Vragen over de opleverdocumentatie

woensdag 23 oktober 2019
Afbeelding Vragen over de opleverdocumentatie

In het onderstaande overzicht vind je veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Vragenoverzicht

Waar bestaat de opleverdocumentatie uit?

Door een wijziging in het BW word je verplicht een dossier aan de opdrachtgever te leveren waarin je aantoont aan de eisen uit het contract te hebben voldaan. De exacte inhoud van dit opleverdossier is nog niet uitgewerkt. Bouwend Nederland en opdrachtgeversorganisaties gaan hier de komende maanden mee aan de slag onder regie van het Ministerie van BZK. Op dit moment ligt de NPR 8092 die hierin moet gaan voorzien, voor ter consultatie op: www.normontwerpen.nen.nl. Deze NPR is geldend voor woningbouw.

De tekst is te vinden op: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-80922019-Ontw.-nl.htm

Terug naar vragenoverzicht »

Is het consumentendossier verplicht voor alle bouwwerken?

In de Wet Kwaliteitsborging staat dat de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd een dossier aan de opdrachtgever overlegt met betrekking tot het stand gebrachte bouwwerk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in type bouwwerken of in type opdrachtgever. In principe geldt dit dus voor alle bouwwerken (van het afhangen van een deur tot aan de bouw van een ziekenhuis), en voor elke opdrachtgever (van consument tot Rijkswaterstaat). Wel is deze bepaling “regelend recht”, dat wil zeggen dat in een overeenkomst hierover andere afspraken gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld dat er een heel beperkt, of zelfs helemaal geen opleverdossier wordt aangeleverd. Bouwend Nederland zal het model aanneemovereenkomst hierop aanpassen. Let erop dat de bepaling met betrekking tot het aanleveren van het opleverdossier (in de wet en webinar “consumentendossier” genoemd) meteen geldt bij inwerkingtreding van de wet. Dat betekent dat wanneer een werk wordt opgeleverd na inwerkingtreding van de wet, in beginsel het opleverdossier zal moeten worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Terug naar vragenoverzicht »

Mag ik de dossiers apart in rekening brengen?

Dossiervorming is onderdeel van de bedrijfsvoering van de aannemer en kan apart doorberekend worden in de prijs. Dat is aan de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »

Geeft de wet aan wat er allemaal moet worden vastgelegd en hoe dit moet wordt geborgd?

Nee, de wet stelt geen eisen aan wat de aannemer vast moet leggen. Daarover maak je afspraken met de kwaliteitsborger, onder andere op basis van zijn risicobeoordeling. Foto's zeggen niet altijd alles, maar kunnen wel onderbouwen. Soms zijn rapporten nodig. Laat je hierover informeren door een kwaliteitsborger en volg de training Aan de slag met Kwaliteitsborging van de BNL Academy om hier ervaring mee op te doen.

Terug naar vragenoverzicht »

Betreft het opleverdossier een dossier per individuele woning of per project van 100 woningen?

De invulling van het opleverdossier wordt nog nader uitgewerkt. Daarbij zal onder andere deze vraag aan de orde komen. Niet iedere woning in een project hoeft op alle aspecten gekeurd te worden. Waar het gaat om het consumentendossier is de hoeveelheid dossiers afhankelijk van het aantal opdrachtgevers. Op het moment dat je 100 opdrachtgevers hebt voor 100 woningen moeten er 100 dossiers komen. Op het moment dat je 100 woningen ontwikkelt voor 1 opdrachtgever, ligt dat anders.

Terug naar vragenoverzicht »

In UAV-gc contracten wordt al gewerkt met onder meer het opstellen van kwaliteitsplannen, SCB (3e lijnskeuring) en opleverdossiers. Is deze wet een formalisering van deze werkwijzen (door bijv. RWS en ProRail gehanteerd)?

De wet is geen formalisering van deze werkwijze, maar de uitwerking van de wet in de praktijk lijkt hier wel sterk op.

Terug naar vragenoverzicht »

Is bij een vergunningvrije verbouwing een opleverdossier nodig?

Het consumentendssier dat aan de opdrachtgever moet worden overgedragen, geldt voor alle bouwwerken. Een dossier bevoegd gezag is alleen van toepassing op de vergunnigsplichtige bouwwerken die onder het nieuwe stelsel vallen.

Terug naar vragenoverzicht »

Een consumentendossier stellen wij bij klein werk niet op, bijvoorbeeld bij een kleine aanbouw aan de woning. Hierbij worden ook heel vaak geen echte bouwtekeningen gemaakt maar wordt gebruikgemaakt van bestaande tekeningen / kopieën. Hoe ver moeten we hierin gaan?

De invulling van het consumentendossier wordt nog nader uitgewerkt. Daarbij zal onder andere deze vraag aan de orde komen.
Een opleverdossier voor de opdrachtgever is voor alle bouwwerken aan de orde, maar wat er precies in moet, wordt nader uitgewerkt. Inmiddels ligt de NPR 8092 ter consultatie voor die in het bovenstaande voor ziet. De tekst is te vinden op:

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-80922019-Ontw.-nl.htm

Terug naar vragenoverzicht »

Ik neem aan dat een aannemer enkel een consumenten- en gemeentedossier hoeft aan te leveren voor zijn eigen werkzaamheden die hij in opdracht krijgt. Veelal worden installaties bijvoorbeeld door opdrachtgever uitbesteed aan derden rechtstreeks. Klopt dat?

Werkzaamheden van nevenaannemers vallen niet onder de dossierplicht van de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »