Logo Bouwend Nederland

Nederland in 2030: 5 demografische trends

Dinsdag 13 oktober 2020

Hoe het Nederland van morgen er precies uit zal zien weet niemand, maar op basis van de huidige maatschappelijke trends kunnen we als sector al enkele denkrichtingen schetsen. Tijdens het traject van de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen | Bouw & Infra 2030 kijken we samen met leden, ondernemers en specialisten van binnen én buiten de sector vooruit.

De demografische ontwikkelingen van de komende jaren liggen aan de basis van de mogelijkheden en uitdagingen voor onze sector. Daarom hebben we het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd om in kaart te brengen hoe de Nederlandse samenleving zal evolueren en wat dit betekent voor de bouw- en infrasector[1]. In dit artikel gaan we dieper in op de vijf belangrijke demografische trends voor het Nederland van morgen:

1. Bevolkingsgroei zet door

De bevolking neemt in het jaar 2030 met ongeveer 87.000 personen toe tot 18,5 miljoen. De hoge bevolkingsgroei in dit scenario is te wijten aan verschillende oorzaken. Zo worden er in 2030 meer kinderen geboren dan dat er mensen sterven. Daarnaast is ook migratie een belangrijke oorzaak van de bevolkingsgroei.

2. In 2030 komen er 54.000 huishoudens bij in Nederland

Opvallend is dat de huishoudensgroei in de categorie van de 70-plussers in 2030 nauwelijks hoger ligt dan in 2018. Toch merken we op dat de huishoudensgroei sterk geconcentreerd is bij ouderen. In 2030 heeft namelijk één op de vier huishoudens een hoofdbewoner ouder dan 70 jaar.

3. Aantal eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe

Vooral het aantal eenpersoonshuishoudens neemt in de periode 2018-2030 sterk toe. Ongeveer twee derde van de huishoudens die er in deze periode bij komen zijn eenpersoonshuishoudens. Dit komt met name door de voortgaande vergrijzing. Daarnaast worden er richting 2030 minder koppels gevormd en neemt het risico op scheiding toe. Tevens zullen er door een toename van de levensverwachting meer ouderen zijn die hun partner hebben verloren.

4. Helft van de huishoudensgroei in 2018-2030 in Randstad

De helft van de huishoudens die er tot en met 2030 bij komen in Nederland bevindt zich in de Randstad. De groei concentreert zich voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Met name in de COROP-regio’s Groot-Amsterdam, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Agglomeratie Haarlem en Zaanstreek is de groei sterk. Daarnaast wordt er ook in Utrecht en Flevoland een flinke groei van het aantal huishoudens verwacht. Opvallend is dat in deze COROP-regio’s het aantal inwoners daalt, maar het aantal huishoudens toeneemt door een verschuiving van koppels naar eenpersoonshuishoudens.

5. Vergrijzing speelt grote rol

In de periode 2018 -2030 neemt het aantal 70-plussers met ruim 0,8 miljoen toe (74% van de totale groei). De oorzaak van de stijging van het aantal ouderen in deze periode is tweeledig. Primair het gevolg van de naoorlogse geboortegolf, maar ook de toenemende levensverwachting speelt een rol. Door de naoorlogse geboortegolf is vooral een doorschuiven te zien van 45-70 jarigen naar 70-plussers.

Meer weten?

Lees het volledige EIB rapport

[1] Het EIB heeft twee scenario’s uitgewerkt: een behoedzaam en dynamisch scenario. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het dynamische scenario.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.