Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep specialistische wegenbouw
  4. Commissie verkeersmaatregelen

Commissie Verkeersmaatregelen

Werkzaamheden aan de weg gaan doorgaans gepaard met helaas onvermijdelijke verkeershinder, zoals vertraging en omleidingen. Het is aan de wegbeheerder om de perfecte balans te vinden tussen veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Hetzij in de vorm van tijdelijke verkeersvoorzieningen dan wel in de vorm van permanente maatregelen. Een aantal daarin gespecialiseerde bedrijven steekt de wegbeheerder daarbij de helpende hand toe.

Groot onderhoud

Bij (groot) onderhoud aan de weg kijkt de wegbeheerder samen met de aannemer naar de te treffen verkeersmaatregelen. Die hebben meer om het lijf dan alleen het creëren van een veilige werkomgeving voor de werkers aan de weg. Ook aspecten als bereikbaarheid bij calamiteiten, het tijdelijk vervallen van een bushalte of invalidenparkeerplaats vragen om een antwoord.

Gespecialiseerde bedrijven

De concrete invulling van een zogeheten plaatsingsplan wordt in de praktijk veelal overgelaten aan daarin gespecialiseerde bedrijven. Om de veiligheid van de mensen op de weg op een hoger plan te tillen en tevens om de professionaliteit van deze bedrijven meer cachet te geven, zijn zij minimaal in het bezit van een geldig KOMOprocescertificaat geënt op de BRL 9101. Het behoeft nauwelijks betoog dat in deze beoordelingsrichtlijn zaken als veiligheid en verplichte opleidingen voor de medewerkers op de weg een belangrijke plaats voor zich opeisen. Zo zijn deze medewerkers onder andere verplicht na de introductiecursus een basiscursus en een vervolgopleiding verkeersvoorzieningen te volgen, die in ons land door een aantal professionele instituten worden gegeven.


Verkeersvoorzieningen

Naast het vervaardigen van een plaatsings- en verwijderingsplan voor de tijdelijke verkeersmaatregelen, leveren en verhuren deze bedrijven ook de benodigde verkeersvoorzieningen.Wie veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, laat ook het plaatsen daarvan veelal aan deze bedrijven over. Het plaatsingsplan geeft meer informatie dan alleen een opsomming van de vereiste maatregelen. Het bevat in elk geval een tekening, dan wel een gedetailleerde situatieschets van het te plaatsen materiaal. Daarnaast vermeldt het plan, naast eventueel aanvullende maatregelen voor het plaatsen van de afzetting, de plaatsingsvolgorde, de juiste locatie, het tijdstip en de tijdsduur. Voor alle zekerheid vergewist het bedrijf zich kort voor het moment van uitvoering ervan of de omstandigheden ten opzichte van het plaatsingsplan niet zijn gewijzigd. Waar nodig vindt nog bijstelling plaats.

Afzettingen

Het opbouwen van een afzetting vindt altijd van buiten naar binnen plaats. Bij deze methodiek zijn de risico’s voor de medewerkers op de weg namelijk het kleinst. Daarbij zien zij er nauwlettend op toe dat de verkeersborden niet alleen altijd op voldoende afstand buiten de rijbaan worden opgesteld, maar ook voldoende stabiliteit hebben. Vanzelfsprekend dienen afzettingen met de nodige regelmaat aan de hand van het plaatsingsplan te worden gecontroleerd. De wijze van verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen is vastgelegd in het zogeheten verwijderingsplan. Om veiligheidsredenen wordt hier van binnen naar buiten gewerkt.

Leidraad

Voor de te treffen verkeersmaatregelen zijn de richtlijnen ingevolgde CROW-publicatie 96a (Maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen) of 96b (Maatregelen bij werk in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) leading. Beide richtlijnen geven heel gedetailleerd aan hoe in de praktijk een werkvak moet worden opgebouwd, welke veiligheidsruimte en vrije ruimte daarbij minimaal in acht moet worden genomen, waar de begrenzingen van het werkvak gesitueerd moeten worden en waar de langsafzettingen moeten staan. Daarbij wordt ook nog eens onderscheid gemaakt in het type weg. Maatregelen voor een in te richten werkvak op een fietspad verschillen nu eenmaal met dit die op een hoofdrijbaan of parallelweg, om nog maar niet te spreken van een autosnelweg.


Weersafhankelijkheid

Extreme weersomstandigheden als dichte mist en gladheid daargelaten gelden er nauwelijks beperkingen voor het uitvoeren van het plaatsings- en verwijderingsplan.Wel ligt er een duidelijke relatie met de geplande werkzaamheden in het werkvak. Asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van markeringen zijn namelijk wel weersafhankelijk. Een grote kans op neerslag, dan wel een temperatuur onder de 5º C, heeft een negatieve invloed op de levensduur van asfalt. Onder die condities wel een afzetting opbouwen, maar de geplande werkzaamheden niet uitvoeren, leidt tot onbegrip van de weggebruiker. Het lokt irritaties uit die een negatieve invloed kunnen hebben op zijn verkeersgedrag. Vooral als er wel achter de afzettingen wordt gewerkt, is dat uitermate risicovol.