Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Onderhandelingsresultaat cao vlakglas 2024

Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Vrijdag 1 maart 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

In deze nieuwe cao zijn de volgende afspraken gemaakt:

Looptijd                        01-01-2024 tm 31-12-2024
Salaris                          6,5% verhoging per 01-01-2024
Reiskosten                    €0,23 (fiscaal maximum) per 01-01-2024. De overige bepalingen in artikel 19 lid 1 blijven ongewijzigd
Thuiswerkvergoeding      €2,35 per dag (fiscaal maximum). De overige bepalingen blijven in artikel 19 lid 3 blijven ongewijzigd
Pensioenpremie              32%
Vakbondsbijdrage          Verhogen van de huidige bijdrage naar €30.000 in 2024
Werkgroep                    Voortzetting van de protocol afspraken in de huidige cao
Vierdaagse werkweek Cao-partijen spreken de mogelijkheid af voor een vierdaagse werkweek (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw) conform de uitwerking die als bijlage bij het onderhandelingsresultaat is gevoegd

Vierdaagse werkweek

Uitgangspunt voor deze regeling is dat de werknemer vijf dagen werkt met een 100% dienstverband en dit wil verkorten naar vier dagen werken. De werknemer kan gebruik maken van deze regeling vanaf zes jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Als de werknemer op basis van leeftijd kan deelnemen en ook gaat deelnemen in een volgend kalenderjaar dan vraagt de werknemer dit uiterlijk voor 1 november van het lopende kalenderjaar bij de werkgever aan. Daarmee kan de werkgever tijdig met de werknemer bekijken hoe invulling gegeven wordt aan de regeling. Ingangsdatum van deze regeling is 1-7-2024, dit om bedrijven gelegenheid te geven de regeling administratief in te richten. Om in 2024 gebruik te kunnen maken van deze regeling dient werknemer dit uiterlijk 1-4-2024 kenbaar te maken bij zijn werkgever.

 

Alvorens deze keuze te maken kan de werknemer een gesprek bij de werkgever aanvragen.

 

De basisuitvoering van de regeling is als volgt: een jaar kent 52 weken. Dit betekent dat de werknemer 52 dagen nodig heeft om vier dagen te werken. 26 dagen koopt de werknemer door 10% salaris in te leveren. Vervolgens geldt dat er gemiddeld zes feestdagen zijn waarop de werknemer vrij is. Deze zes dagen gaan van de 26 dagen af en daarmee zijn er nog 20 dagen over die ingevuld dienen te worden. In de cao staat: 25 verlof dagen, (20 wettelijke en 5 bovenwettelijke). Als de werknemer 80% gaat werken dan heeft de werknemer voor hetzelfde aantal weken verlof er slechts 20 nodig. Dit betekent dat 5 dagen ingezet worden voor de vierdaagse werkweek. Blijft van de nog resterende er 20 – 5 = 15  dagen over.

 

De 15 dagen worden verdeeld over 10 dagen werkgever en werknemer 5 dagen.

 

Als de werknemer gebruik maakt van deze regeling dan is het bedoeld voor het ontzien in aanloop naar de AOW-leeftijd. Hier dienen werkgever en werknemer ook rekening mee te houden, waar het bijvoorbeeld gaat over inzet bij overwerk. Tevens geldt dat werknemers die gebruik maken van de regeling niet elders betaald werkzaam kunnen zijn.

 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet werknemer minimaal 10 jaar in de vlakglassector werkzaam zijn geweest.

 

Weergegeven als tabel:

Bron

Aantal dagen in te zetten

Resterende weken (52)

Salaris

10% = 26

26

Gemiddeld aantal feestdagen

6

20

Verlof

5

15

Inzet werkgever

10

5

Inzet werknemer

5

0

 

Als de werknemer een aanvraag doet, kijkt de werkgever samen met de werknemer naar de individuele situatie. Het is mogelijk om in plaats van 10% salaris in te leveren, gebruik te maken van de volgende bronnen:

  • ADV-uren
  • Tijd voor tijd
  • Verlofstuwmeren
  • Andere bronnen

 

Een combinatie van de bronnen of salaris en bronnen is ook mogelijk. Cao-partijen zullen de uitwerking van de gemaakte afspraak monitoren én eventueel aanpassen indien de praktijktoepassing. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Werknemer wil volgend kalenderjaar op enig moment deelnemen

                

Werknemer meldt zich voor 1 november van het lopende kalenderjaar bij werkgever

                

Werkgever brengt alle bronnen voor betreffende werknemer in kaart

                

Op basis van beschikbare bronnen wordt bepaald of werknemer % salaris moet inleveren

                

Inrichten van vierdaagse werkweek in het rooster

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager Vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 21 mei 2024
Subsidieregeling DUMAVA opnieuw open

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen was meteen bereikt. Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je nog geen DUMAVA kunnen aanvragen? Het is verstandig om door te gaan met uitzoeken wat voor verduurzamingsmaatregelen je wilt nemen en wat je allemaal nodig hebt voor een aanvraag, want DUMAVA gaat weer open.

Vrijdag 17 mei 2024
Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2023?

In 2023 werd er ruim 85.000 ton vlakglasafval door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. Dit vlakglasafval bestaat, naast glas, uit allerlei andere materialen die aan dit glas zijn toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium afstandshouders in isolatieglas of pvb folie in gelaagd glas. In de recycling worden deze materialen zoveel mogelijk apart gehouden, zodat ook deze weer hergebruikt kunnen worden. Helaas vinden we meer dan alleen dit soort aan glas gelinkte materialen: keramisch glas en bouw- en sloopval zijn daarvan enkele voorbeelden.

Dinsdag 14 mei 2024
Vakgroep GLAS stelt glaswand beschikbaar voor evenementen

Hoe val je als glasbedrijf extra op bij jongeren die voor de keuze staan om een vak te kiezen? Niet met een PowerPointpresentatie, maar met iets origineels, actiefs en spannends. We hebben een glaswand die overal kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan open dagen van scholen en beurzen. Het is de ultieme test van kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Wie kan het langst blijven hangen en claimt de overwinning?