Nieuw beleid zwaar verkeer

Afbeelding Nieuw beleid zwaar verkeer
dinsdag 5 oktober 2021

Veel bruggen en kademuren zijn aan het einde van hun levensduur en verkeren in slechte staat. Om overbelasting tegen te gaan en verdere schade te beperken gelden er strengere regels voor zware voertuigen in de binnenstad.

De nieuwe beleidsregels

N.a.v. de publicatie van de conceptbeleidsregels begin 2021 heeft Bouwend Nederland Regio Randstad Noord een 'Zienswijze ontwerpverkeersbesluit zone zwaar verkeer en de beleidsregels ontheffing zwaar verkeer' ingediend. De nota van beantwoording kun je hier lezen. De nieuwe beleidsregels tref je hier aan.

Op dinsdag 7 september heeft gemeente Amsterdam een voorlichtingssessie gegeven aan een grote groep Bouwend Nederland-leden over de maatregelen die gevaarlijke situaties moeten voorkomen. Lees het verslag van de sessie en download de presentatie van de Gemeente Amsterdam. Tijdens de sessie werden er meerdere vragen gesteld die de gemeente vervolgens schriftelijk heeft beantwoord. Hieronder kun je de vragen en de door gemeente Amsterdam gegeven antwoorden terugvinden. Heb je specifieke vragen over het nieuwe beleid? Neem dan per mail contact op met gemeente Amsterdam. 

Eerste ervaringen

Gemeente Amsterdam en de leden van de afdeling Amsterdam deelden op woensdag 8 december 2021 de eerste ervaringen met de nieuwe beleidsregels met elkaar. De gemeente gaf aan dat er als verwacht een enorme toename van nieuwe aanvragen in de eerste twee maanden binnenkwamen. Veel partijen hebben contact gezocht met vragen over het beleid, maar de impact van de nieuwe regels blijkt mee te vallen vanwege breed opgezette wegen en bijzondere voertuigen. Door Boa’s op straat en cameratoezicht worden de regels beter nageleefd.

Problemen met de nieuwe digitale aanvraagformulieren zijn inmiddels opgelost, maar de afhandeltermijnen en werkprocessen zullen nog worden geëvalueerd en zo nodig verbeterd. De informatie voor de bereikbaarheidskaart zal nog worden uitgebreid, de samenhang met RDW voor ontheffing exceptioneel transport over andere ontheffingen en vergunningen (TVM, object, RVV) zal nog worden doorontwikkeld. Uiteindelijk zal alles samenkomen in een logistieke strategie met een integraal toekomstbeeld voor een schonere, lichtere, verkeersveiligere en efficiëntere leefomgeving (Platform020).

De leden gaven aan dat de aangescherpte handhaving het speelveld gelijk maakt voor alle partijen doordat iedereen genoodzaakt is zich aan de regels te houden. Over het algemeen zijn de ervaringen positief, al wordt er wel aangegeven dat het stadsloket slecht telefonisch bereikbaar is en de terugkoppeling op een aanvraag vaak uitblijft of te summier is. Er wordt vanuit de gemeente, in samenwerking met het stadsloket gewerkt aan een betere capaciteit. Een attentiepunt is nog dat de TVM verwijst naar de BLVC, maar dat handhaving daar geen inzicht in heeft.

Al met al lijken de nieuwe beleidsregels een positief effect te hebben op belasting van de kademuren en bruggen. Dit blijkt uit sensoren die hangen op plekken waar zorgen zijn, maar nog geen gewichtsbeperking hebben. Het aantal vervoersbewegingen bij deelbare ladingen is in een aantal gevallen toegenomen doordat er met halve vrachten heen en weer gereden moet worden. Sommigen combineren momenteel zware en lichte ladingen om onder het gewichtslimiet te blijven, zonder extra vervoersbewegingen nodig te hebben. Ook wordt er hard gewerkt aan innovatieve ideeën voor gewichtsbeperking van het eigen gewicht van de wagen, elektrische voertuigen om uitstoot tegen te gaan en zwaar verkeer met luchtvering.

