Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Stakingen
 4. Hoe te handelen als werkgever bij stakingen

Hoe te handelen als werkgever bij stakingen

Vakbondsacties en stakingen roepen vaak veel emoties op. Dit terwijl het juist zaak is om rustig te werk te gaan, zodat escalatie wordt voorkomen.

Algemeen

 • Bereid je goed voor. Gebruik daarbij onze checklist.
 • Het zijn jouw werknemers. Houd de sfeer goed.
 • Houd het contact zakelijk met de actievoerende werknemers en eventuele vakbondsvertegenwoordigers.
 • Respecteer de rechten van vakbondsleden. Als zij gehoor willen geven aan een oproep van een vakbond voor het deelnemen aan een bijeenkomst, dan moet je dit op grond van de cao goedvinden. Artikel 3.6.3 van de cao Bouw & Infra bepaalt dat zij daarvoor een vrije dag of onbetaald verlof moeten opnemen. Het moet wel gaan om één van de werknemersorganisaties die de cao heeft ondertekend.
 • Wees redelijk en duidelijk. Als de vakbondsleden onder de werknemers, tijdens werktijd vakbondswerk willen verrichten, hebben ze daarvoor toestemming van de werkgever nodig. Dat mag je dus weigeren. Geef je wel toestemming, dan is het verstandig hiervoor faciliteiten ter beschikking te stellen: het bedrijfsrestaurant, een schaftkeet, een loods die op dat moment niet wordt gebruikt, etc. Dit voorkomt dat vakbonden buiten op de bouwplaats zelf mensen gaan toespreken en anderen hinderen bij hun werk. Ook vakbonden moeten redelijk handelen bij het verrichten van vakbondswerk. De dagelijkse gang van zaken in het bedrijf mag niet onaanvaardbaar worden verstoord. Het is niet toegestaan midden op de bouwplaats, of op een andere locatie die hinderlijk is voor de andere werknemers/werkzaamheden, de werknemers toe te spreken. Tijdens werkpauzes en buiten werktijd zijn werknemers natuurlijk vrij om vakbondswerk te doen.
 • Houd een registratie bij van gebeurtenissen, onregelmatigheden en de wijze van organiseren. Deze informatie kun je later wellicht gebruiken bij een eventuele schadeclaim. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het registeren van de stakers en aan het maken van foto- of videobeelden van de acties.
 • Ga niet in discussie over het vastlopen van de onderhandelingen met (vertegenwoordigers van) werknemers.
 • Ontsla geen actievoerders op grond van het feit dat zij actie voeren.

Meld bijzonderheden!

Zijn er bijzonderheden? Meld het bij Bouwend Nederland Advies. Ons team van specialisten helpt je graag.

Toespreken van personeel door vakbonden

 • Sta dit toe en ga hiertegen niet in verzet.
 • Sta niet toe dat dit onder werktijd gebeurt! Laat vakbondsvertegenwoordigers dit bij voorkeur na afloop van de werktijd doen en niet in de schafttijd.
 • Sta niet toe dat hierbij hinder ontstaat voor de werkwilligen of dat gevaarlijke situaties ontstaan. Verwijs de vakbondsvertegenwoordigers in dat geval naar een locatie waar zij zonder hinder en zonder gevaar een toespraak kunnen houden.
 • Geadviseerd wordt de bijeenkomst te laten bijwonen door een vertegenwoordiger van de directie, bijvoorbeeld een bedrijfsleider.
 • Maak aantekeningen van de bijeenkomst zodat later duidelijk is wat er is besproken.

Aanbieden van petitie

 • Blijf rustig en beleefd. Bied koffie aan.
 • Bedenk van tevoren waar je dit wilt laten plaatsvinden. Wil je een kleine delegatie binnenlaten om een petitie aan te bieden of wil je dit buiten laten plaatsvinden. Er zullen dan meer mensen bij aanwezig zijn: actievoerders en mogelijk pers. Denk om persoonlijke veiligheid.

Poortblokkade

 • Blijf rustig. Forceer geen toegang tot het bouwterrein.
 • Neem in geval van poortblokkades contact op met Bouwend Nederland: 079-3252 250.
 • Maak foto- en/of video-opnames van de acties op gepaste afstand.
 • Wanneer er overtredingen begaan worden zoals bijvoorbeeld vernieling en vandalisme, leg dan zo goed mogelijk vast wie, op welk moment, waarbij betrokken is.
 • In het verleden waren poortblokkades in het algemeen niet geoorloofd. Maar in 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat ook poortblokkades onder het begrip collectieve acties kunnen vallen. Daarmee is het recht van vakbonden om actie te voeren dus uitgebreid. Dit betekent dat een poortblokkade alleen verboden of beperkt kan worden, als dat voor de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden noodzakelijk is. De rechter zal de poortblokkade dus alleen verbieden als deze maatschappelijk gezien ontoelaatbaar is. De rechter zal per geval aan de hand van de concrete omstandigheden afwegen of hiervan sprake is. Zaken die daarbij meespelen zijn de verhouding tussen de actie en het nagestreefde doel, de veiligheid van werknemers en derden, de duur van de blokkade, schade aan de werkgever en derden, openbare orde, schade voor de volksgezondheid en milieu, etc. Bouwend Nederland kan contact opnemen met het stakingscentrum van de vakbonden om te bemiddelen de blokkade op te heffen en adviseren welke andere stappen je kunt ondernemen. In het uiterste geval kan dit leiden tot een kort geding waarin de rechter gevraagd wordt de vakbonden op te dragen de poortblokkade op te heffen.

Hinderen van werkwilligen

In de praktijk worden de uren van werkwilligen gewoon doorbetaald. Juridisch is dit echter geen harde verplichting. De OGB vergoedt ook de niet- gewerkte uren van verhinderden (werkwilligen die door hun stakende collega’s niet kunnen werken). Zorg zoveel mogelijk voor vervangend werk voor werkwilligen. Verder raden wij aan werkwilligen (net als de stakers) te registreren.

Bekijk ook eens

Loonbetaling bij acties en stakingen

Tijdens stakingen hebben stakende werknemers geen recht op loon, vakantiegeld, 13e maand of andere gerelateerde betalingen.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelgestelde vragen

Vormen van collectieve acties

Lees hier meer over collectieve acties

Juridische maatregelen tegen acties

Wat kan een werkgever doen tegen collectieve acties?