Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Energie infrastructuur

Energie-infrastructuur

De geringe ruimte op het elektriciteitsnetwerk zit de opschaling van de woningbouw en de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg. Door de overgang naar duurzame energiebronnen ontstaat een stevige toename van (duurzame) energie. Er zijn daarom niet alleen forse investeringen nodig maar ook meer regie op de energie-infrastructuur.

Waarom vinden we dat?

Elektriciteit draagt nu voor zo’n 22% bij aan het totale energiegebruik in Nederland. Dit groeit naar verwachting tot 30% in 2030 en meer dan 50% in 2050. De huidige capaciteit zorgt nu al voor lange doorlooptijden bij tijdelijke/definitieve aansluitingen voor woningbouw, utiliteit en infra.

Waar zetten wij op in?

1. Regie op energie-infrastructuur

Bouwend Nederland wil een prioriteringskader in het leven roepen. Het aansluiten van grote maatschappelijke opgaven als de woningbouwopgave moet hierbij prioriteit krijgen. Dit druist in tegen de huidige regel wie het eerst komt wie het eerst aangesloten moet worden. Het Rijk zal stevige regie moeten voeren om te zorgen maatschappelijke opgaven ingevuld kunnen worden. Regie is eveneens nodig om beter inzicht te verschaffen in de vraag naar stroom aan de ene kant en de mogelijkheden van het net aan de andere kant. Ook waar voor de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties het verplaatsen van bedrijven noodzakelijk is, is regie op de energie-infrastructuur nodig.

2. Redelijke aansluittermijnen

De ACM zorgt dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan redelijk. Daarbij prikkelt de ACM de netbeheerders om efficiënt te werken. De ACM moet de netbeheerders ruimte geven om proactief te investeren. Daarnaast bepaalt de ACM wat 'redelijke' aansluittermijnen zijn voor nutsvoorzieningen. De redelijke termijnen moeten helder en eenduidig zijn, zodat bouwers weten waar zij rekening mee moeten houden, ondanks de schaarste op het net.

3. Forse investeringen

Tot 2050 moeten landelijke en regionale netbeheerders gezamenlijk zo'n 100 miljard euro investeren. Deze problematiek staat hoog op de agenda bij netbeheerders en kabinet, zij calculeren daarom forse investeringen in voor de komende jaren. Netbeheerders moeten hun eigen vermogen versterken, en hierbij is een rol voor de nationale overheid weggelegd. Dit werd in januari 2022 ook al aangegeven door de coalitie Sneller het net op.

4. Meer verantwoordelijkheid bij gemeenten en ontwikkelaars

Om duurzamer te kunnen bouwen wordt steeds meer materieel geëlektrificeerd en zijn in de bouwfase al zwaardere aansluitingen nodig, bijvoorbeeld voor hijskranen. Die zware aansluitingen kennen een langere doorlooptijd, vaak langer dan de tijd tussen opdrachtverstrekking en start van de bouw. Dit betekent dat partijen die bij het initiatief voor een bouwproject betrokken zijn, zoals ontwikkelaars en gemeenten al in een vroeg stadium een aanvraag voor een passende energie-aansluiting moeten doen en dit niet aan de bouwer overlaten.

5. Intensievere samenwerking met netbeheerders om grootverbruikaansluitingen tijdig te realiseren

Rond kleinverbruik zijn de nodige initiatieven om tot beter en sneller aansluiten te komen. Een vergelijkbare samenwerking voor grootverbruik is er nog niet. Bouwend Nederland roept de netbeheerders op om ook voor dit segment samen op te trekken.

Energie-infrastructuur

"De geringe ruimte op het elektriciteitsnetwerk zit de versnelling van woningbouw en verduurzaming van de gebouwde omgeving in de weg. Forse investeringen, meer regie en prioriteren van aansluitingen zijn nodig!"

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres