Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Cao
  4. Cao bter
  5. Cao bter collectieve ongevallenregeling

Cao BTER Collectieve ongevallenregeling

In de cao Bouw & Infra en in de cao Bedrijfstakeigen regeling bouw, zijn bepalingen opgenomen over de collectieve ongevallenregeling. De werkgever draagt hiervoor maandelijks of per loonperiode een premie af aan het zogeheten D-fonds. Wat houdt de collectieve ongevallenregeling in? Wie valt er onder deze regelingen wat zijn voorwaarden?

Is al mijn personeel verzekerd via de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds)?

Nee, onder de regeling vallen uitsluitend de volgende groepen werknemers:

  • Werknemers die vallen onder de definitie ‘bouwplaatswerknemer’ of UTA-werknemer’ van de cao.
  • Overige werknemers op wie de cao voor de Bouwnijverheid van toepassing is met een werkweek van minimaal 10 werkuren.
  • Stagiairs waarop de Stageregeling van de Bouw van toepassing is.

Wij organiseren een personeelsuitje. Moeten we hiervoor aparte verzekeringen regelen?

Binnen de bouw kennen we de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds). Deze regeling is echter beperkt tot de onder de cao vallende personen en de stagiairs waarop de stageregeling van de Bouw van toepassing is. Daarnaast heeft de regeling enkel betrekking op beroepsgerelateerde activiteiten. Een personeelsuitje kan buiten deze omschrijving vallen. Derden die deelnemen aan het personeelsuitje kunnen dus ook geen beroep doen op deze regeling.

Veel leden hebben een aanvullende collectieve ongevallenregeling met een 24-uursdekking afgesloten. Deze biedt voor ondergeschikten veelal dekking, maar niet voor overige deelnemers.

Een personeelsuitje valt meestal niet onder de omschrijving van de aansprakelijkheidsverzekering. Of er dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering hangt nauw samen met de te organiseren activiteiten. Ons advies is dan ook hierover contact op te nemen met de verzekeringsadviseur en wellicht is een specifieke evenementenverzekering een zinvolle aanvulling.

Dekt de Collectieve Ongevallenregeling ook ongevallen buiten werktijd?

Nee, de Collectieve Ongevallenregeling dekt uitsluitend ongevallen gedurende de tijd dat de deelnemer werkzaamheden voor zijn werkgever verricht en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar de plaats waar de arbeid wordt verricht. Onder deze omschrijving vallen ook beroepsgerelateerde activiteiten.

Dit kan een reden zijn om een aanvullende collectieve ongevallen verzekering sluiten met een 24-uurs dekking. Dit kan bijvoorbeeld via de Ongevallenverzekering van de Bouwend Nederland Integraal Polis.

Een werknemer heeft tijdens zijn werkzaamheden, letsel opgelopen aan zijn hand. Kan hij een beroep doen op de Collectieve Ongevallenregeling?

Als het letsel betreft dat onder de dekking van de Collectieve Ongevallenregeling valt, kan de werknemer inderdaad beroep op deze regeling doen. Het is verstandig om zo gauw mogelijk contact op te nemen met de uitvoerder van de Collectieve Ongevallenregeling.