Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid
  5. Resultaten duurzaamheid in eerste helft 2023

Resultaten Duurzaamheid in eerste helft 2023

Het doel van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid is het lobbyen voor en faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid. Dat doen we zodat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden.

Publicatie Rapport 'Klimaatadaptief bouwen op de Provinciale Agenda'

We lieten Arcadis onderzoeken hoe klimaatadaptief bouwen op de provinciale agenda's staat. Zij analyseerden de omgevingsvisies en beleid en spraken provincies over de concrete inzet op klimaatadaptatie. Eén van de conclusies is dat provincies allen de urgentie benadrukken, maar dat concrete uitvoering (nog) onderbelicht is. Het rapport bevat naast de analyse ook aanbevelingen voor regionale discussies over klimaatadaptatie.

Landelijke maatlat klimaatadaptatie gebouwde omgeving

We hechten waarde aan landelijke uniforme prestatie-eisen en meetmethodieken voor klimaatadaptatie: hittestress, wateroverlast, droogte. Momenteel werken diverse regionale convenanten aan onderling afwijkende prestatie-eisen. Dit zit opschaling en doorontwikkeling van innovaties in de weg. Al jaren zetten we in op de lobby van landelijke uniforme prestatie-eisen en meetmethodieken klimaatadaptatie. Onder andere door deze lobby heeft Tauw in opdracht van BZK een landelijke maatlat klimaatadaptatie ontwikkeld. Insteek is dat alle decentrale overheden dit als basis gebruiken. Het platform Klimaatadaptief en Natuurinclusief Bouwen (BNL, NEPROM, WoningBouwersNL) is betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Roadshows De Groene Koers

Vier landelijke roadshows vanuit De Groene Koers in samenwerking met Rijkswaterstaat. Doel: kennis delen over schoon en emissieloos bouwen. Totaal ruim 500 deelnemers, vragen zijn verzameld, beantwoord en gedeeld.

CO2 Barometer woningbouw (analyse drinkwatervriendelijke oplossingen in de gebouwde omgeving

De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar drinkwater staat onder druk. We waren betrokken bij een BZK-onderzoek naar mogelijke oplossingen in de gebouwde omgeving. Met name de gezondheidsrisico's en betaalbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. We kijken op basis van dit onderzoek of er mogelijke vervolgstappen nodig zijn en met welke stakeholders we daarin optrekken.

Publicatie/handreiking Standaard & Streefwaarden

De handreiking geeft aan wat de maximale netto-warmtebehoefte van een woning moet zijn om van het aardgas af te kunnen. Het biedt leden duidelijkheid over wat dit betekent in de praktijk.

Congressen Lente Akkoord en KAN Bouwen

Belangrijk doel van het Lente Akkoord en KAN Bouwen is het opdoen van praktijkkennis en het sectorbreed delen hiervan. Daarom organiseren deze platforms minimaal twee keer per jaar een congres waar onze leden en die van WoningBouwersNL, NEPROM, Aedes en IVBN bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen.

Congres Lente Akkoord: 348 deelnemers, 1.100 abonnees nieuwsbrief
Congres KAN Bouwen: 192 deelnemers, 1.377 abonnees nieuwsbrief

Informatiepakketten duurzaamheid (focus mkb)

Alle bouwbedrijven krijgen (meer) te maken met duurzaamheid door nieuwe eisen en regels en toenemende criteria in aanbestedingen. We willen alle leden de kans geven zich te verdiepen in de ontwikkelingen, zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden en/of zich beter kunnen oriënteren op nieuwe marktkansen. Eind Q2 publiceerden we drie informatiepakketten duurzaamheid: B&U nieuwbouw, B&U renovatie en GWW.