Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid
  5. Resultaten duurzaamheid in eerste helft 2022

Resultaten Duurzaamheid in eerste helft 2022

Het doel van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid is het lobbyen voor en faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid. Dat doen we zodat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden.

Programma Energietransitie Bouw & Infra is gestart

Het branche-ontwikkelingsprogramma bevat kennisontwikkeling, delen van data- en informatiebronnen en de ontwikkeling van praktische tools. In de eerste helft van 2022 is ontwikkeld:

  • Routekaart Ventilatie en Luchtdichtheid: een stappenplan voor grondgebonden woningen die laat zien welke maatregelen geschikt zijn om een woning energiezuinig te ventileren én een gezonde, comfortabele woning te realiseren. Ontwikkeld door TKI Urban Energy in samenwerking met Bouwend Nederland.
  • Publicatie Strategische keuzes in duurzame installaties: biedt woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven praktisch inzicht in welke duurzame installatieconcepten voor woningtypen geschikt zijn, met als doel de verduurzaming van huurwoningen te versnellen en te verbeteren.

Start Lente Akkoord 2.0 (LA 2.0)

Met NEPROM, Aedes, IBN en WoningbouwersNL werken we in het LA 2.0 aan de opschaling van betaalbare circulaire woningbouw. Aan de hand van concrete circulaire conceptuele woningbouwprojecten worden nieuwe inzichten opgedaan. Het Rijk wil de MPG verlagen naar 0,5 in 2030 (mogelijk eerder) en streeft naar aanvullende eisen voor bv. losmaakbaarheid. Binnen het LA 2.0 wordt in de praktijk getoetst wat reëel is. Daarover vindt afstemming plaats met BZK. Kennis wordt sectorbreed gedeeld.

Flyer 'Duurzaam aanbesteden bij infrastructurele werken - Eenvoudige stappen die echt impact maken'

Forse transities zijn noodzakelijk om de duurzame ambities te halen. Deze flyer geeft praktische, makkelijk toepasbare tips en is gericht op decentrale overheden die wel willen, maar niet goed weten hoe ze duurzaamheid beter in contracten kunnen verankeren. Dit betreft een samenwerking tussen het Aanbestedingsinstituut, Gemeente Eindhoven, Provincie Noord Brabant en Pianoo.

Handreiking 'KAN in de GWW'

Deze handreiking heeft een praktisch toepasbare maatregelenlijst en tips op basis van concrete projecten. Zowel het perspectief van de opdrachtgever als de opdrachtnemer wordt meegenomen. De handreiking 'Klimaatadaptieve natuurinclusieve GWW' is opgesteld op advies en in samenwerking met de BAC Duurzaamheid.

Analyse 'Mogelijkheden versnelling verzwaring en aansluitingen energienetwerk'

Berenschot heeft in opdracht van ons en Techniek Nederland geanalyseerd hoe vakmensen, die werken in opdracht van Netbeheerders, productiever ingezet kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in de analyse 'Mogelijkheden versnelling verzwaring en aansluitingen energienetwerk'. Conclusie van het onderzoek: ook met de huidige hoeveelheid vakmensen kan de verzwaring van elektriciteitsnetwerken en het realiseren van middenspanningaansluitingen worden versneld. De analyse wordt gebruikt in overleggen met netbeheerders en politieke lobby en besproken met EZK en ACM.