Activiteitenplan

In Regio Randstad Zuid staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geeft het regiosecretariaat voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen. 

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Randstad Zuid heeft vijf afdelingen. Drie van deze afdelingen zijn geïntegreerd, twee afdelingen zijn zelfstandig. Bedrijven kunnen lid worden van één of meer afdelingen in een regio. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

  • bevorderen van collegiaal contact tussen leden, 
  • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging,
  • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen,
  • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid,
  • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid,
  • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Contactgroep Arbo

Goede arbeidsomstandigheden leiden tot beperking van kosten door een lager ziekteverzuim, verminderde instroom in de WIA en zorgen ervoor dat medewerkers gezond kunnen werken. Bovendien dragen goede arbeidsomstandigheden bij in het werkplezier van de werknemer en in het bedrijfsresultaat.

Bouwend Nederland organiseert daarom in regionaal verband diverse bijeenkomsten voor Arbo-, VGM-, of Kamcoördinatoren of de medewerkers die bij de leden belast zijn met de uitvoering van de veiligheidsverplichtingen en de gezondheids- en milieuzorg.

Daarnaast bieden we de arbocoördinatoren van onze lidbedrijven de gelegenheid een regionale overleggroep te vormen, waarbij deelnemers niet alleen worden geïnformeerd over arbo-actualiteiten maar ook de gelegenheid hebben om ervaringen uit te wisselen. Volandis ondersteunt deze overleggroepen inhoudelijk met vakkundige medewerkers. Ook andere belangrijke partijen kunnen voor de bijeenkomsten worden benaderd.

Alle bedrijven in onze sector hebben te maken met arbeidsomstandigheden. Iedere werkgever heeft op grond van de arbowetgeving dan ook bijzondere verplichtingen. Ook werknemers zelf hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Contactgroep Personeel

Bouwend Nederland organiseert regionaal bijeenkomsten voor personeelsfunctionarissen en medewerkers die bij de lidbedrijven met de uitvoering van de personele zaken belast zijn. Een aantal keren per jaar organiseren wij bijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, de cao-regelingen, de bedrijfstakeigen-regelingen en sociale wetgeving. Een juiste toepassing van deze regelingen is van groot belang voor de uitvoering van een goed personeelsbeleid. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld over de werkgelegenheid en scholingsactiviteiten. Met deze contactgroep bieden we de verantwoordelijke functionarissen van de lidbedrijven de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en kennis te verkrijgen op hun vakgebied.

Contactgroep Financiën

Deze contactgroep in Regio Randstad Zuid organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor financieel directeuren, controllers, hoofden administratie en andere medewerkers die met financiële zaken belast zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op actualiteiten uit belastingen, sociale verzekeringen, cao en bedrijfstakeigen regelingen. Het gaat hierbij met name om het financiële perspectief. Ook kunnen de deelnemers tijdens deze bijeenkomsten ervaringen uitwisselen.

Neem contact op met Yvonne Hiddink voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer 079 3 273 of per e-mail y.hiddink@bouwendnederland.nl.

Jong Bouwend Nederland

De regio is de spil van Jong Bouwend Nederland. Iedere regio heeft haar eigen bestuur, dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert op provinciaal en regionaal niveau. In de regio vindt de kruisbestuiving plaats tussen de (aankomende) ondernemers van het midden- en kleinbedrijf en de (aankomende) managers van de grote(re) bedrijven. Ook het leren van en met elkaar tussen bouw en infra gebeurt in de regio. Bekijk de pagina van Jong Bouwend Nederland - Regio Randstad Zuid voor meer informatie.

Social Support

Tot de dienstverlening van Bouwend Nederland behoort Social Support. De medewerkers van Social Support staan werknemers van lidbedrijven bij die persoonlijke problemen hebben. Kijk op de contactpagina van Social Support voor meer informatie.