Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Vakantie
 4. Vakantie en roostervrije dagen

Vakantie en roostervrije-dagen

In hoofdstuk 3 van de cao Bouw & Infra kan je het aantal verlofdagen en de regels vinden. Bij het aantal verlofdagen is er een onderscheid tussen bouwplaats- en uta-werknemers. Hieronder vind je een overzicht van het aantal vakantie- en roostervrije dagen waarop zij per kalenderjaar recht hebben.

Bouwplaatswerknemers

 

 • 20 wettelijke vakantiedagen
 • 10 collectieve roostervrije dagen

 

In Individueel Budget:

 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen
 • 10 individueel opneembare roostervrije dagen
 • 24 kort verzuimuren

 

Dit zijn in totaal 48 verlofdagen, waarvan er 18 in het Individueel Budget zitten.

 

Uta-werknemers

 

 • 20 wettelijke vakantiedagen
 • 10 individueel opneembare roostervrije dagen

 

In Individueel Budget:

 • 5 bovenwettelijke vakantiedagen
 • 5 individueel opneembare roostervrije dagen
 • 24 kort verzuimuren

 

Dit zijn in totaal 43 verlofdagen, waarvan er 13 in het Individueel Budget zitten.

 

Let op: werknemers jonger dan 18 jaar hebben recht op meer verlofdagen (zie tabel 3.1 van de cao Bouw & Infra cao). Daarnaast hebben oudere werknemers onder voorwaarden recht op de extra roostervrije dagen voor oudere werknemers (zie artikel 3.3 van de Bouw & Infra cao).

 

Als werknemer maar een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, heeft hij naar rato van de duur van het dienstverband recht op deze verlofdagen. Ook als een werknemer in deeltijd werkt heeft hij recht op het aantal verlofdagen naar rato van zijn arbeidsduur.

 

Opnemen vakantiedagen

Het uitgangspunt is dat eerst de wettelijke vakantiedagen en daarna de 5 bovenwettelijke vakantiedagen worden opgenomen. De werkgever stelt de vakantiedata vast. Hij volgt hierbij de wensen van de werknemer. De werkgever mag daar alleen van afwijken als:

 • die vakantie de continuïteit van het bedrijfsproces in gevaar zou brengen en
 • hij dit de werknemer schriftelijk heeft laten weten, binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk bekend heeft gemaakt(artikel 3.1.4 van de Bouw & Infra cao).

 

Een bouwplaatswerknemer heeft daarnaast recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie. Dit geldt alleen als hij daar voldoende vakantiedagen voor heeft opgebouwd. De werkgever stelt de data van deze vakantie voor zover mogelijk vast vóór 1 december van het voorafgaande jaar. Dit doet hij op verzoek van de werknemer. Als de bouwplaatswerknemer mee moet doen aan een bedrijfssluiting mag hij daarnaast een aaneengesloten vakantie van drie weken opnemen. Dit geldt alleen als hij daarvoor voldoende vakantie- en roostervrije dagen heeft opgebouwd (artikel 3.1.5 van de Bouw & Infra cao).

 

Een uta werknemer neemt  ten minste drie weken aaneengesloten vakantie als dit nodig is vanuit het bedrijfsbelang. Dit gebeurt in overleg tussen de werkgever en de werknemer (artikel 3.1.6 van de Bouw & Infra cao).

Opnemen roostervrije dagen

De collectieve roostervrije dagen van bouwplaatswerknemers worden vastgesteld door de werkgever. De werkgever stelt de dagen vast in goed en vroegtijdig overleg met de ondernemingsraad, of indien er geen ondernemingsraad is, in overleg met  betrokken werknemers of, als zij dit willen, een door hen gekozen delegatie van werknemers. Deze dagen kunnen ook in uren worden vastgesteld.

 

De werkgever legt de data/uren waarop de werknemer collectief roostervrij is, per kalenderjaar vast in een overzicht. Hij geeft dit overzicht ten minste tien dagen voor het begin van het kalenderjaar aan de werknemer. Als dit vooraf is afgesproken, mag het een overzicht zijn voor een kortere periode dan een kalenderjaar.

 

De vrij opneembare roostervrije dagen worden vastgesteld volgens de wensen van de werknemer. De werkgever mag daar alleen van afwijken als:

 • dit de continuïteit van het bedrijfsproces in gevaar zou brengen en
 • hij dit de werknemer schriftelijk heeft laten weten, binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk bekend heeft gemaakt

 

Vastgestelde roostervrije dag en ziekte

Als een werknemer op een vastgestelde roostervrije dag ziek is, heeft hij niet het recht om die dag later alsnog op te nemen. De werkgever mag in goed overleg met de werknemer besluiten om die dag later te laten opnemen, dit is echter niet verplicht.

 

Niet opgenomen roostervrije dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar (artikel 3.2.3 van de cao Bouw & Infra).

Bekijk ook

Vakantie- en verlofdagen opnemen

Als ondernemer in de bouw heb je wettelijk verplichte vakantiedagen voor je werknemers, met minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur.

Terugvaladvies bouwvak 2023 t/m 2025

Hier vind je het terugvaladvies voor de bouwvak 2023 t/m 2025.