Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Nieuws
 3. Belangrijke ontwikkelingen zzp

Alle belangrijke ontwikkelingen rondom zzp op een rijtje

Woensdag 26 juni 2024

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent het wetsvoorstel voor het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp) aangepast. Daarnaast is een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat zelfstandigen recht krijgen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij langdurige ziekte door het invoeren van een verplichte verzekering. We voeren tevens gesprekken met de Belastingdienst over handhaving op de juiste inzet van zzp'ers. Deze handhaving wordt per 1 januari 2025 weer opgestart door de Belastingdienst.

De komende maanden zal Bouwend Nederland frequent communiceren over het zzp-dossier. Meer informatie is ook te vinden op onze kennispagina over zzp.

Aangepast wetsvoorstel zzp

Eind 2023 is een wetsvoorstel (Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden - VBAR) gepubliceerd waarin regels voor het werken met zelfstandigen worden verduidelijkt. Klik hier voor meer informatie over dit oorspronkelijke wetsvoorstel.

Bouwend Nederland heeft met behulp van onze klankbordgroep zzp - waar diverse leden uit onze achterban aan deelnemen - een reactie ingestuurd op dit wetsvoorstel. In het kort konden we ons wel vinden in het onderdeel rechtsvermoeden en het minimum uurtarief, maar niet in het onderdeel verduidelijking.

Het ministerie heeft dit oorspronkelijke wetsvoorstel inmiddels aangepast op de volgende inhoudelijke punten:

 • Het element 'kernactiviteit' is geschrapt.
 • De elementen A (werkinhoudelijke aansturing) en B (organisatorische inbedding) zijn samengevoegd tot één element W (werknemerschap).
 • Het berekende tarief voor het civielrechtelijke rechtsvermoeden wordt afgerond naar boven (dus €32,24 wordt nu €33).

Binnenkort gaan we samen met onze klankbordgroep zzp deze aanpassingen beoordelen.

Verplichte basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

In het pensioenakkoord van 2019 is een verplichting tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers opgenomen. Het ministerie heeft recent een wetsvoorstel gepubliceerd met deze verplichting, dit voorstel is momenteel in internetconsultatie.

In dit wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) is opgenomen dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt die voor iedereen toegankelijk is en die betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar is.

Het wetsvoorstel bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • De uitkering is 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon.
 • De premie is ongeveer 6,5% van de winst tot maximaal €195 per maand.
 • Een private verzekering is ook mogelijk als deze verzekering minimaal gelijkwaardig is (de zogenaamde opt-out).
 • De verzekering geldt niet voor de directeur-grootaandeelhouder, de meewerkende levenspartner en voor resultaatgenieters.

Belastingdienst gaat weer handhaven

De Belastingdienst gaat per 1 januari 2025 weer handhaven op de juiste inzet van zzp'ers. Zij moeten dan bepalen of het om echte zelfstandigen gaat of om arbeidsrelaties die kwalificeren als een dienstverband. In dat laatste geval zal een bouw- of infrabedrijf dat gebruik maakt van deze zzp'er alsnog loonheffingen moeten afdragen en mogelijk een boete krijgen.

In het Handhavingsplan arbeidsrelaties van de Belastingdienst is informatie opgenomen over het opheffen van het handhavingsmoratorium. Zo zal de Belastingdienst in overleg treden met Bouwend Nederland over onder andere:

 • mogelijkheden tot voorspelbaarheid bij handhaving door de Belastingdienst.
 • zelfregulering in de branche en het bieden van ondersteuning aan bedrijven.
 • het met elkaar verkennen van duidelijke situaties van (schijn)zelfstandigheid.

Onze klankbordgroep zzp wordt nauw betrokken bij deze overleggen. Als wij meer informatie hebben dan zullen wij hierover communiceren op onze website en via andere gremia.

Ga nu aan de slag

Bouw- en infrabedrijven zullen de komende maanden aan de slag moeten. Om te beginnen met het in kaart brengen van het aantal zzp'ers waarmee gewerkt wordt en hoe er gewerkt wordt. Is dit bijvoorbeeld met een goedgekeurde modelovereenkomst?

Vervolgens kun je kijken met welke zzp'ers je in 2025 verder wilt samenwerken en of de wijze waarop samengewerkt wordt nog aangepast of aangescherpt moet worden. Iedere aanpassing of aanscherping 'de goede kant op' helpt hierbij. 

Binnenkort komen we met hulpmiddelen voor leden om het gesprek aan te gaan met zzp'ers en om stappen te kunnen zetten om boetes en naheffingen van de Belastingdienst te voorkomen.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Woensdag 11 oktober 2023
Wetsvoorstel zzp kan grote gevolgen hebben voor de bouw en infra

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel voor het werken met zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) gepubliceerd. De minister wil met het voorstel de regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen verduidelijken. We verwachten dat het wetsvoorstel in de huidige vorm grote gevolgen kan hebben voor onze sector en ervoor kan zorgen dat het aantal zelfstandigen fors zal afnemen de komende jaren.