Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Algemene ledenvergadering zet koers naar scherper aan de wind varen

Algemene ledenvergadering zet koers naar scherper aan de wind varen

Woensdag 13 december 2023

Tijdens de algemene ledenvergadering van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer sprak Jelmer Alberts de actieve woorden uit om "scherper aan de wind te varen". Deze lijn is doorgetrokken in het ambitieuze jaarplan 2024 van de vakgroep. En om efficiënter en moderner te werken is het voorgenomen besluit met betrekking tot Stichting en Vereniging BoBo voorgelegd. Neem kennis van de belangrijkste highlights.

Nieuwe directie Bouwend Nederland

Jelmer Alberts, directeur belangenbehartiging bij Bouwend Nederland sinds 1 september 2023, is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, beleids- en verenigingszaken en het aansturen van de regiomanagers en regioteams. Daar valt ook de vakgroep ONG onder. Samen met Kathelijne Koster, directeur bedrijfsvoering en Niels Wensing, directeur dienstverlening, vormen zij onder leiding van Fries Heinis, algemeen directeur, de nieuwe directie van Bouwend Nederland.

Scherper aan de wind varen

Jelmer vertelt dat in het Dagelijks Bestuur is besloten om gezien het huidige politieke klimaat scherper aan de wind te varen. Gezien de strijd om de aandacht en de maatschappelijke opgaven die veel groter dan ooit zijn, is alleen deelname aan overleg en constructief je punt maken onvoldoende. We gaan vaker zeggen waar het op staat, waarbij we constructief en positief opbouwend blijven. Dat is bijvoorbeeld bij netcongestie en netverzwaring benoemen dat we een levensgroot probleem hebben, we geen tijd hebben voor overleg, we moeten doorpakken en aan de slag moeten. Dit ga je ook terug zien in media uitingen waarbij we ook met constructieve oplossingen komen. De aanwezige leden hebben zorg dat de nationale uitvoeringsagenda goed voor 8 miljard euro investering van de netbeheerders niet omgezet wordt in werk. Met daarbij gekoppeld de opgave van voldoende en voldoende geschoold personeel en een beheerste groei mede door een meerjarenplanning. Jelmer geeft aan dat er overleg is tussen Bouwend Nederland en Netbeheer Nederland over veel meer en betere samenwerking en op basis van gelijkwaardigheid tussen opdrachtgevers en uitvoering. De focus ligt nu op het hoe om de nationale uitvoeringsagenda met elkaar te realiseren in de keten, waarbij de openbare ruimte belangrijk is en daarmee dat gemeenten maar ook provincies zich ook hieraan committeren. Mogelijk is de vergunningverlening de belemmerende factor in het opschalen van tempo en groei. Belangrijk is om vanuit de individuele hokjes, als elektra of gas, naar het gehele systeem te kijken, daarbij zijn de ministeries EZK en BZK belangrijk.

Planning en begroting vakgroep

Missie, visie en strategie voor de komende vijf jaar én het jaarplan 2024 worden besproken. Het bestuur van de vakgroep accentueert rendabel kunnen werken, sterker en steviger te profileren door voorwaarde stellend en zichtbaar te zijn en impact te hebben. Dit in lijn met wat net genoemd is scherper aan de wind varen. Prioriteren, er komt veel op ons af waarbij er gelijkwaardige aandacht is voor alle marktsegmenten binnen de vakgroep. Daarbij merken we ook dat er onderwerpen zijn die langere tijd nodig hebben voor een uiteindelijk resultaat, de kunst is daarbij om de lijn en de aandacht vast te houden. Het jaarplan is als besluitvorming geagendeerd. Accenten zijn:

  • rendabel kunnen werken door het opstellen van een handelingskader/uitvoeringsakkoord/uitvoeringsplan en evaluatie indexeringsmodellen;
  • accent binnen veilige kunnen werken op implementatie meer spanningsloos en drukloos werken, omgang met ZZS-en en voor hygiënisch werken KIAD;
  • duurzaam kunnen werken, met emissiearm en -loos materieel, oog voor milieu en planologie van de ondergrond;
  • arbeidsmarkt en opleidingen met een passend en modern opleidingsaanbod, inzicht en overzicht in de opleidingen en CKB opleidingstabellen aangepast aan de nieuwe CKB regeling;
  • als ketenpartner gelijkwaardig werken in een slimme ketensamenwerking, met continuïteit op strategie Warmte & Koude Infrastructuur (WKI) en nieuw sterker organiseren en positioneren van grondboor- en bemalingsbedrijven;
  • vanuit communicatie en zichtbaarheid zijn voortgangsberichten één van de nieuwe acties naar intern Bouwend Nederland en leden, wordt er een communicatiestrategie opgesteld en meer ledenbezoeken/gesprekken.

Groeien en sterker positioneren

Het bestuur heeft afgewogen dat alles wat je aandacht geeft groeit én tijd kost, we merken dat de sector groeit én er geen onderwerpen zijn waarmee we willen stoppen. Om het verschil te maken voor de boor- en bemalingssector willen we het aantal leden dat lid is van de vakgroep laten groeien en beter en sterker positioneren op initiatief van Guido van Tongeren en Thijs de Vet. Dit heeft tot gevolg dat de capaciteit van de bureau organisatie moet worden versterkt en de inzet van leden nodig blijft. Buiten de accenten is er zorg om de Omgevingswet zeker omdat elke gemeente eigen regels kan stellen en de mogelijkheid heeft van een lange overgangstermijn. VNG heeft een handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en Omgevingsplan opgesteld en ook GPKL adviseert haar leden in de transitieperiode tot 31 december 2031 van de nieuwe Omgevingswet. Als Bouwend Nederland en vakgroep geven we in overleg met o.a. GPKL aan dat we eenduidigheid, voorspelbaarheid en uniformiteit willen. Belangrijk is dat we als keten en opdrachtgever en opdrachtnemer ook voor dit onderwerp elkaar vinden om kennis uit te wisselen. Na stemming blijkt dat niemand tegen stemt en de meerderheid van de aanwezigen instemt met het jaarplan én begroting 2024. Daarmee worden de jaarplanning en begroting vastgesteld.

Stichting en Vereniging BoBo

Na een korte uitleg, worden de statuten van de stichting BoBo binnenkort aangepast, tevens is er een voorstel om de vereniging BoBo op te heffen. Op de live stemming volgt een aanvullende schriftelijke ronde met uitvraag en stemformulier naar de stemgerechtigde leden om de besluitvorming te kunnen bekrachtigen.

Bekijk hier de presentatie.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.