Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma toekomst van werk
  5. Resultaten toekomst van werk in eerste helft 2023

Resultaten Toekomst van werk in eerste helft 2023

Het Meerjarenprogramma 'Toekomst van werk' ondersteunt leden om technologische ontwikkelingen te omarmen en te stimuleren om te investeren in veiligheid en human capital. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Onderzoek productiviteit en duurzame inzetbaarheid

Uit het onderzoek zijn een aantal bevindingen gekomen. Zowel grote als kleine bedrijven zien mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. Het verhogen van de productiviteit en duurzame inzetbaarheid wordt op kleine en grote schaal gedaan, variërend van de toepassing van hulpmiddelen tot de toepassing van robotica. Werkgeluk speelt een belangrijke rol in het wel of niet toepassen van nieuwe innovaties of hulpmiddelen. Bouw- en infrabedrijven zijn zowel intrinsiek als financieel gedreven om actief te investeren in het verhogen van de productiviteit van medewerkers. 91% van de bouw- en infrabedrijven is het ermee eens dat automatisering en industrialisatie onvermijdelijk is.

Leden geven aan dat ze de volgende ondersteuning vanuit ons wensen: informeren over trends, ontwikkelingen en nieuwe innovaties, faciliteren van workshops/trainingen/informatiedagen- of avonden, inzicht in financiële manieren voor de aanschaf of huur van nieuwe hulpmiddelen, samenwerking opdrachtgever/-nemer stimuleren, organiseren van rondetafelgesprekken met lidbedrijven binnen hetzelfde segment, en contact leggen met lidbedrijven. De komende periode zullen we dit verder gaan uitwerken in vervolgacties richting leden, in samenwerking met het programma Vernieuwing van de sector.

Instrumenten Duurzame Inzetbaarheid

Binnen dit project ontwikkelen we trainingen, workshops en instrumenten die bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun duurzame inzetbaarheidsbeleid. In de eerste helft van 2023 is er een workshop ontwikkeld waarin drie instrumenten worden uitgelegd en gedemonstreerd die bedrijven helpen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid. In vier van de vijf regio's is deze workshop gegeven (maximaal vijftien deelnemers per workshop), in het najaar volgt er nog één. In totaal hebben circa 50 HR-managers en ondernemers de workshop bezocht. Deelnemers waardeerden de praktische insteek van de workshops en de ruimte die er was om met andere deelnemers en de workshopleiders ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en te discussiëren. In 2024 zullen de workshops via de Academy worden georganiseerd.

Future Builders Day

Op 20 april vond Future Builders Day plaats. Op deze dag konden studenten, docenten en bedrijven ervaren en ontdekken wat de meest veelbelovende innovaties zijn in de bouw en infra op de volgende gebieden: energietransitie, biobased en circulair bouwen en innovaties op het gebied van processen en uitvoerende werkzaamheden. Future Builders Day sluit aan bij meerdere subdoelen van het programma, maar is met name gericht op het verbeteren van randvoorwaarden door zich te richten op een up-to-date en modern onderwijs (gericht op veranderingen in de sector en de gevolgen die dit heeft voor de manier van werken in de toekomst). Het event is goed bezocht (bijna 1000 aanmeldingen) en heeft hiermee voldaan aan de vooraf gestelde resultaatsdoelstelling.

Verkenning diversiteit

Er is een verkenning gedaan op het gebied van diversiteit en inclusie. Achterliggend doel is een aantrekkelijke sector te willen zijn voor iedereen. Uit de verkenning komen een aantal aanbevelingen, zoals: help bedrijven om diversiteit te begrijpen en bespreekbaar te maken, zodat ze kleurenbewust worden in plaats van kleurenblind. Om bedrijven op dit vlak te ondersteunen gaan we onder andere best practices ophalen en succesverhalen delen.