Logo Bouwend Nederland

Mkb huurt vaker extern advies in om aan regels te kunnen voldoen

Vrijdag 18 augustus 2023

Bouwend Nederland reageerde samen met zeven andere brancheorganisaties op het zojuist verschenen voortgangsrapport regeldruk van het ministerie van Economisch Zaken. Duidelijk is dat de regeldruk toeneemt en dat harde en concrete maatregelen nodig zijn om ze te verminderen. Opvallend is dat ondernemers bij een derde van de regels moeite hebben om ze uit te voeren. Ze moeten ook steeds vaker een externe partij inhuren om aan regelgeving te kunnen voldoen. Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, InRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie vinden het onaanvaardbaar dat de toegenomen regeldruk voor zorgt dat hun kosten nog meer oplopen.

Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met ruim €400 miljoen zijn gestegen, terwijl er nog geen €12 miljoen is afgegaan. Onder het vorige kabinet (Rutte III) ging het in totaal om een toename van tenminste €5 miljard (zie ook de regeldrukmonitor)

Meer ruimte

"Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers lucht nodig. Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven", stellen de ondernemersorganisaties. "Zelfs de Europese Commissie heeft inmiddels een one in, one out beleid en een harde reductiedoelstelling om 25% van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs méér nodig."

Complexiteit

Positief is dat de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van EZK al veel steviger is dan onder de twee vorige kabinetten. Veelbelovend is de MKB Indicatorbedrijven aanpak, waarbij niet alleen de regeldruk bij bedrijven in zes specifieke sectoren is gemeten, maar ook de werkbaarheid van die regels. Uit die aanpak blijkt onder meer dat ondernemers voor tweederde van de verplichtingen extern advies moeten inhuren omdat ze zo complex zijn. Bij vijftien tot twintig procent is externe inhuur zelfs wettelijk verplicht. "Daar zijn hoge kosten mee gemoeid en ook daar moet het mes in", vinden de ondernemersorganisaties. "Verlaag de regeldrukkosten veroorzaakt door externe adviseurs, die bovendien vaak heel verschillende tarieven voor dezelfde diensten rekenen."

Meer uitzonderingen, minder papieren tijgers

Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk. De regeldrukmetingen bij indicatorbedrijven tonen dit keihard aan. Daarom moet - net als in Brussel - veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving, aldus de ondernemersorgansaties. "Dat is een effectief instrument om regeldruk te verlagen." Daarnaast zou een volgend kabinet rigoureus het mes moeten zetten in nationale koppen op Europese regels en in de aanzwellende stroom rapportageverplichtingen.

Meeste verplichtingen werkgeverschap

Het MKB Indicatorprogramma uitgevoerd door SIRA, laat verder zien dat de regeldruk en de stapeling van verplichtingen het grootst zijn in het sociale domein, ten aanzien van werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels, zoals de verplichting om al bij de eerste werknemer een preventiemedewerker aan te stellen. SIRA doet in de rapportage per ministerie tal van voorstellen om de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. "Nu zijn de departementen dus aan zet."

Last van verstikkende regels is nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt een grote uitdaging voor een volgend kabinet. "Een ommezwaai naar minder regeldruk en meer faciliterend beleid zou het ondernemersklimaat in Nederland enorm vooruit helpen."

*Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, InRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie, ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie)

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.