Achtergrondinformatie

Afbeelding Achtergrondinformatie

De fase waarin echte verduurzaming moet worden gerealiseerd om gedane beloften en aangegane verplichtingen na te komen is aangebroken. De uitspraak in de Urgenda Klimaatzaak van september 2019 over de uitstoot van broeikasgassen dwingt onze overheid om te bewegen en toezeggingen waar te maken: 25% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 1990.

In Europees verband heeft Nederland zich verbonden aan 55% reductie in 2030. Ook de opgave in circulariteit is helder gemaakt in overheidsbeleid: 50% in 2030 en 100% in 2050. De asfaltsector zelf heeft ook doelen gesteld door zich te verplichten in het MJA3-convenant: 30% CO2 reductie en 20% hernieuwbare energie tussen 2005 en 2020. Dit is anno 2019 nog niet voor de helft gerealiseerd en daarom moet dringend actie worden ondernomen.

Aanleiding PCR

Opdrachtgevers hebben ook een belangrijke rol in het bereiken van de duurzaamheidsambities.  Opdrachtgevers gaan voorzichtig mede selecteren op het aspect duurzaamheid, zetten bonussen in en gaan daarop de aanbiedingen van asfalt leveranciers vergelijken. Zachte toezeggingen zijn daarbij niet voldoende, voor asfaltmengsels worden inmiddels ‘harde’ Milieu Kosten Indicator (MKI)-waarden gevraagd. Harde MKI-waarden kunnen onderling worden vergeleken als ze op eendere wijze volgens vaste regels zijn bepaald. Voor berekening van de MKI-waarden heeft Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) in 2011 de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ opgesteld. Echter ook de vigerende versie 3.0 van januari 2019 blijkt voor asfalt op meerdere wijzen te interpreteren. Als reactie daarop heeft de sector ervoor gekozen om PCR-NL op te stellen. PCR-NL bieden categorie-specifieke richtlijnen voor het schatten en rapporteren van de productlevenscycluseffecten in de vorm van milieuverklaringen en de ecologische voetafdruk van producten.

Regels Bepalingsmethode

De PCR-NL is een nadere invulling van de regels uit de Bepalingsmethode en kent net als de Bepalingsmethode ook NEN-EN 15804 als basis. De belangrijkste aspecten worden op een rij gezet:

 • Forfaitaire waarden zijn opgesteld om moeilijk of niet te becijferen posten te kunnen waarderen.
 • Afkapwaarden en geldigheidsduur van data zijn bepaald zodat ze recht doen aan de het doel tot verduurzaming.
 • De toewijzing van milieukosten naar levensfase is scherp gemaakt.
 • Verdeling van algemene milieukosten naar mengselniveau en ook borging van claims zijn inzichtelijk gemaakt.
 • De waardering van hergebruiksvoordelen is bepaald en het voorkomen van dubbeltelling bij hergebruik is zeker gesteld.

Beheercommissie

Het beheer van de PCR-NL is vanuit de VBW belegt binnen de Permanente Commissie Duurzaamheid. Vanuit die commissie richt de werkgroep Technisch-Inhoudelijke Commissie (TIC) zich op de PCR-NL. Hierin heeft de TIC als doel de PCR-NL te beheren en verbeteren.

De TIC is hiervoor paritair ingericht met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders in de asfaltsector. De werkgroep bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van de grote en kleine asfaltproducenten, opdrachtgevers, Ecochain, NIBE, Ecoreview, TNO, Asfalt-Impuls en de VBW.

 • Voorzitter: Jeroen Heesbeen (Van Gelder)
 • Grote asfaltproducenten: Kevin Oranje (BAM), Simon Jorritsma (KWS)
 • Kleine asfaltproducenten: Jeroen Buijs (NTP)
 • Grote opdrachtgevers: Harco Kersten (RWS)
 • Softwarebedrijven: Lisa Overmars (Ecochain) en Mantijn van Leeuwen (NIBE)
 • Verificateur: Pieter Stadhouders (EcoReview)
 • Kennisinstituten: Elisabeth Keijzer (TNO) met vervanger Tim van der Kruk (TNO)
 • Brancheorganisatie: Pascal Kregting (VBW, secretaris) met vervanger Yannick Bos (VBW)

Om de afstemming tussen het Asfalt-Impuls project Aantoonbaar Duurzaam Asfalt (ADA) en de TIC te verzorgen heeft één van de kernteamleden van ADA een tijdelijk lidmaatschap voor zo lang het project ADA loopt. Rob Hofman (ADA) met vervanger Arjan van Horssen (ADA) vervullen deze rol.

Vergaderdata

 • 16 september 2021 van 9:00 tot 12:00
 • 28 oktober 2021 van 9:00 tot 11:00
 • 2 december van 9:00 tot 11:00

Tijdlijn

Juli 2018
Rijkswaterstaat lanceert prijsvraag duurzaam asfalt en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van branchegemiddelde milieuprofielen asfalt ter referentie.

Augustus 2018

 • Start SBK afstemtraject PCR (product categorie regels) met Asfalt-Impuls partners.
 • Eerste concept uitwerking module D: aangescherpt met methode/PCR ontwikkelende adviesbureaus.
September 2018
Feedback ontvangen op de eerste concept asfalt PCR.
Oktober 2018
Werkgroepen voor opstellen concept aanpak voor verificatie van MKI in aanbestedingen samengesteld en werksessies ingepland.
Juni 2019
Eerste klankbordgroep bijeenkomst met input voor onderdelen rekenregels, verificatie en online platform.
Juli 2019
Werkgroep bijeenkomst ontwikkeling online platform met input voor functioneel  ontwerp online platform.
Juni 2020
Na commentaarronde is de PCR v1.0 vastgesteld.

Toekomstige ontwikkelingen

 • Evaluatie & ophalen verbeterpunten voor 2e toepassingsperiode van 3 jaar door TIC
 • In praktijk uittesten en doorvoeren optimalisaties rekentool
 • In praktijk uittesten en doorvoeren optimalisatie verificatie