Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Wetten en regels

Wetten en regels

Als ondernemer in de bouw of infra heb je te maken met verschillende regels, zoals de Wka (wet ketenaansprakelijkheid), Wkb (wet kwaliteitsborging), AVG, Arbowet, Waadi (wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), Wav (wet arbeid vreemdelingen), Wagweu (wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU), publiekrecht, graafschade, en de aanstaande Omgevingswet met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). We vertellen je in begrijpelijke taal hoe deze wetten en regels invloed hebben op jouw bedrijf.

Wat je moet weten over de wet ketenaansprakelijkheid (Wka)

 

De Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) maakt aannemers en inleners aansprakelijk voor belastingen van onderaannemers. Dit geldt bij klussen en personeelsinhuring. "Werk van stoffelijke aard" omvat projecten zoals bouwwerken en wegenaanleg. De wet geldt als een aannemer buiten dienstbetrekking werk doet tegen een prijs. Ook regieovereenkomsten vallen eronder. Lees snel verder.

 

Bekijk Wka wet ketenaansprakelijkheid

AVG in de praktijk

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie, waarmee de Wet bescherming persoonsgegevens is vervallen. De AVG versterkt de privacyrechten van individuen en legt meer verantwoordelijkheden op organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. Lees de veelgestelde vragen en krijg antwoord op al je vragen

 

Bekijk AVG

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In de Arbowet worden veiligheid en gezondheid op en bij het werk geregeld. Deze wet vormt een kapstok waaraan de overige wet- en regelgeving op het gebied arbeidsomstandigheden.

 

Bekijk Arbowet en regelgeving

Vergroot je kennis

Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) in de bouw

Kom in één dag alles te weten over de wet- en regelgeving rondom ketenaansprakelijkheid met praktische voorbeelden.

Masterclass wegwijs in de ketensamenwerking

De kluwen ontrafeld. Al je vragen over de ketenwetgeving worden in deze masterclass beantwoord!

Regels voor het uit-en inlenen van medewerkers in de bouw

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) bevat regels voor arbeidsbemiddeling, waaronder het uitzenden van personeel. Belangrijk is de registratieplicht voor uitleners van arbeidskrachten en de informatieplicht voor inleners. Bij uitzendwerk in de bouw en infra is correcte informatie over arbeidsvoorwaarden essentieel. We hebben handige publicaties en flyers om je te helpen bij het informeren van uitzendbureaus en uitzendkrachten.

 

Bekijk Waadi wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Samenwerken met arbeidskrachten buiten Nederland: dit is de WAV

Als je samenwerkt met arbeidskrachten van buiten Nederland, is de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) belangrijk. Voor EU-burgers geldt vrij verkeer, maar voor anderen is een vergunning nodig. Als aannemer moet je de vergunning van niet-EU-arbeidskrachten controleren en bewaren. Boetes voor overtredingen zijn hoog, maar matiging is mogelijk bij bepaalde voorwaarden. We helpen je de regels te begrijpen, zo voorkom je problemen en ben je helemaal op de hoogte!

 

Bekijk WAV Wet arbeid vreemdelingen

Wegwijs in de WagwEU

De WagwEU regelt arbeidsvoorwaarden voor werknemers van buitenlandse werkgevers in de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland die tijdelijk in Nederland werken. Bouwbedrijven moeten letten op arbeidsvoorwaarden en meldingsplicht. De wet geldt bij detachering, zuivere dienstverlening, detacheren binnen multinationale concerns en uitzendarbeid. Het is belangrijk om de complexe ketenwetgeving te begrijpen. Lees er snel meer over.

 

Bekijk Wagweu wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu

De omgevingswet en DSO: zo werkt het

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, met impact op (infra)bouwbedrijven. Belangrijke wijzigingen omvatten digitale vergunningaanvragen, één vergunning per project, mogelijk vooroverleg met de gemeente, en beslistermijnen. Gemeenten krijgen één omgevingsplan, ruimer dan bestemmingsplannen, met regels over grondgebruik en bouwen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is gekoppeld aan een nieuw digitaal loket, het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het DSO combineert een aantal bestaande loketten, namelijk het Omgevingsloket Online (OLO), Ruimtelijkeplannen.nl en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Ontdek de verdere details en tools die je verder kunnen helpen!

 

Bekijk omgevingswet

Handige download

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon)

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, kortweg Wibon, is in het leven geroepen om te zorgen dat informatie over waar kabels en leidingen in de grond liggen, goed gedeeld wordt. Dit is superbelangrijk om te voorkomen dat er schade ontstaat tijdens graafwerkzaamheden. Niemand zit tenslotte te wachten op een kapotte waterleiding of stroomuitval omdat er per ongeluk een kabel geraakt is.

 

Bekijk Wibon

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Sinds 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Deze wet moet zorgen voor een fatsoenlijke beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

 

Bekijk Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Bekijk ook eens

Wkb

Zorg dat je goed bent voorbereid op de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen!

Ketensamenwerking

Vind relevante informatie over de laatste ontwikkelingen rondom de ketensamenwerking.

Veiligheid

Alle wetten en regels rondom veiligheid op een rij.

Stakingen

Zijn er stakingen die betrekking hebben op jouw bedrijf? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt.