Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Vakantie
  4. Vakantie en roostervrije dagen

Vakantie en roostervrije-dagen

In hoofdstuk 4 cao Bouw & Infra kan je de regels vinden over verlof. Werknemers in de Bouw & Infra hebben recht op vakantiedagen, roostervrije dagen en kort verzuim Daarnaast hebben oudere werknemers recht op Extra roostervrije dagen oudere werknemers. In de cao Bouw & Infra wordt er onderscheid gemaakt tussen vakantiedagen, roostervrije dagen en extra roostervrije dagen oudere werknemer.

Vakantiedagen bouwplaatswerknemers

In artikel 35a is opgenomen dat de opbouw van vakantiedagen voor bouwplaatswerknemers verloopt volgens kalenderjaren. Een bouwplaatswerknemer heeft recht op 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de 5 bovenwettelijke vakantiedagen wordt in het Individueel Budget gestort. De vakantiedagen worden in overeenstemming met de wens van de werknemer door de werkgever vastgesteld, tenzij het belang van de continuïteit van het bedrijfsproces hiertegen verzet.

De werknemer heeft recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie. Als de werknemer verplicht is deel te nemen aan een in de onderneming vastgestelde collectieve bedrijfssluiting, krijgt hij daarnaast het recht op een aaneengesloten vakantie van drie weken, als hij beschikt over genoeg vakantie- en roostervrije dagen.

Vakantiedagen uta-werknemers

Een uta-werknemer ouder dan 18 jaar, heeft recht op 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de 5 bovenwettelijke vakantiedagen wordt in het Individueel Budget gestort. De werkgever stelt de tijdstippen van de aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij het belang van de continuïteit van het bedrijfsproces zich hiertegen verzet.

Indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, zullen in overleg tussen werkgever en werknemer tenminste 15 dagen aaneengesloten worden genoten. Aan het resterende aantal dagen wordt door de werknemer in overleg met de werkgever een vrije bestemming gegeven.

Roostervrije dagen bouwplaatswerknemers

Roostervrije dagen zijn dagen waarop niet wordt gewerkt. De werkgever zal aan de werknemer over een roostervrije dag het vast overeengekomen loon betalen. Een bouwplaatswerknemer heeft recht op 20 roostervrije dagen per kalenderjaar (artikel 36a van de cao).

Van de roostervrije dagen:

  • kunnen 10 dagen collectief worden vast gesteld door de werkgever;
  • worden 10 dagen overeenkomstig het verzoek van de werknemer vastgesteld. De waarde van deze 10 RVD wordt in het Individueel Budget gestort.

Bij arbeidsongeschiktheid op een collectief vastgestelde roostervrije dag kan een werkgever beslissen dat de werknemer de dag op een ander tijdstip opneemt. De werkgever is hiertoe echter niet verplicht.

Roostervrije dagen uta-werknemers

Roostervrije dagen zijn dagen waarop niet wordt gewerkt. De werkgever zal aan de werknemer over een roostervrije dag het afgesproken salaris betalen. Een uta-werknemer heeft recht op 15 RVD dagen per kalenderjaar (artikel 36b van de cao). De waarde van 5 RVD wordt in het Individueel Budget gestort.

De werkgever stelt de roostervrije dagen vast overeenkomstig de wens van de werknemer. Het verzoek van de werknemer wordt in ieder geval gehonoreerd als dit twee weken voor de aanvang aan de werkgever kenbaar is gemaakt.

Bij arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde roostervrije dag kan een werkgever beslissen dat de werknemer de dag op een ander tijdstip mag opnemen. De werkgever is hiertoe echter niet verplicht.

Bekijk ook

Vakantie- en verlofdagen opnemen

Als ondernemer in de bouw heb je wettelijk verplichte vakantiedagen voor je werknemers, met minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur.

Terugvaladvies bouwvak 2023 t/m 2025

Hier vind je het terugvaladvies voor de bouwvak 2023 t/m 2025.