Kort verzuim

Afbeelding Kort verzuim

Als een werknemer naar de dokter moet, gaat trouwen, met zijn partner naar het ziekenhuis moet o.i.d. kan hij hiervoor kort verzuim opnemen. Het kort verzuim is geregeld in artikel 38 cao Bouw & Infra.

In de hierna te noemen gevallen heeft de werknemer, in afwijking van het wettelijk bepaalde, recht op vrijaf, zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon (artikel 38 van de cao):

 • bij feestelijke gebeurtenissen in de familiale sfeer, zoals ondertrouw, huwelijk(sfeest), doop, (dienst)jubilea;
 • bij omstandigheden in de familiale sfeer, zoals ziekte of het overlijden van echtgeno(o)t(e), huisgenoten, (pleeg)kind en andere bloed- of aanverwanten;
 • bij verhuizing;
 • bij (militaire) keuring of herkeuring;
 • bij noodzakelijk bezoek aan tandarts, dokter, specialist of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • bij poliklinische dagbehandelingen;
 • bij opname en ontslag van huisgenoten in of uit het ziekenhuis;
 • voor het volgen van de voorbereidingscursus voor pensionering;
 • bij het uitoefenen van het kiesrecht of een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting;
 • voor het doen van examens voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vakdiploma;
 • voor het inschrijven bij het UWV WERKbedrijf alsmede voor de sollicitatie indien ontslag is aangezegd;
 • voor het bijwonen van een vergadering of studiebijeenkomst van zijn werknemersorganisatie, waarvoor de werknemer persoonlijk is uitgenodigd;
 • voor viering van religieuze niet-christelijke feestdagen.

Ter compensatie van het kort verzuim stort de werkgever de geldswaarde van drie werkdagen in het Individueel Budget, als bedoeld in artikel 47a.

Calamiteitenverlof

Voor andere niet in artikel 38, lid 1 genoemde calamiteiten (bijv. gesprongen waterleiding of brand) geldt dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Over deze tijd zal de werkgever het vast overeengekomen loon/salaris doorbetalen.

Bevallingsverlof

De werknemer heeft recht op één dag betaald verlof voor de bevalling van de partner (niet zijnde het wettelijk kraamverlof). Na de bevalling heeft de werknemer nog recht op 5 dagen geboorteverlof. Zowel tijdens het bevallings- als het geboorteverlof wordt het salaris/ vast overeengekomen loon door de werkgever doorbetaald (artikel 38, lid 4b).