Vraag en antwoord

Q: Is er eerder gediscussieerd over aslasten?
A: Ja, we hebben een uitgebreide steekproef gedaan waarbij we de voertuigbelasting van verschillende type voertuigen berekend. Conclusie was dat voor voertuigen tot 30 ton de totale massa maatgevend is. Om die reden hebben we bij voertuigen tot 30 ton de aslastbeperking laten vervallen. Bij het verlenen van route-ontheffingen boven de 30ton kijken we wel naar aslast.

Q:Vrachtroutes in de zone heeft dus een status apart. Is daarvoor dan wel/geen ontheffing nodig (eventueel inclusief routetoets) nodig?
A: De huidige ontheffingsvrije vrachtroutes heten per 1 oktober 2021 breed opgezette wegen. Ook voor deze routes is vanaf 1 oktober een ontheffing verplicht. Op deze routes staan we meer lengte toe, voertuigen met een bestemming aan een van de breed opgezette wegen kunnen een routeontheffing aanvragen ook als ze een deelbare lading vervoeren. 

Q: Is dit op voertuigniveau (kenteken) of op project?
A: We verlenen ontheffingen op kenteken en niet op project. We werken in de handhaving met kentekenregistratiecamera’s. We hebben de vraag of er ook op project ontheffing kan worden verleend al een aantal keer gehoord. Voor nu is dat niet mogelijk, maar gaan in het vervolg traject wel onderzoeken in hoeverre we aan de wens tegemoet kunnen komen. 

Q: Klopt het dat de S-100 zelf dus geen onderdeel uitmaakt van de zone zwaar verkeer?
A: De S-100 maakt inderdaad geen onderdeel uit van de zone. Let wel op: soms moet je al eerder een keuze maken om te voorkomen dat je in de zone terechtkomt. Bijvoorbeeld bij de Nieuwe Leeuwarderweg in Noord. Na de IJtunnel kom je gelijk in de zone terecht.

Q: Is het zo dat de incidentele, lokale uitzonderingen op locatie inzichtelijk is met borden? Dus niet centraal via bijvoorbeeld het internet?
A: Op straat wordt met verbodsborden aangegeven wanneer er lokaal sprake is van een bepaalde beperking voor (een bepaalde categorie) voertuigen, maximaal gewicht, maximale aslast of maximale lengte van het voertuig. In die gevallen geldt de zoneontheffing niet. We hebben een kaart waarop al deze verbodsborden zijn weergegeven. Deze kaart wordt steeds bijgewerkt, bijvoorbeeld als er ergens een lastbeperking moet worden ingevoerd als gevolg van de staat van een brug of kademuur. De kaart staat pas sinds kort online, feedback van gebruikers is meer dan welkom!

Q: Hoe wordt omgegaan met voertuigen zwaarder dan 30 ton die meerdere locaties op 1 dag moeten bezoeken binnen het gebied?
A: Voertuigen zwaarder dan 30 ton moeten een routeontheffing aanvragen. De route waarlangs gereden wordt, moet in zijn geheel zijn getoetst en goedgekeurd door de gemeente. Bij de planning van de projecten zal het belangrijk zijn om hier dan ook rekening mee te houden.

Q: Bij de vergunning aanvraag moeten wij een kenteken invullen. Echter, besteden wij het transport uit. Wat kunnen wij hier dan invullen?
A: Het bedrijf aan wie het transport wordt uitbesteed moet de ontheffing aanvragen.

Q: Wat gebeurt er als een voertuig kapot is en er tijdens het transport een nieuw voertuig wordt ingezet? We bieden de mogelijkheid om 5 kentekens op te geven van identieke voertuigen bij het aanvragen van een routeontheffing. Op de routeontheffing staan dan 5 kentekens en dan kun je zelf kiezen welk voertuig je op dat moment gebruikt.

Q: Een betonmixer valt onder een bijzonder voertuig. Valt een vrachtwagen met vracht betonpuin etc. onder de categorie deelbare lading? Oftewel dient er met halve vrachten gereden te worden?
A: Het klopt dat als het niet om een bijzonder voertuig gaat en de lading deelbaar is je op zoek zult moeten gaan naar alternatieven. Bijvoorbeeld door vervoer over water of kiezen voor transport over meerdere lichtere voertuigen. Tenzij het vervoer uitsluitend gaat over de breed opgezette wegen. Dan is het ook mogelijk om voor een transport met een deelbare lading een routeontheffing aan te vragen.

Q: Is er een uitzondering voor transporten onder ontheffing van RDW? Bijvoorbeeld aan hoogtetransport waarbij het gewicht onder de 30 ton blijft?
A:Ook deze voertuigen worden getoetst maar als je een ontheffing hebt via het RDW dan hoef je niet nogmaals via ons een ontheffing aan te vragen.

Q: Met een hoop werkzaamheden zijn wij weersafhankelijk, hierbij kan het voorkomen dat we een dag onwerkbaar weer hebben waardoor het werk een dag opschuift. Echter de aanvraagtijd voor een vergunning is 15 dagen. Kan de routeontheffing boven de 30 ton voor meerdere dagen achtereen of langere tijd aangevraagd worden?
A: Je kan bij de aanvraag ook een projecttermijn aangeven. Dus je kan dan een routeontheffing voor de duur van een project aanvragen met een maximale duur van 1 jaar.

Q: Moet het nieuwe aanvraagportaal ook worden gebruikt voor transportroutes vanaf de ring A10 tot aan de S-100?
A: Via het aanvraagportaal kunnen uitsluitend ontheffingen worden aangevraagd voor het vervoer binnen de 7,5t-zone, die omgrensd wordt door de S-100.

Q: Wij zagen net een berekening met het aantal ritten binnen de binnenring en dat de lasten van kademuren hierop zijn berekend. Hoe zit het met een verdubbeling aan de ritten met minder gewicht en de combinatie met het milieu?
A: Deze maatregel is puur genomen vanwege de slechte staat van de bruggen en kademuren. We realiseren ons dat dit in sommige gevallen voor extra uitstoot zal zorgen. We hopen natuurlijk ook dat er minder belastende alternatieven worden gevonden.

Q: Voor tram werkzaamheden GVB dienen er spoor-ramen met lengte 18 meter de stad in vervoerd worden op een dieplader. Normaal ca. 8 ramen per rit. Dient dit ook in meerdere ritten uitgevoerd te worden of valt deze onder bijzondere voertuigen?
A: Er zijn twee keuzes. Het voertuig blijft onder de 30 ton en er kan een zone-ontheffing aangevraagd worden. Aangezien de lading –weliswaar op lengte- ondeelbaar is kan ook gekozen worden voor een route-ontheffing met belading boven de 30 ton. De route moet dan uiteraard wel getoetst worden. Let op de kosten voor een route-ontheffing hoger is en de doorlooptijd langer.

Q: Hoe zit het met mobiele kranen en shovels die boven de 7,5 ton zijn zonder kenteken? Moeten die ook een ontheffing aanvragen voor de S-100?
A: Het beleid geldt voor alle voertuigen zwaarder dan 7,5 ton. We weten dat er een aantal voertuigen zijn zonder kenteken. Je moet dan naar het RDW om een kenteken aan te vragen. Het aanvraagformulier werkt alleen op basis van kentekens.

Q: Er komen nieuwe projecten waarin bruggen versterkt, gerenoveerd of vernieuwd worden in Amsterdam. Betekent dit dat er in de toekomst ook weer meer mogelijk is? Is er een vooruitzicht of planning dat we weer teruggaan naar de oude regels?
A: Het is niet de verwachting dat de gewichtsgrens naar boven bijgesteld wordt.

Q: Is er een lijst beschikbaar met bijzondere voertuigen?
A: De lijst met bijzondere voertuigen is te vinden op Zwaar verkeer - Gemeente Amsterdam.

Q: Wat gebeurt er als er een routetoets is uitgevoerd en goedgekeurd maar door onverwachte omstandigheden wordt deze route afgesloten. Hoe wordt hiermee omgegaan door handhaving?
A: Het is belangrijk om voor vertrek altijd de bereikbaarheidskaart met verbodsborden te bekijken. Hierdoor kun je zien of de verplichte route ook daadwerkelijk gereden kan worden. Het kan zijn dat je tijdens de route geconfronteerd wordt met een stremming die niet was voorzien. Kies dan niet zomaar voor een andere route. Is de stremming van relatief korte duur, is het advies te wachten tot de getoetste route kan worden hervat. Kan de getoetste route niet worden hervat, dan gaan we
ervan uit dat u in het belang van onze bruggen en kademuren een verstandige keuze maakt voor het vervolg van uw rit. Maak eventueel ook foto’s van de situatie en locatie. Mocht u namelijk worden staande gehouden dan zal u gevraagd worden wat de reden is van het feit dat u een alternatieve route hebt gekozen en wat uw beweegredenen daarbij zijn geweest. Raadpleeg voor het vervolg van uw rit in ieder geval de bereikbaarheidskaart verbodsborden voor een alternatief. Mogelijk is er een
verkeersregelaar ter plaatse die kan adviseren over een alternatief. In het geval dat geen geschikt alternatief beschikbaar is en u zorgen heeft over de veiligheid kunt u contact opnemen met de politie. Maak bij het rijden van een alternatieve route zoveel mogelijk gebruik van de brede doorgaande wegen. 

Q: Wat is de afhandeltermijn van de ontheffing?
A: We hebben een overzicht met hierbij de afhandeltermijn per soort ontheffing. Deze kun je terugvinden op Zwaar verkeer - Gemeente Amsterdam. Afhankelijk van het type ontheffing is dit tussen de 5 en 15 werkdagen.

Q: Klopt het dat een chauffeur die zonder ontheffing het gebied in rijdt een strafbaar feit pleegt?
A: Het klopt dat afhankelijk van de mate van gewichtsoverschrijding een chauffeur, die zonder ontheffing de zone inrijdt, een strafbaar feit pleegt. Je kunt een aantekening krijgen op een justitiële documentatie (strafblad).

Q: Wat is de grens achter het centraal station? Deze is niet geheel duidelijk. Is het wel mogelijk om over de Van Diemenstraat en de De Ruijterkade achter het station langs te rijden zonder ontheffing?
A: Ja, dat is mogelijk.

Q: Is het mogelijk als een wagen met een 30 tons ontheffing met gewichtsverklaring deze ook nog, als het project het toelaat, een extra routeontheffing kan aanvragen voor de breed opgezette wegen? Zodat wel het volledig laadvermogen benut kan worden.
A: Ja dat kan. Wel is het zo dat bij controle de juiste ontheffing en raamkaart getoond dient te worden.

Q: Is de vervoerder verantwoordelijk voor de ontheffing?
A: De chauffeur is verantwoordelijk voor het aanvragen van de juiste ontheffing. Wanneer de voorschriften bij de ontheffing worden overtreden, kan de ontheffing worden ingetrokken. 

Q: We ervaren dat voor sommige voertuigen het lastiger is om een ontheffing aan te vragen terwijl deze eerder wel werden gegeven. Hoe wordt hiermee omgegaan?
A: Er is sprake van een strenger beleid. Er zijn dus gevallen denkbaar waar voorheen wel maar vanaf 1 oktober 2021 geen ontheffing meer afgegeven wordt.

Q: Kun je met een ontheffing voor een ondeelbare lading ook deelbare ladingen vervoeren wanneer je alleen op brede wegen blijft en niet op kades komt?
A: De ontheffing voor een ondeelbare lading kan niet worden gebruikt voor hetzelfde voertuig voor deelbare ladingen, daar moet een nieuwe ontheffing voor worden aangevraagd.

Q: Is er uitzicht op vervallen van deze regels als de kademuren en bruggen hersteld of vervangen zijn?
A: Nee, want deze regels zijn niet uitsluitend opgesteld om belasting tegen te gaan, maar ook ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid.