Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Standpunten
  4. Woningbouw

Woningbouw

Bouwend Nederland vindt dat de politiek de urgentie voor de acute woningnood onvoldoende voelt. Lokale overheden moeten de regie nemen en onderling beter samenwerken. Er moeten snel meer concrete bouwplannen komen. Omdat veertig procent van met name de binnenstedelijke plannen in de praktijk afvalt, moeten zij ook zorgen voor extra plannen. Ondanks de juiste ambities werden de afgelopen jaren te weinig nieuwe woningen gebouwd om te voldoen aan de woonbehoefte. De komende jaren zijn er ook lang niet genoeg bouwlocaties. En als de politiek het beleid niet verandert, dan droogt het aanbod van nieuwe bouwlocaties op en wordt de woningnood alleen nog maar groter. Nederlanders moeten weer kunnen wonen waar ze willen huren of kopen.

Waarom vinden we dat?

  • Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot ruim 330.000 en loopt alleen maar op. De productie van nieuwbouwwoningen blijft namelijk al jaren achter op de 75.000 woningen die de Nationale Woonagenda jaarlijks wil opleveren.
  • Er worden daarnaast te weinig vergunningen afgegeven
  • In alle provincies tezamen zijn tot 2030 ruim 900.000 woningen nodig. Van deze plannen is de helft nog niet hard.
  • De provincies stellen daarnaast dat uiteenlopende randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld om de woningbouwafspraken te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn voldoende stikstofruimte, Opschaling van het energienetwerk, Soepelere geluidsregels en aangescherpte BENG-normen.

Waar zetten wij op in?

1. Haalbaarheid van bouwplannen inzichtelijk maken

Registreer per bouwplan of de grond een woonbestemming heeft en hoe haalbaar de plannen op korte termijn zijn. Bouwend Nederland roept gemeenten en provincies op om bij de uitwerking van de provinciale woondeals samen met bouwers en ontwikkelaars te zorgen voor voldoende harde, uitvoerbare bouwplannen om zo de afgesproken aantallen woningen te kunnen realiseren.

2. Betere samenwerking tussen overheden

Om bouwlocaties sneller aan te kunnen wijzen is betere samenwerking tussen gemeenten en provincies is nodig. Komen zij er niet uit? Laat de minister van BZK als mediator optreden en desnoods besluiten opleggen.

3. Weg van discussie binnen- of buitenstedelijk bouwen

Tot slot moeten overheden kijken waar ze de woonopgave op tijd kunnen realiseren. Kijk hiervoor ook naar bouwlocaties aan de rand van de stad.

Woningbouw

"Op papier kunnen we de komende jaren voldoende nieuwe woningen bouwen, maar in papier kun je niet wonen. Ik roep overheden dan ook op meer werk te maken van concrete bouwplannen door beter met elkaar samen te werken. Laten we snel zorgen dat Nederlanders weer kunnen kopen en huren waar ze graag willen wonen."

Arno Visser
Voorzitter Bouwend Nederland

Meer weten?

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres