Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Over ons
 3. Meerjarenprogramma s
 4. Meerjarenprogramma samenwerking in de keten
 5. Doel meerjarenprogramma samenwerking in de keten

Doel meerjarenprogramma samenwerking in de keten en lopende projecten

Het hoofddoel van dit meerjarenprogramma is een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (onder andere onze lidbedrijven) in de keten en samenwerking met nieuwe partners, zodat dit bijdraagt aan gezamenlijke innovatie en het versnellen van de maatschappelijke opgaven. Zo draagt het bij aan het versterken van de positie van lidbedrijven. Hierbij ondersteunen we leden op zowel de juridische kant van samenwerking (zoals risicoverdeling) als ook op de technologische en relationele kant.

Subdoel 1: inzicht krijgen in de diverse doelgroepen, gedrag en technologieën en randvoorwaarden 

Met meer en beter inzicht kunnen we de onderlinge relatie van ketenpartners verbeteren. Elkaar kennen, vertrouwen en goed relatiebeheer vormen de basis van een goede samenwerking om gezamenlijke innovatie te ontwikkelen en nieuwe oplossingen te vinden. Daarvoor zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Inzicht krijgen in partijen met wie in de toekomst beter, sneller, effectiever en efficiënter samengewerkt gaat worden. Wie zijn de partijen die nu nog geen onderdeel uitmaken van de bouwketen, maar ook welke partijen gaan integreren in de keten en/of gaan verdwijnen?
 • We willen als vereniging relevant zijn voor toetreders in de keten. Onderzocht moet worden in welke vorm hier invulling aan kan worden gegeven.
 • Inzicht krijgen in welke factoren, zoals technologie, gedrag, gemeenschappelijke doelstellingen/ambities en dergelijke die de onderlinge relatie kunnen verbeteren.
 • Inzicht krijgen in de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor onderling vertrouwen.
 • Het in kaart hebben van tools die leden helpen met relatiebeheer en deze presenteren aan de leden.
 • Tools die bijdragen aan een goede toekomstbestendige samenwerking.
 • Inzicht krijgen in de mate waarop werkwijzen moeten integreren en/of reeds geïntegreerd zijn.
 • Gezamenlijke innovatie ontwikkelen en nieuwe oplossingen vinden op zowel technologisch, juridisch en relationeel vlak passend bij de uitdagingen waar opdrachtgever en opdrachtnemer voor staan.

Subdoel 2: leden inspireren, motiveren en activeren om nog meer klant- en marktgericht te werken

Dat doen we door door ondersteuning te bieden op het gebied van bijvoorbeeld data, analyses, systemen, marketing en acquisitie. We zetten in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Inzicht krijgen in welke tools er zijn voor het versterken van de marketingkracht en geschikte marketingtools aanbieden aan onze leden via bijvoorbeeld Ledenvoordelen en onze Academy. Indien deze tools niet beschikbaar zijn en/of aansluiten op de behoefte vanuit de sector kunnen deze ook ontwikkeld worden. BouwNu-data met betrekking tot klanttevredenheid is hiervan een voorbeeld.
 • Versterking van de acquisitiekracht van de leden door het aanbieden van hiervoor geschikte tools via Ledenvoordelen en onze Academy. Indien deze tools niet beschikbaar zijn en/of aansluiten op de behoefte vanuit de sector kunnen deze ook ontwikkeld worden.

Subdoel 3: stimuleren van de samenwerking in de aanbestedingsfase

Door in de aanbestedingsfase samenwerking al te stimuleren kan bestaande ruimte voor informatie-uitwisseling en inbreng van partijen meer en beter worden benut. Pre-contractueel overleg, transparantie over vernieuwingen en wederzijdse informatievoorziening zijn hier onderdeel van. Daarom zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Het in kaart hebben van de verschillende vormen van samenwerking in de aanbestedingsfase om inbreng vanuit de markt te realiseren en daarbij inzichtelijk maken wanneer welke vorm het meest geschikt is. Ons onderzoek naar de ervaringen met de 2-fasenaanpak en bouwteams zal hierbij net als het programma 'De verbinders' van de Marktvisie belangrijke input geven.
 • Een helder kader ten aanzien van de risicoverdeling over zaken die tijdens deze fase nog niet in beeld zijn.
 • Elkaar kennen, vertrouwen en het versterken van de intermenselijke relatie.

Subdoel 4: stimuleren van de samenwerking in de contract- en uitvoeringsfase

Dit doen we door evenwichtige bestek- en contractvoorwaarden, rekening houdend met ieders gerechtvaardigde belangen. Om dit te bereiken zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Ontwikkeling van evenwichtige voorwaarden, waarbij risico's worden gelegd bij de partij die deze het beste kan beheersen en waarmee er oog is voor ieders gerechtvaardigde belangen. Voor een goede samenwerking tussen partijen in de contract- en uitvoeringsfase is dit van groot van belang. Zeker wanneer er innovaties in de praktijk worden toegepast om de maatschappelijke doelen te realiseren is het realistisch om te verwachten dat er onvoorziene zaken tijdens de uitvoering aan het licht komen. Juist dan moet er ruimte zijn voor bijvoorbeeld een evenwichtige risicoverdeling, bouwtijdverlenging, etc.
 • Gezamenlijk door OG-ON gedragen contractvormen in samenwerking met onder meer Aedes, Techniek Nederland, OnderhoudNL, Metaalunie en CROW.
 • Brede toepassing van onder andere nieuwe contractvormen en de vernieuwde UAV, UAV-GC EN AVA.

Het programma 'Samenwerking in de keten' loopt tot eind 2025.