Logo Bouwend Nederland

Startbouwimpuls Amsterdam

Donderdag 14 september 2023

Door veranderde omstandigheden wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen en heeft minister De Jonge de Startbouwimpuls in het leven geroepen. Graag informeren we jullie hoe het proces in Amsterdam werkt en hoe de subsidie kan worden aangevraagd. Op 11 september 2023 heeft het college besloten tot bekendmaking in het gemeenteblad van de mogelijkheid tot aanmelding voor de Startbouwimpuls door projecten bij de gemeente.

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer kunnen rond rekenen. Daardoor dreigen deze projecten te vertragen of on hold te worden gezet.

Proces

Wil je in aanmerking komen voor een Startbouwimpuls? Hiervoor gebruik je een volledig ingevuld (definitief) aanvraagformulier Startbouwimpuls van het Rijk. Op het moment van publicatie van dit bericht (11 september 2023) staat het aanvraagformulier nog als concept, verwachting is dat de definitieve vorm eind deze week op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geplaatst. Het ingevulde (definitieve) aanvraagformulier kun je per mail verzenden naar vastgoedprofessionals@amsterdam.nl uiterlijk maandag 25 september 17.00 uur.

Randvoorwaarden en criteria Rijk

In zijn brief van 29 augustus 2023 benoemt de minister de volgende randvoorwaarden:

 • Start bouw woningen uiterlijk in 2024/2025.
 • Opleveringen woningen uiterlijk 36 maanden na start bouw.
 • Het betreft permanente woningbouw.
 • Aandeel betaalbare woningen is minimaal 50 procent (let op; de grens voor een middeldure huurwoning van het Rijk wijkt af van de gemeente Amsterdam).
 • De betrokken ontwikkelaar/woningcorporatie onderschrijft de aanvraag.
 • Juridische zekerheid over het moment van start bouw, bijvoorbeeld een onherroepelijk bestemmingsplan.
 • Het project telt minimaal 10 woningen.

Ook benoemt hij de beoordelingscriteria op basis waarvan een ranking wordt bepaald:

 • Efficiëntie van de rijksbijdrage.
 • Snelheid.
 • Zekerheid start bouw.

Ter nadere selectie gemeente Amsterdam

Vanwege het zeer grote aantal aanvragen dat vanuit Amsterdam wordt verwacht worden ter beperking van de selectie binnen de randvoorwaarden van de minister door de gemeente Amsterdam twee aanvullende criteria gehanteerd:

 • Projecten kennen een start bouw van uiterlijk 31 december 2024.
 • Er is op het moment van indienen van de aanvraag voor een bijdrage op grond van de Startbouwimpuls een ontvankelijk verklaarde aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, dan wel: het is zeker dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning uiterlijk 1 december 2023 op ontvankelijke wijze zal zijn ingediend.

Toetsing

Gemeente Amsterdam toetst vervolgens of bij de aanvraag is voldaan aan de randvoorwaarden en op compleetheid en kwaliteit van informatie. Elke aanvraag die kwalitatief voldoet dienen zij in bij het Rijk, uiterlijk voor 13 oktober 2023.

Uitkering

Je dient de aanvraag in bij de gemeente. Op basis van de huidige inzichten vergt de overdracht van toegekende middelen aan projecten een gemeentelijke subsidieregeling. Over de wijze waarop, op basis van een dergelijke regeling, middelen definitief worden toegekend vindt nog nadere bekendmaking plaats.

Vragen

Vragen over de Amsterdamse invulling van de Startbouwimpuls kun je per mail stellen aan vastgoedprofessionals@amsterdam.nl. Voor eventuele vragen over het aanvraagformulier verwijzen we je naar de website van het Rijk.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.