Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Stikstof

Stikstof

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de energietransitie, de aangescherpte klimaatopgave, herstel van natuur en biodiversiteit, economisch herstel, het bieden van een duurzaam perspectief en ontwikkelruimte voor de landbouwsector, en een grootschalige woning- en infrabouw en renovatieopgave. De bouwsector speelt in al die maatschappelijke opgaven een cruciale rol, omdat zij de fabrieken, huizen, (spoor-)wegen, energie-infrastructuur en dijken bouwt en onderhoudt.

Bouwend Nederland ziet dat het kabinet op het stikstofdossier met tijdelijke oplossingen komt die niet onze hele sector helpen. Het kabinet schuift de beslissingen die nodig en onvermijdelijk zijn om het stikstofprobleem op te lossen voor zich uit. De problemen zijn zeer urgent en er is geen tijd te verliezen. Er moet aan twee sporen tegelijk worden gewerkt; voor de korte en lange termijn. De beste oplossing blijft wat ons betreft een zo spoedig mogelijk vastgestelde drempelwaarde.

Waarom vinden we dat?

De centrale problematiek in de aanpak van de stikstofcrisis is dat sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 nauwelijks sprake is geweest van een daadwerkelijke daling van de stikstofdepositie op kwetsbare Natura2000-gebieden. Feit is ook dat de bouwsector het kleinste aandeel heeft in het veroorzaken van stikstofdepositie (landelijk minder dan 0,6%), maar wel voor elk van de tienduizenden projecten die ze jaarlijks uitvoert moet aantonen dat de activiteiten geen verslechterend effect hebben op de natuur. Dit in tegenstelling tot landbouwbedrijven en industrie die een vergunning eenmalig aanvragen. Het wegvallen van de bouwvrijstelling in november 2022 zorgde weer voor extra vertraging op vergunningverlening. Recente EIB rapporten tonen duidelijk aan dat dit direct gevolgen heeft voor de bouwproductie, zowel in de b&u als in de infrastructuur. Door uitstel en krimp in de bouwproductie kan niet worden voorzien in de maatschappelijke behoefte aan voldoende betaalbare woningen en een veilig en bereikbaar Nederland.

Waar zetten wij op in?

  • Stikstofruimte voor bouwactiviteiten moet nadrukkelijk en expliciet onderdeel zijn van de nationale aanpak en moet op gelijke voet staan met verbetering van de natuur en legalisering van PAS-melders. Een gedeelte van de stikstofruimte vanuit de piekbelastersaanpak en bronmaatregelen moet daarom ook ten gunste kunnen komen van bouw- en infrastructuurprojecten.
  • Bouwend Nederland zal bij de provinciale partijen en bestuurders duidelijk maken wat wél kan en wat belemmerend werkt. Belangrijkste boodschap is dat verdere beperkingen in de bouw van woningen en infrastructuur in de provincies voorkomen moet worden.
  • We accepteren geen nieuwe (wettelijke) inperkingen voor intern en extern salderen bij bouwactiviteiten. Lees hier onze inbreng op de internetconsultatie van het wetsvoorstel dat intern salderen verder wenst in te perken.
  • Bouwend Nederland blijft hameren op vereenvoudiging van (werken met) het AERIUS-model. Dat helpt zowel de bouwsector als de ambtenaren die de vergunningaanvragen moeten beoordelen. Daarover is Bouwend Nederland reeds in gesprek met de betrokken departementen. We bieden onze leden in de tussentijd ondersteuning door het aanbieden van een cursus ‘rekenen met AERIUS’.

Stikstof

"Bouwend Nederland is blij er tot 2035 met €25 miljard stevig wordt ingezet op het oplossen van dit complexe probleem. Er staat het kabinet niks in de weg om versneld piekbelasters uit te kopen om zo ruimte te krijgen voor natuurherstel, PAS-melders en economische activiteiten. Neem bij de exacte invulling van de plannen de uitgangspunten van ons Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht."

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres