Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Wetten en regels
  4. Wet aanpak schijnconstructies was

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Sinds 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. Deze wet moet zorgen voor een fatsoenlijke beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

Naast een aantal technische aanpassingen introduceerde deze wet ook een Ketenaansprakelijkheid voor Loon. Of de keten nu lang of kort is: werknemers waar ook in de keten kunnen met deze wet in de hand uiteindelijk altijd een claim indienen wegens niet, niet-tijdige betaling of onderbetaling.

Hoe ziet de wet eruit?

In het kort geldt er sinds 1 juli 2015 het volgende:

  • er is een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen;
  • de Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken;
  • kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt ook het volgende:

  • er is een verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon;
  • er is een verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon;
  • er is een specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.


Bouwend Nederland heeft een voorlichtingsbrochure over de WAS uitgebracht waarin alle veranderingen nog even op een rijtje zijn gezet.

Klik hier voor de volledige wetstekst.

Bekijk ook

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

De WAADI bevat regels voor arbeidsbemiddeling, waaronder het uitzenden van personeel.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu (WagwEU)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.