MKB Noord, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Entrance willen wij invloed uitoefenen en werken aan een masterplan om een zeker toekomstbeeld voor de provincie Groningen en de bewoners te bieden.

Aardbevingen

"Bewoners in Groningen en ook bouwers hebben behoefte aan duidelijkheid en continuïteit. Met alle betrokken partijen moeten we dat zo snel mogelijk willen bieden."

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres