Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep ingenieursbureaus bouwbedrijven
  4. Thema s vakgroep ingenieursbureaus bouwbedrijven

Thema's Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven

De Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven heeft voor de komende jaren een aantal thema's benoemd.

Regisseursrol in het ontwerp versterken

De rol van de ontwerpleider is in de loop van de tijd veranderd. Hij is steeds meer gericht op het vertalen van de klantwens naar een ontwerp dat daar maximaal bij aansluit, binnen de financiële mogelijkheden van het project. Daarbij is hij niet alleen afhankelijk van zijn inhoudelijk/technische kennis, maar ook van zijn kwaliteiten om het ontwerpproces te managen en zijn rol in het project vorm te geven.

Vakgroep als professionele gesprekspartner naar de markt

In de VIB zijn de ingenieursbureaus van de bouwconcerns verenigd. Als groep kunnen zij gezamenlijk serieuze stappen zetten in, binnen het vastgestelde beleid van Bouwend Nederland, gezamenlijke externe en interne profilering. In deze context past bijvoorbeeld dat de vakgroepleden niet langer individueel maar, via de vakgroep, gezamenlijk door externe partijen worden benaderd voor (project)bijdragen. Activiteiten zijn het in kaart brengen en selecteren van tien externe gremia waarin de VIB vertegenwoordigd wil zijn en publicaties waarin het profiel en inhoudelijke thema’s van de VIB worden geschetst.

Ingenieursbureaus van de bouwondernemingen als aantrekkelijk werkgever positioneren

Bij overheden verdwijnen steeds meer inhoudelijk/technische mensen. De markt, tenzij…. zal geïntegreerd ook steeds meer bij lagere overheden merkbaar worden. Opdrachtgevers maken onderscheid in bestuurlijke, organisatorische en technisch inhoudelijke componenten. Het laatste zal steeds meer geïntegreerd extern gebeuren. Het leuke en interessante advies en ingenieurswerk gaat dus bij de bureaus van de aannemers (realisatoren) gebeuren. De VIB wil laten zien dat het vak bij ons type organisaties mooier is dan dat anderen denken.

Versterken rol van de integrale en multidisciplinaire bouwer

Een groeiende rol en toegevoegde waarde van de ingenieursbureaus voor alle concerns zouden een toename van het gezamenlijk rendement, positie en aandeelhouderswaarde op kunnen leveren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van een lifecyclemanagement-symposium, en onderzoek naar sturing op procesondersteunende technieken (BIM, SE etc.).

Verbreden kennis in aanpak van het ontwerpproces

Uitwisseling van expertise tussen Nederlandse ingenieurs en hun buitenlandse collega’s kan de kennis en kunde van de ingenieurs bij de ingenieursbureaus van bouwondernemingen versterken. Activiteiten liggen in verbreding en kennisontwikkeling. Waar wenselijk wordt een studiereis georganiseerd (wellicht in samenwerking met een opdrachtgever).