Vragen over de opleverdocumentatie

Afbeelding Vragen over de opleverdocumentatie
woensdag 23 oktober 2019

In het onderstaande overzicht vind je veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Vragenoverzicht

 

Mag ik de kosten voor het dossier bevoegd gezag en het oplever(consumenten)dossier in rekening brengen?

De tijd die nodig is om deze dossiers samen te stellen kan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Houdt hierbij rekening met risicoanalyse en de hierop gebaseerde eisen aan de onderbouwing voor het afdekken van deze risico’s die de kwaliteitsborger stelt in het borgingsplan.  Of en hoe dit in de aanneemovereenkomst/prijs wordt verwerkt, mag de aannemer zelf bepalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Geeft de wet aan wat er moet worden vastgelegd in het dossier bevoegd gezag en hoe dit moet worden geborgd?

Nee, de wet stelt geen eisen aan wat een afnemer vast moet leggen en hoe en in welke mate de kwaliteit van kritische stappen in het bouwproces moeten worden aangetoond. Daarover maak je afspraken met de kwaliteitsborger. Uitgangspunt is dat het dossier bevoegd gezag een ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ oplevert dat het bouwwerk is gerealiseerd volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Bbl, Besluit bouwwerken leefomgeving).

Terug naar vragenoverzicht »

Is een oplever(consumenten)dossier nodig voor elke individuele woning?

In de basis dient aan elke opdrachtgever een opleverdossier te worden verstrekt (tenzij expliciet in de aanneem overeenkomst is vastgelegd dat dit niet gebeurt). Als 10 woningen worden gebouwd voor 10 verschillende opdrachtgevers zullen dus 10 opleverdossiers moeten worden geleverd. Ook als de woningen identiek zijn. Worden 10 woningen ontwikkelt voor 1 opdrachtgever, dan ligt dit anders. In alle gevallen is het raadzaam heldere afspraken te maken en eenduidig vast te leggen wat de inhoud is van het opleverdossier.

Terug naar vragenoverzicht »

In UAV-gc contracten wordt al gewerkt met onder meer het opstellen van kwaliteitsplannen, SCB (3e lijnskeuring) en opleverdossiers. Is deze wet een formalisering van deze werkwijzen (door bijv. RWS en ProRail gehanteerd)?

De wet is geen formalisering van deze werkwijze, maar de uitwerking van de wet in de praktijk lijkt hier wel sterk op.

Terug naar vragenoverzicht »

Is bij een vergunningvrije verbouwing een opleverdossier nodig?

Het consumentendssier dat aan de opdrachtgever moet worden overgedragen, geldt voor alle bouwwerken. Een dossier bevoegd gezag is alleen van toepassing op de vergunnigsplichtige bouwwerken die onder het nieuwe stelsel vallen.

Terug naar vragenoverzicht »

Een consumentendossier stellen wij bij klein werk niet op, bijvoorbeeld bij een kleine aanbouw aan de woning. Hierbij worden ook heel vaak geen echte bouwtekeningen gemaakt maar wordt gebruikgemaakt van bestaande tekeningen / kopieën. Hoe ver moeten we hierin gaan?

Een opleverdossier voor de opdrachtgever is bij alle bouwwerken van toepassing. Het is verstandig heldere afspraken te maken (en vast te leggen) over de exacte inhoud.

Terug naar vragenoverzicht »

Moet in het oplever(consumenten)dossier en het dossier bevoegd gedrag ook informatie staan over werkzaamheden die door de opdrachtgever worden uitbesteed (bijv. m.b.t. specifieke installaties)?

Nee, de informatie in deze dossiers beperkt zich tot de scope van de opdracht/aanneem overeenkomst. Werkzaamheden van door de opdrachtgever ingehuurde nevenaannemers vallen buiten de scope. Let op: Informatie over de werkzaamheden van onderaannemers die de aannemer zelf inhuurt om het afgesproken bouwwerk te realiseren, maakt wel onderdeel uit van de dossiers.

Terug naar vragenoverzicht »

Ruben Heezen Beleidsadviseur