Logo Bouwend Nederland

Bestuurders Regio Oost in gesprek over lobby en afdelingsactiviteiten

Maandag 30 oktober 2023

Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar in Regio Oost weer het regionale bestuurdersoverleg plaats gevonden. Bestuurders van alle afdelingen, Infra Platform Oost, Jong Bouwend Nederland Regio Oost en het regiobestuur hebben, gezamenlijk met vertegenwoordigers vanuit het AB en DB, gesproken over ontwikkelingen binnen de vereniging, de stand van zaken binnen de sector en de lobby-inspanningen van de vereniging. Ook de vele activiteiten in de verschillende afdelingen zijn met elkaar gedeeld.

Zo'n 45 bestuurders uit Regio Oost, vertegenwoordigers van alle tien afdelingen, IPO, JBN en het regiobestuur, waren naar Apeldoorn gekomen voor dit bestuurdersoverleg. Het begin van de bijeenkomst stond in het teken van de verlenging van de termijn van Hans van Norel als regiovoorzitter. De bestuurstermijn van Hans is verstreken, maar het regiobestuur heeft Hans gevraagd nog een jaar aan te blijven als voorzitter. Hans heeft daar gehoor aan gegeven en ook de aanwezige bestuurders hebben daar unaniem mee ingestemd. Ook Jan-Pieter van Laar is herbenoemd als regiobestuurder namens JBN Regio Oost.

Bijpraat over actuele zaken

De bestuurders werden vervolgens door belangenbehartiger Ruben Heezen geïnformeerd over de economische ontwikkelingen in de bouw- en infrasector en de stand van zaken van een aantal lobbydossiers. Ruben zoomde daarbij extra in op de lopende campagne in aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en de geplande vervolgactiviteiten na de verkiezingen. Natuurlijk kwamen ook dossiers als Wkb en netcapaciteit aan de orde.

Activiteiten

Een belangrijk onderdeel van het bestuurdersoverleg is de uitwisseling van ervaringen en activiteiten tussen de verschillende afdelingen. Wim van Velhuizen en Dirk Jan van den Brink van de afdeling Zuid West Veluwe gaven een inkijkje in de actieve betrokkenheid van de afdeling bij de Woondeal met landelijke overheid, provincie en gemeentes in de Foodvalley. Peter Gelink vertelde over de strategiesessie van het Infra Platform Oost. Deze heeft geleid tot een voorstel voor een gezamenlijk gedragen visie met een viertal beleidsthema's waar het IPO de komende periode op gaat inzetten. Ook alle overige afdelingen hebben kort aangegeven welke activiteiten op de agenda staan of gestaan hebben, wat geleid heeft tot de nodige interactie en afstemming tussen de verschillende afdelingen. Dit werd voortgezet na afloop van de bijeenkomst, onder het genot van een hapje en een drankje.

Wilbert Schellens
Regiomanager Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 1 februari 2024
Infra Platform Oost focust op speerpunten 2024-2025

Tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst op landgoed Klarenbeek presenteerde het Infra Platform Oost haar meerjarenplan voor 2024-2025 voor het toekomstbestendig maken van de infrastructuur van Oost-Nederland. Het meerjarenplan is zowel bedoeld voor de aangesloten lidbedrijven van het Infra Platform Oost (IPO) als een handreiking voor publieke en private opdrachtgevers.