Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wetten en regels
 4. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu wagweu

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU)

Buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit de Europese Unie, Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken in de bouw- en infrasector, moeten zich vooraf melden via een Nederlands online meldloket. Dit staat in de "Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU" (WagwEU). Dit is een Nederlandse wet, gebaseerd op de Europese Detacheringsrichtlijn.

Klik op de link om te bekijken welke landen tot de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) behoren.

Waarom deze meldplicht?

Buitenlandse werkgevers zijn verplicht bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden (harde kern) vanuit arbeidswetten toe te kennen aan het personeel dat tijdelijk in Nederland komt werken. Door de gedetacheerde werknemers te melden, kan de overheid controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken. Zo zorgen we dat de juiste Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden die gaan over:

 1. maximale werktijden en minimale rusttijden;
 2. het minimum aantal vakantiedagen;
 3. de minimale beloning voor de onderdelen:
  - het geldende periodeloon in de schaal;
  - de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
  - toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid, waaronder feestdagen- en ploegentoeslag;
  tussentijdse loonsverhogingen;
  - kostenvergoedingen: reiskosten en reistijdvergoedingen, pensionkosten en andere noodzakelijke kosten voor uitvoering van de functie;
  - periodieken;
  - eindejaarsuitkeringen;
  - extra vergoedingen in verband met vakantie.
 4. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
 5. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
 6. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en van zwangere of pas bevallen werkneemsters;
 7. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie.

Deze arbeidsvoorwaarden zijn in de cao Bouw & Infra verder uitgewerkt en toegelicht.

Hoe werkt het meldproces?

Het melden van gedetacheerde werknemers bestaat uit drie stappen. Samen met de buitenlandse werkgever of zelfstandige heeft de Nederlandse opdrachtgever de taak om (juist) te melden. Het is belangrijk dat de melding in orde is voordat de gedetacheerde werknemer start met de opdracht.

1. Informeren

De Nederlandse opdrachtgever informeert het buitenlandse bedrijf of zelfstandige over de meldplicht.

2. Melden

De volgende bedrijven/zelfstandigen zijn verantwoordelijk voor het melden:

 • bedrijven uit de EER of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken;
 • bedrijven (multinationals) uit de EER of Zwitserland die werknemers tijdelijk plaatsen (detacheren) bij een eigen vestiging in Nederland;
 • buitenlandse uitzendbureaus uit de EER of Zwitserland die uitzendkrachten tijdelijk in Nederland laten werken;
 • buitenlandse zelfstandigen in bepaalde sectoren (zoals de bouw en infra) uit de EER of Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken.

Het buitenlandse bedrijf of zelfstandige doet de melding via het online meldloket van Posted Workers. Soms hoeven werknemers niet gemeld te worden, hier vind je de uitzonderingen op de meldplicht.

3. Controleren

De Nederlandse opdrachtgever krijgt daarna een e-mail over de melding. De opdrachtgever is verplicht de melding te controleren in het meldloket. Klopt alle informatie? Dan kan de melding goedgekeurd worden. Klopt de informatie niet? Dan moet de melding afgekeurd worden. De buitenlandse werkgever of zelfstandige krijgt vervolgens een e-mail met de vraag om de melding aan te passen. Als de melding is aangepast, controleert de Nederlandse opdrachtgever de melding nog een keer.

Let op! Zijn er in de tussentijd veranderingen? Ook deze moeten gemeld en gecontroleerd worden.

Controle door Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of de betrokken partijen zich houden aan de WagwEU. Als de melding niet of onjuist is gedaan, lopen de Nederlandse opdrachtgever en het buitenlandse bedrijf / de zelfstandige het risico op een boete. Je kan hier de boetebedragen bekijken.

Indien harde kernbepalingen uit de cao niet worden nageleefd dan kunnen sociale partners een vordering instellen.

Jaarmelding

Een buitenlands bedrijf of zelfstandige die in de bouw- en infrasector werkt kan géén gebruik maken van de jaarmelding.

Masterclass: Wegwijs in ketenwetgeving

De keten van onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus bij projecten wordt ingewikkelder en internationaler. Het is niet eenvoudig door de bomen het bos te zien. In deze masterclass wordt een totaalbeeld uiteengezet over de WKA, WAS, DBA, WAV en AVG.

Bekijk ook

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

De WAADI bevat regels voor arbeidsbemiddeling, waaronder het uitzenden van personeel.

Wet ketenaansprakelijkheid (Wka)

De Wka maakt aannemers en inleners aansprakelijk voor belastingen van onderaannemers.