Logo Bouwend Nederland

Hoe staat het met de Natuurherstelwet?

Dinsdag 15 augustus 2023

De Natuurherstelwet is inmiddels door de Raad van Ministers goedgekeurd en in juli heeft ook het Europarlement in een zinderend spannende plenaire zitting met nipte meerderheid vóór de wet gestemd. Hoe nu verder?

We hebben alle redenen om heel voorzichtig met de natuur en biodiversiteit om te springen. Denk bij biodiversiteit bijvoorbeeld aan de bijen en andere vliegende beestjes die zorgen voor de bestuiving van onze planten en bloemen. Het aantal van deze 'bestuivers' holt achteruit en dat heeft gevolgen voor onze voedselvoorziening, onze groenten en fruit. Als je dat echter doet met een regeling die elke verslechtering van de natuur verbiedt (zowel in Natura 2000-gebieden maar ook natuurgebieden daarbuiten), dan neem je het risico dat je de economie van een land stopzet. Dat er niet meer gebouwd kan worden. Zeker in een dichtbevolkt en nog steeds groeiend land als Nederland. Daarom keken we genuanceerd naar de wet.

Amendementen

Enige tijd geleden schreven we in ons verenigingsmagazine BNL nog dat de wet werd besproken in Brussel. Dit jaar gaat men in overleggen tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europarlement pogen tot een compromis te komen. Er zijn in de tussentijd namelijk een aantal amendementen op de oorspronkelijk zeer strenge wet aangenomen die rekening houden met onze kritiek. Per saldo zijn de amendementen afzwakkingen en bieden zij meer ruimte voor uitzonderingen.

Uitzonderingsgronden

Zo zijn bijvoorbeeld woningbouw en energietransitie expliciet genoemd als uitzonderingsgronden. Als die in het gedrang komen dan kan je om 'socio economische' redenen de wet even opschorten. Die amendementen hebben dus de scherpe randjes van de wet grotendeels afgehaald waardoor het er op lijkt dat de wet beter werkbaar lijkt. Wat ons betreft is het devies dan ook 'eerst zien dan geloven' en gaan we eerst de praktijk afwachten voordat we een eindoordeel vellen.

René Meyboom
Beleidsadviseur Europese zaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.