Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Onderhoud infrastructuur

Onderhoud infrastructuur - mobiliteit

Bouwend Nederland constateert dat het uitgesteld en achterstallig onderhoud aan de infrastructuur enorm oploopt. Hierdoor stijgt de kans op uitval van belangrijke bruggen en tunnels met een verkeersinfarct als gevolg. De maatschappelijke overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van een brug als de Ketelbrug of Haringvlietburg zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer.

Waarom vinden we dat?

Het uitgesteld en achterstallig onderhoud aan infrastructuur in Nederland is inmiddels opgelopen tot zo’n 2 tot 3 miljard euro per jaar, waarvan ca. €1 miljard euro aan onderhoud bij gemeentelijke infra en €1 tot €1,4 miljard per jaar aan onderhoud bij Rijkswaterstaat. Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is cruciaal voor de bereikbaarheid van Nederland. Ingenieursbureau Sweco onderzocht in in opdracht van Bouwend Nederland de gevolgen van een onverwachte afsluiting van drie belangrijke bruggen: de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug. De resultaten zijn schokkend in de ogen van Bouwend Nederland, ANWB, TLN en evofenedex. De economische schade van uitval van één van deze bruggen varieert afhankelijk van het onderzochte scenario tussen de EUR 400.000 en EUR 4.800.000 per werkdag. Ook de Algemene Rekenkamer sprak in haar verantwoordingsonderzoek van een 'boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud' met hogere kosten en een groter risico op uitval als gevolg.

Waar zetten wij op in?

1. Extra investeringen

Bouwend Nederland pleit voor extra geld voor deze opgaaf: er moet structureel EUR 1 miljard worden vrijgemaakt. Dit geld mag niet ten koste gaan van de andere opgaven binnen het infradomein.

2. Investeren in menskracht

De komende jaren zijn 60.000 mensen nodig in de bouw- en infrasector. Zorg voor voorspelbaarheid en continuïteit in het aanbod van projecten en voorkom sterke pieken en dalen. Dit maak het aantrekkelijker voor nieuwe werknemers om voor deze sector te kiezen. Bouwend Nederland doet ook een beroep op de minister om te blijven investeren in voldoende technische kennis bij opdrachtgevers en opdrachtnemers.

3. Duidelijke planning

Een duidelijke en op korte termijn vastgestelde agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden is noodzakelijk. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. Bouwend Nederland, wil met de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen die agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat.

4. Investeren in kennisdeling

Ook waterschappen, provincies en gemeenten staan voor een soortgelijke vervangings- en renovatieopgave van hun infrastructuur. De opgedane kennis en ervaring bij de rijksopgaaf moet met decentrale overheden gedeeld worden en er moet nauw met hen worden samengewerkt. Zo kunnen ze van elkaar leren en dubbel werk voorkomen.

5. Uitwerking coalitieakkoord

We zijn blij dat in het coalitieakkoord elk jaar €1,25 miljard wordt uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud. Bij de uitwerking van het akkoord vraagt Bouwend Nederland extra aandacht voor ruimte voor vernieuwing en uitbreiding van infra.

Logistieke alliantie

Handel en Logistiek versterken economisch herstel! Daarom is Bouwend Nederland lid van de logistieke alliantie.

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres